Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvad særlige køretøjer er, og hvordan beskatning af privat kørsel i givet fald skal beregnes. Herudover beskrives i hvilken udstrækning, der kan køres i sådanne køretøjer, hvis der ikke er betalt moms heraf.

Særlige køretøjer er specialkøretøjer og specialindrettede køretøjer.

Beskatning af fri bil

Hvis du har din arbejdsgivers bil til rådighed for privat anvendelse eller faktisk anvender den til private formål, skal du som hovedregel beskattes af værdien af at have fri bil til rådighed.

Der gælder visse undtagelser fra dette udgangspunkt, herunder regler for privat brug af særlige køretøjer som ikke egner sig til at træde i stedet for en privat bil. Det er disse køretøjer denne vejledning handler om.

Særligt køretøj

Der er køretøjer, der ikke umiddelbart anses for omfattet af reglerne om fri bil til rådighed. Det gælder køretøjer, som ikke anses for egnede som alternativ til en fri bil. Det er fx store kranbiler og tankvogne mv. samt biler, som på grund af indretningen ikke er egnet til privat kørsel.

Hvis du kører i et særligt køretøj, skal du, for at finde frem til, hvor meget du skal beskattes af, skelne mellem følgende former for privat kørsel:

 • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads
 • Privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel
 • Kørsel omfattet af den generelle bagatelgrænse
 • Privat kørsel under en tilkaldevagt
 • Privat kørsel i øvrigt

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i et af disse særlige køretøjer betragtes som fri befordring. Du beskattes ikke af kørslen mellem hjem og arbejdsplads, hvis du ikke har taget befordringsfradrag. Hvis du tager befordringsfradrag, skal du beskattes af et beløb svarende til befordringsfradraget.

Privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel. Her tænkes på, at man kører en omvej for at gøre et privat ærinde, som at hente børn eller gøre et privat indkøb. I sådanne tilfælde beskattes du med 3,47 kr. pr. km i 2008, hvis du kører over 1.000 km pr. år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder). Små korte svinkeærinder - som afstikker fra den erhvervsbetingede rute på op til et par hundrede meter - beskattes dog slet ikke, da det anses for at være en del af den erhvervsmæssige kørsel i et sådant køretøj. 

Kørsel omfattet af den generelle bagatelgrænse. Du beskattes ikke af privat kørsel i et særligt køretøj over 1.000 km pr. år, hvis det er stilet til rådighed af arbejdsgiveren hovedsageligt af erhvervsmæssige årsager, og hvis værdien af den private kørsel sammenlagt med andre goder, omfattet af bestemmelsen ikke overstiger en bundgrænse på 5.400 kr. i 2008. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har et eller flere goder til rådighed, hvor værdien heraf til sammen overstiger de 5.400 kr., så er det fulde beløb skattepligtigt.

Privat kørsel under en tilkaldevagt anses også for "privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel", og beskattes derfor efter ovenstående regler og ikke efter de nedenfor anførte regler.

Privat kørsel i øvrigt i et særligt køretøj. Fx kørsel til fritidsaktiviteter, sommerhus osv. Her beskattes du med et beløb, der svarer til det, det ville koste dig at leje et køretøj med tilsvarende anvendelsesmuligheder. Dette gælder også, hvis du anvender arbejdsgiverens køretøj i eget erhvervsmæssigt øjemed for dig selv eller for en anden arbejdsgiver.

Moms - specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton

Efter momslovens § 41, stk. 1, kan du ikke fratrække købsmomsen vedrørende anskaffelse af vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, medmindre du udelukkende bruger køretøjet i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Når du kører mellem hjem og arbejde er det et privat formål, der er den registrerede virksomhed uvedkommende. Udgangspunktet er derfor, at du ikke kan fratrække købsmomsen, når du kører hjem i køretøjet.

I enkelte tilfælde og på særlige betingelser anses din kørsel mellem hjem og arbejde dog for foretaget i virksomhedens interesse. I disse tilfælde kan du fratrække købsmomsen, selv om du kører hjem i køretøjet:

Kørsel mellem hjem og arbejde Du må køre mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer. Denne kørsel anses for foretaget i virksomhedens interesse på betingelse af:

 • at der er et erhvervsmæssigt behov for at køretøjet er indrettet på den specielle måde
 • at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for at du kan udføre dit arbejde

Du må undtagelsesvis køre mellem hjem og arbejde i op til 25 gange om året (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), når du den efterfølgende dag skal anvende køretøjet erhvervsmæssigt, det kan fx være, når du skal køre til et møde, et kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også undtagelsesvis kørsel, når du efter sådan erhvervsmæssig anvendelse kører hjem om aftenen og den efterfølgende dag kører fra hjem til arbejde. I dette eksempel tæller kørslen 2 gange. Det betyder, at du også undtagelsesvis kan køre hjem i et specialindrettet køretøj, selv om specialindretningen ikke er nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde, fx fordi du er administrativ medarbejder i virksomheden.    

Når du kører mellem hjem og arbejde kan du i tilknytning til kørslen afhente/afsætte kollegaer, når arbejdsgiveren har beordret det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation.

Svinkeærinder i specialindrettede køretøjer Når betingelserne for at du kører mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer er opfyldt, kan du i tilknytning til kørslen foretage svinkeærinder, på op til 1.000 km/år som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små korte svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år.

Kørsel til familiefester som led i en vagtordning Hvis du er omfattet af en vagtordning, hvor du skal være til rådighed døgnets 24 timer kan du deltage i familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat.

Med familiefester og lignende forstås arrangementer af enkeltstående art, som er planlagt længere tid i forvejen. Familiebesøg og idrætsarrangementer, som fx deltagelse i ugentlig fodboldtræning, falder derimod ikke inden for den type arrangementer, der kan tillades, uden at der nægtes fradrag for motorkøretøjets købsmoms.

Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden Du kan bruge køretøjet til kørsel til spisning eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden.

Du må ikke bruge køretøjet til kørsel til spisning eller afhentning af mad uden for arbejdstiden, da det er privat kørsel, medmindre der er tale om et svinkeærinde på vej mellem hjem og arbejde, jf. ovenfor.

Tillægsafgift for privat benyttelse (privatbenyttelsesafgift)

Den kørsel, der efter momsreglerne anses for erhvervsmæssig, anses også for erhvervsmæssig i relation til reglerne om betaling af privatbenyttelsesafgift.

Specialindrettet køretøj

Ved vurderingen af om der konkret er tale om et specialindrettet køretøj, skal der altid være tale om, at køretøjet ikke egner sig som alternativ til en privat bil. Og

 • at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde
 • at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for at du som bruger kan udføre dit arbejde

I nedenstående skema er der anført forhold, der taler for og imod at et køretøj, der som udgangspunkt er egnet - bliver uegnet til at træde i stedet for et privat køretøj:

Momenter der taler for specialindrettet:

Momenter der taler imod specialindrettet:

Der er tale om et større køretøj

Køretøjet er smart og minder om biler, der normalt anvendes privat

Der er tale om en kassevogn

Køretøjet er rent og pænt indvendig, så man ikke behøver arbejdstøj for at køre i den

Der er ikke sideruder i køretøjets varerum

Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller kun begrænset specialindretning

Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det meste af køretøjets lastrum

Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning

Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også fyldt med nødvendigt værktøj og materialer

Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at medbringe det pågældende værktøj m.v.

Køretøjet er beskidt som følge af den erhvervsmæssige brug

Køretøjet har firehjulstræk uden at den erhvervsmæssige brug nødvendiggør dette

Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den erhvervsmæssige brug

Køretøjets normale anvendelsesområde svarer ikke til den erhvervsmæssige anvendelse

Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på sædet ved siden af føreren

Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig anvendelse

Der skal normalt lægges vægt på flere af de momenter, der er nævnt i skemaet ud over de generelle betingelser, som er nævnt over skemaet. Der kan dog også være andre konkrete forhold, der har betydning for vurderingen.

Eksempel

Det er fx ikke tilstrækkeligt, at du kører i en kassevogn, men hvis du kører i en kassevogn uden sideruder, hvor der er monteret faste reoler i det meste af køretøjets lastrum, som er nødvendige for, at du kan udføre dit arbejde, vil der sandsynligvis være tale om et specialindrettet køretøj, der er uegnet til at træde i stedet for en privat bil. Du skal derfor ikke beskattes af fri bil, men kun af den faktiske private anvendelse efter de regler og med de undtagelser, der er nævnt ovenfor.

Typeeksemplet på et specialindrettet køretøj er VVS -kassevognen, der er helt fyldt op med reoler med værktøj og materialer til brug for den pågældendes arbejde, de såkaldte værkstedsvogne.

Hvis der ikke er helt så mange reoler i det køretøj, du anvender, men sædet ved siden af førersædet er blokeret af fastmonterede erhvervsbetingede installationer, og køretøjet måske også er tilsmudset, er der muligvis alligevel tale om et specialindrettet køretøj. Dette kan bestyrkes, hvis der er tale om et større køretøj af en type, som ofte bruges indenfor dit erhverv.

Omvendt hvis der ikke er så mange fastspændte reoler mv. i køretøjet, der måske heller ikke er så voldsom stort, og det er rent indvendig, så du udmærket kan bruge det som alternativ til en privat køretøj, er der ikke tale om et specialindrettet køretøj.

På tilsvarende måde, hvis du ikke har et erhvervsmæssigt behov for, at der er monteret så mange hylder mv. i køretøjet, som der er. Du eller din arbejdsgiver kan med andre ikke blot montere en masse hylder i køretøjet, for herved at kunne køre skattefrit til og fra arbejde. Der skal være et erhvervsmæssigt behov for den pågældende indretning af køretøjet.

Det er som udgangspunkt uden betydning, hvilket hverv du har, men der skal som nævnt være behov for, at du som brugeren af køretøjet anvender de værktøjer, hjælpemidler, der er i køretøjet for at du kan udføre dit job.

Hvis du fx er advokat, er det derfor ikke tilstrækkeligt, at du eksempelvis kører i et køretøj, der er indrettet med faste reoler til lovsamlinger mv. Det kan nemlig ikke siges, at være en nødvendighed for at du kan udføre dit arbejde.

På den måde kan man sige, at der er visse erhverv, der med større sandsynlighed kan få godkendt et køretøj som specialindrettet end andre. Det er erhverv, hvor de køretøjer, der er nødvendige for at udføre arbejdet, er store, fordi der skal anvendes meget værktøj mv., og der hvor køretøjet bliver tilsmudset, og hvor der måske også opstår lugtgener. Der kan som eksempel nævnes:

 • vvs
 • elektriker
 • servicemontører
 • murer
 • maler
 • fiskesælger

Derimod fx ikke

 • advokat
 • ejendomsmæglere
 • skolelærere
 • kontorpersonale
 • arkitekt og ingeniør

Der vedlægges eksempler med fotografier af køretøjer til illustration af SKATs opfattelse af, hvornår et givent køretøjet er/ikke er specialindrettet på en måde, som gør den uegnet/egnet til at træde i stedet for en privat bil.

Bindende svar

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det køretøj du anvender er uegnet til at træde i stedet for en privat bil, kan du eventuelt bede SKAT om at afgive et bindende svar. Der skal for et sådant svar betales et gebyr almindeligvis på 300 kr. Du kan læse mere om denne mulighed i SKATs pjece om Bindende Svar på SKATs hjemmeside. www.SKAT.dk.