Dato for udgivelse
24 Apr 2008 16:22
SKM-nummer
SKM2008.369.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-052936
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet
Emneord
Ejendomsværdiskat
Resumé
Anmodning om genoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for ejendomme i udlandet ejet af fuldt skattepligtige danskere skal senest være indsendt 6 måneder efter det tidspunkt, SKAT har offentliggjort sin SKM-meddelelse om genoptagelse.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 27. stk.1, nr.7
Henvisning
Processuelle regler på Skats område 2008-2 G.1.1.2

SKAT har i SKM2008.320.SKAT meddelt at, ejendomsværdiskatten for ejendomme i udlandet ejet af fuldt skattepligtige danskere kan beregnes på grundlag af anskaffelsesprisen, som indekseres tilbage til 2001/2002 efter det danske eller evt. lokale indeks for ejendomspriser. Den indekserede værdi  modificeres med afstandsprocenten mellem de danske vurderinger og de danske handelspriser for den pågældende type ejendom i 2001/2002.

Efter udsendelsen af denne SKM er SKAT blevet opmærksom på nogle forhold, som man vil afklare, ligesom SKAT undersøger muligheden for at anvende internationale indekstal for ejendomspriser.

Med baggrund i ovennævnte har SKAT derfor endnu ikke udsendt SKM vedrørende anmodning om genoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme.

SKAT er bekendt med, at efter EF-dommen (Theodor Jäger, C-256/06) indsendes der anmodninger om genoptagelse for at sikre overholdelse af 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27 stk.2.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodningen herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår.

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7 endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den underkendende afgørelse, eller fra og med et indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Med EF- dommen er der adgang til at kunne anmode om ekstraordinær genoptagelse af beskatningen af udenlandske ejendomme erhvervet efter 1. januar 1998.

SKAT har hermed ikke taget stilling til, om en anmodning om ekstraordinær genoptagelse giver grundlag for en ændring af skatteansættelsen.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk.2, skal anmodningen om genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 27, stk.1 nr. 7 fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.

Fristen på 6 måneder regnes først fra det tidspunkt, hvor SKAT offentliggør sin SKAT-meddelelse vedrørende anmodning om genoptagelse af ejendomsværdiskat m.m. på SKATs hjemmeside.

SKAT forventer snarest at udsende genoptagelsesmeddelelsen.