Dato for udgivelse
24 Apr 2008 12:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Apr 2008 08:42
SKM-nummer
SKM2008.365.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-061206
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Erhvervsejendomme
Emneord
Ekspropriationssituation, afståelse, frivillig aftale
Resumé
Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL §  11, 2. pkt. var opfyldt, forudsat bindende aftale om afståelse først blev indgået efter vedtagelse og offentliggørelse af  lokalplan
Hjemmel
08-021458
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.2.8
Spørgsmål
  1. Vil spørger kunne afstå ... ha af ejendommen beliggende ... til X Fjernvarmeværk skattefrit, jfr. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, hvis bindende aftale om salg indgås inden lokalplanen er vedtaget?
  2. Vil det ændre besvarelsen af spørgsmål 1,hvis den bindende aftale om afståelse af de ... ha indgås efter vedtagelsen af lokalplanen i Byrådet, men før offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan?
  3. Vil det ændre besvarelsen af ovennævnte spørgsmål, hvis den bindende aftale om afståelse af de ... ha indgås efter offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan? 

Svar

  1. Nej.
  2. Nej.
  3. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer og driver landsbrugsejendommen matr. ..., beliggende ... Ejendommen er på i alt ... ha.

X Fjernvarme ... distribuerer varme for ...området.  I den østlige del af ...området, er der igennem de seneste 8-10 år foretaget større udvidelse af boliger, hvor landbrugsarealer er erstattet af nye boliger. I kommunens fremtidsplaner, skal der yderligere udlægges boliger i dette område.

Området har derfor behov for et decideret fjernvarmeværk, hvor forsyningen skal foregå med flisvarme, solvarmeanlæg samt andre energikilder.

Der er den ... 2007 vedtaget et forslag til ... "Solvarmeanlæg og Varmecentral i ..."  Det fremlægges i perioden ... til ... 2008.

Lokalplanen forventes vedtaget i Byrådet den ... 2008.

Iflg. lokalplanforslaget, der omfatter del af spørgerens matrikel  samt et betydelig mindre areal, matr. ..., i alt ca. ... ha, har Byrådet besluttet, at ... skal være foregangskommune med hensyn til nedbringelse af CO2 udledning. Derfor har Byrådet godkendt et projekt fra  X Fjernvarme om at opføre et solvarmeanlæg i ..., som kan dække ca. 55% af fjernvarmebehovet i  området.

Solvarmeanlægget suppleres med en varmecentral, der fyres med bio-olie eller træmasse. Varmecentralen anvendes kun, når solvarmeanlægget ikke kan producere tilstrækkelig varme.

Ved placering af solvarmeanlægget, som ligger på grænsen mellem by og land, har der været lagt vægt på, at afstanden til det nye byområde er kort af hensyn til effekt og varmetab.

Da anlægget også omfatter en stor vandtank, der i størrelse minder om landbrugets siloer, virker placeringen ud mod det åbne land hensigtsmæssig.

X Fjernvarmeværk påtænker derfor at erhverve .. ha jord af spørgers ejendom matr. nr. ... til brug for fremtidig energiforsyning af området.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 11:

"Fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation, medregnes ikke. Det samme gælder fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Fortjeneste indvundet ved afhændelse efter § 34 i lov om forurenet jord medregnes heller ikke"

Jfr. LV E.J.2.8. kan det efter formålet i § 11, 2. pkt. ikke i sig selv udelukke skattefrihed efter denne bestemmelse, at aftalen indgås med en ikke ekspropriationsberettiget, og at vederlaget betales af denne, medens kompetencen til i givet fald at foretage ekspropriation tilkommer en anden. Der skal dog på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt frivillig aftale ikke indgås.

Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning § 16, at såfremt det er af væsentlig betydning for etablering af et varmeforsyningsanlæg, kan dette ske med ekspropriation. Jfr. §17 træffes beslutningen af kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at der er ekspropriationshjemmel til formålet. Det skal dog på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt frivillig aftale ikke indgås.

Af  lokalplanforslaget fremgår, at byrådet den ... 2007 har godkendt, at afståelsen af matr. ... og matr. ... sker på ekspropriationslignende vilkår.

Der henvises endvidere til kendelsen TFS 1996, 356 HRD, hvor der kunne afstås skattefrit til et privat fjernvarmeværk.

Lokalplanforslag for området er besluttet egnet til offentliggørelse af ... Byråd den ... 2007. Den vil med meget stor sandsynlighed blive endeligt vedtaget efter høringsfasens udløb, idet den fremmer nedbringelse af CO2-udslip ved fremstilling af varmeforsyning for området.

På side 8 i lokalplanen fremgår det, at lokalplanområdet er beliggende i rammeområde ... og udlagt til erhvervsformål.

Ekspropriationshjemlen er dermed tilstede på tidspunktet for vedtagelse af kommuneplanen i 2005.

Ad spørgsmål 2

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 3

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Ved mail af 1. april 2008 har spørgers repræsentant meddelt, at de ikke har bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11,1. pkt. i ovennævnte lov.

Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt. også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at eksproprier ejendommen.

Det er ved TFS 1995,575 HRD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1.pkt. må være en betingelse for anvendelse af § 11. 2.pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2008-1, afsnit E.J.2.8.

Højesteret fastslog samtidig i ovennævnte dom, at det efter formålet med EBL § 11. 2.pkt. ikke i sig selv udelukker skattefrihed efter denne bestemmelse, at aftalen indgås med en ikke-ekspropriationsberettiget, og at vederlaget betales af denne, medens kompetencen til i givet fald at foretage ekspropriation tilkommer en anden.

Følgende betingelser skal således være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelse af fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation.

1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.   

2) På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af en frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal således foreligge ekspropriationsrealitet.

Ad 1) Af varmeforsyningslovens § 16 fremgår bl.a., at såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt kollektivt varmeforsyningsanlæg nødvendige rørledninger og varmeforsyningsanlæg, kan dette ske ved ekspropriation.

Efter SKATs opfattelse, vil der dog først være åbent mulighed for en ekspropriation af ovennævnte del af ejendommen, når lokalplanen for det område, hvor denne del af ejendommen er beliggende, er trådt i kraft. 

Ad 2) Efter den næste betingelse skal der være vilje til at ekspropriere ejendommen på aftaletidspunktet, dvs. at det også skal kunne sandsynliggøres, at den ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere ejendommen, såfremt frivillig aftale mellem ... Fjernvarme og spørger ikke måtte blive indgået.

På baggrund af ovennævnte oplysninger anser SKAT tillige den anden betingelse for skattefritagelse for opfyldt, selv om der endnu ikke kan foreligge en Byrådsbeslutning, om at ville ekspropriere det omhandlede areal, såfremt spørger nægtede at sælge til ... Fjernvarme.

Efter SKAT opfattelse må spørger dog påregne, at en ekspropriation vil blive gennemført, idet et så stort og miljørigtigt projekt som opførelse af omhandlede solvarmeanlæg ikke kan påregnes at blive sat i stå og herefter omarbejdet blot på grund af, at spørger ikke vil sælge omhandlede ca. ... ha til ... Fjernvarmeværk.

SKAT indstiller herefter at 1 og 2 besvares med et nej, medens spørgsmål 3 besvares med et ja.

Det bemærkes, at skattefritagelsesreglen i EBL § 11 ikke omfatter fritagelse for beskatning af eventuelt genvundne afskrivninger, jf. afskrivningslovens § 21.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.

.