Dato for udgivelse
10 apr 2008 16:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 mar 2008 14:46
SKM-nummer
SKM2008.346.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1811-1259
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Resumé

Der kunne ikke godkendes straksafskrivning på udgifter til anskaffelse af mobilborde, som blev anvendt i et gartneri, da mobilbordene måtte anses for at være bestemt til at fungere sammen med transportsystemet.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 6, stk. 1, nr. 2.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.C.2.4.6.2

Klagen skyldes, at selskabet ikke har fået godkendt straksafskrivning for anskaffelse af mobilborde, da skattecentret har anset aktiverne for at være bestemt til at fungere samlet.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Skattecentret har:

Ikke godkendt straksafskrivninger på 951.386 kr.

Godkendt afskrivning på driftsmidler med 237.847 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse

Sagens oplysninger

Selskabets aktivitet består i gartnerivirksomhed med potteplanteproduktion. Hovedproduktet er potteroser.

Selskabet er pr. 1. januar 2004 fusioneret med B A/S, det 100% ejede datterselskab.

Selskabet anvender regnskabsåret: 1. januar 2004 - 31. december 2004.

Selskabet har foretaget indkøb af følgende aktiver, som er straksfradraget efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2:

A.

Converbaner Korridor + 50 borde, C A/S

189.354

B.

Mobilborde hus 20, C A/S

826.323

C.

Vækstlys (36 stk.) Pakkehal,

83.875

 

I alt straksfradrag

1.099.552

A. Selskabet har modtaget en faktura fra C A/S af den 2/2 2004 på i alt 189.354 kr. vedr. køb af 50 stk. mobilborde (1,64 x 5,66 meter).

B. Selskabet har modtaget en faktura fra C A/S af den 31/12 2004 med oplysning af følgende:

244 stk. mobilborde (1,64 x 4,5 meter)

762.032

Flytning af fremtrækstationer

22.335

Rep. af kørerør, mont, dør udkørsel af jord

19.202

Planering

37.750

-anslået vedr. planering

-15.000

I alt

826.319

C. Selskabet har modtaget en faktura af den 29/2 2004 på i alt 42.935 kr. vedr. levering og opsætning af vækstlysanlæg over pakkearealer i pakkerum. Selskabet har endvidere modtaget en faktura af den 26/2 2004 vedr. levering af vækstlysarmaturer til pakkeareal på i alt 40.941 kr. hvilket samlet giver 83.876 kr.

Der henvises til Landsskatterettens afgørelse i kendelse af 10. november 2003 for indkomstårene 1999 og 2000 (vedrørende det tidligere D A/S, det nuværende A A/S).

Det fremgår heraf, at de afholdte udgifter til indkøb af planteborde ikke kunne straksafskrives i henhold til afskrivningslovens § 6, stk. 1 nr. 2.

Skattecentret har den 7. december 2006 foretaget en besigtigelse på selskabets adresse af de forskellige aktiver. Der er således tale om anskaffelse af 294 stk. mobilborde til en stykpris af henholdsvis 3.123 kr. og 3.787 kr., i alt 951.386 kr.

Der er tale om mobilborde, som er konstrueret af en aluminiumsramme, og bundplade til brug for placering af potteroser, dvs. bordplader uden ben i størrelsen 1,64 x 4,5 meter, der er beregnet til at stå i væksthusene på fast understel, og til transport rundt i gartneriet på fastmonteret transportbånd. Når mobilborde ikke er i brug, stables de på en ledig plads i og udenfor drivhusene.

Skattecentrets afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifter til anskaffelse af 294 stk. mobilborde til en samlet pris af 951.386 kr.

Skattecentret har ved besigtigelsen konstateret, at mobilbordene er placeret i drivhus som en samlet enhed, hvor der er mulighed for at rulle bordene rundt i drivhuset, afhængig af, hvor i produktionsforløbet planterne befinder sig. Bordene blev placeret oven på et fastmonteret transportsystem i drivhusene, og fungerer som et sammenhængende system. Ved besigtigelsen blev der ikke fremvist mobilborde, som ikke var sammensat og benyttet i en sammenhæng, som var funktionsdygtigt alene. Der var således ikke synlige tegn på, at mobilbordene kunne være placeret uden for det dertil indrettede interne transportmateriale/system.

Selskabets repræsentant har oplyst, at der er tale om en flytning via mekanisk og automatiseret transport af bordene uden berøring af den enkelte potte. Der er således tale om et integreret system, hvor bordpladerne ikke fungerer alene, da det kræver en placering i transportsystemet, samt at transportsystemet ikke har noget formål uden mobilbordene. At der er mulighed for at flytte dette transportsystem i bygningen skyldes ifølge repræsentantens opfattelse, at der er tale om et moderne og mere fleksibel system til benyttelse i drivhusene, dog med den forudsætning for benyttelsen, at det benyttes som et integreret system, ellers vil den egentlige ide med systemet fortabe sig.

Repræsentanten har sammenlignet mobilborde med aktiver, som kan benyttes alene, og som ikke indgår i en større enhed eller med aktiver, som kan benyttes alene og til flere formål. Men selskabet har ikke taget højde for et væsentligt element, nemlig at mobilborde taber en væsentlig tiltænkt nytteværdi, såfremt de ikke indgår i den sammenhæng, som de er konstrueret til. Sammenligningen med de andre aktiver vil betyde, at mobilbordene skulle placeres uden for det konstruerede transportsystem, hvilket ikke er ideen med mobilbordene, hvorefter bordene uden ben skulle lægges direkte på gulvet uden mulighed for at kunne flytte disse under produktionen af planterne.

Der ses derfor ikke at foreligge en egentlig sammenligning mellem de nævnte aktiver og mobilbordene. Derimod henvises der til Landsskatterettens kendelse af 29. september 2003, jf. 2-1-1811-0902, offentliggjort i SKM2003.505.LSR, hvor der blev taget stilling til anskaffelsen af mindre nyanskaffelser, hvor et aktiv var bestemt til at fungere sammen i en helhed.

Mobilbordene er ligesom rullebordene - der er beskrevet i kendelsen af 10. november 2003 vedrørende D A/S - beregnet til at fungere sammen med hele transportsystemet i væksthusene på de opsatte understel som helhed. Den enkelte bordplade er ikke bestemt til at bruges alene eller fungere alene på samme måde som en hylde til en container, eller et reolsystem ikke er bestemt til at bruges alene. Det vil give et meget belastende og arbejdskrævende forhold, hvis mobilbordene skulle placeres og anvendes på gulvet.

Mobilbordene er således anset for at fungere samlet som en helhed, og den samlede anskaffelsessum er større end beløbsgrænsen efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, hvorefter posten ikke kan straksfradrages efter § 6, stk. 1, men må anses som en tilgang af driftsmidler i henhold til afskrivningslovens § 5, stk. 2, som kan afskrives med i alt 25% i henhold til § 5, stk. 3.

Der kan således ikke godkendes fradrag for mindre nyanskaffelser på 951.386 kr. i henhold til afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2., da aktivet er bestemt til at fungere som et samlet aktiv. Der godkendes herefter fradrag for afskrivning på driftsmidler med 237.847 kr. opgjort som 25% af 951.386 kr. i henhold til afskrivningslovens § 5, stk. 3.

Vækstlamperne er anset for at kunne fungere selvstændigt, hvorfor de anses for at være omfattet af afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet kan straksafskrive anskaffelsessummen for mobilbordene efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2.

Den af skattecentrets beskrivelse af observeringerne fra besigtigelsen den 7. december 2006 er utilstrækkelig og mangelfuld. Under besigtigelsen var der meget fokus på de "faststående gamle borde" med nedstøbte bordben/bæresøjler, benævnt i branchen som "rulleborde", hvor Landsskatteretten tog stilling til afskrivningsretten i kendelse af 10. november 2003. Skattecentret har anvendt disse som en bærende del af begrundelsen, hvilket repræsentanten ikke er enig i. De anskaffede borde benævnes "mobilborde" som følge af fleksibel anvendelse.

Under besigtigelsen blev de afgørende forskelle fra disse stationære borde (rulleborde) fremhævet i forhold til mobilbordene. Rullebordene kunne skubbes ca. ½ meter fra side til side, og var fornyet med permanent vanding og opvarmning under bord direkte relateret til hvert enkelt bord, til det gamle bords ufleksible og faste/stationære placering. De nyanskaffede mobile bordplader kan anvendes i flere drivhuse, og med 5-8 forskellige placeringer i en vækstcyklus for potteroserne, herunder at de nye borde via de løbende omflytninger kunne anvendes hver for sig og helt uafhængigt af hinanden.

De nye produktionsprocesser giver helt andre og langt mere fleksible anvendelser for bordpladerne via placeringer i forskellige drivhuse under produktionsprocessen, som strækker sig over 2½ - 3 måneder. Der er primært tale om et internt transportmateriel for at effektivisere produktionen, og billiggøre flytning af den enkelte potte.

Det bemærkes, at de "gamle og utidssvarende borde på støbte sokler/bæresøjler" blev frem til praksisændring via TfS 1988.551 henført til medtagelsen ved ejendomsvurderingen, og dette befæster disse bordes helt anderledes stationære og bygningstilknyttede anvendelse i modsætning til de nye bordes fleksible og mobile anvendelse: Allerede derfor er Landsskatterettens afgørelse af 10. november 2003 vedrørende de stationære sokkelborde ikke relevant for afgørelsen af den aktuelle sag.

Flytning af planter under vækst billiggøres, når en hel bordplade på ca. 7 ½ m2 fyldt med potteroser kan flyttes via mekanisk og automatiseret transport af bordet uden berøring af den enkelte potte. Der er bl.a. behov for flytning til og fra vanding, flytning til central klipning af nye skud i toppen, flytning til ændret lysstyrke fra vækstlys, og til ændret temperatur og til gødning mv.

Det er repræsentantens opfattelse, at bordenes anvendelse kan sammenlignes med et internt transportmateriel kombineret med anbringelse af potteroser i bekvem arbejdsmiljø og arbejdsstilling for de ansatte medarbejdere, idet dette sikrer et tåleligt og lovligt arbejdsmiljø.

I afgørelse af 10. november 2003 blev der lagt vægt på, at bordenes ben var støbt fast i gulvet i drivhusene, idet dette efter skattemyndighedernes opfattelse underbygger synspunktet om, at det er selskabets hensigt at anvende bordene som en samlet enhed. Dette er begrundet med, at der er henset til, at bordene kan skubbes i forhold til hinanden for at opnå en bedre udnyttelse af et areal, og dette formål kun kan opfyldes ved anvendelse af en flerhed af borde.

Under skattecentrets besigtigelse var ca. 65% af gartneriets produktionskapacitet udnyttet. De øvrige "tomme" produktionsarealer var enten ryddet for de flytbare og fleksible borde, eller de tiloversblevne borde var stablet i lag med 10-20 borde, ligesom et stort antal var opmagasineret udendørs indtil forøgelse af produktionen sættes i gang i løbet af foråret. Når bordene er blevet tømt for salgbare planter, blive ramme og bundplade i bordene enkeltvis vasket og børstet i en vaskemaskine, og højtryksrenset med desinficering for alger og plantesygdomme mv.

Den udendørs opmagasinering af borde skyldtes afventning af produktion. Endvidere kan der være en del af produktionskapaciteten, som for en periode sættes i bero i en sæson, hvilket ikke anses for usædvanligt. Det må forventes at ske i mange produktionssystemer, som er sæsonafhængigt. Det i sig selv bør ikke være en argumentation for at benævne et anlægsaktiv for at være omfattet af afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, 2-4 pkt.

Den særdeles fleksible og varierende anvendelse af de nye bordplader bevirker, at det er nærliggende at sammenligne anvendelse med:

 1. transportmateriel, f.eks. (euro)-paller, container til mejeriprodukter,

 2. container til brug for transport med lastbil af potteplanter fra gartneri til grossist- eller detail-led typisk i udlandet og retur til gartneri i tom og sammenklappet stand, og

 3. med sammenligning til andre erhverv, således landbrugsredskaber udelukkende til anvendelse med træk via traktor, til køreplader til anvendelse som midlertidig kørevej bl.a. på byggeplads, og

 4. med sammenligning ikke mindst til større detailforretninger/dagligvareforret-ninger, hvor nedhængende lysarmaturer, indkøbsvogne og trådvarehylder sammen med salgsøer er selvstændige driftsmidler, uagtet at disse optræder i et stort antal i den enkelte virksomhed.

 5. inventar i konferencecentre, hoteller mv., herunder især fritstående og mobile borde og stole til fleksibel brug i kombineret møde- og serveringslokaler af varierende størrelse, og med ruminddelingen gjort fleksibel via foldedøre mv. ligesom de placerede møbler bliver tilpasset dagens deltagerantal, arrangørens ønsker og karakteren af serveringen mv.
 6. Vedr. pkt. 1 og 2 er der fast skattepraksis for, at sådanne driftsmidler "ikke udgør et samlesæt og ikke er bestemt til at fungere samlet", og at anskaffelsessummen derfor kan fratrækkes fuldt ud.

  Vedr. pkt. 3 er det allerede af Landsskatterettens kendelse i SKM2002.382.LSR og SKM2002.241.LSR fastslået, at disse anskaffelser kan fratrækkes fuldt ud.

  Vedrørende pkt. 4 så er trådvarehylder og salgsøer anset efter praksis for enkeltstående driftsmidler, jf. LSRM 1963.33 og dette gælder tillige lysstofarmaturer, jf. LSRM 1969.133 og LSRM 1975.61.

  Mobilborde bør derfor i lighed med ovenstående anses som enkeltstående driftsmidler, hvor anskaffelsessummen kan straksafskrives efter afskrivningslovens § 6, stk. 1. nr. 2.

  Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

  Ifølge afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, kan anskaffelsessummen på driftsmidler med en anskaffelsessum på et reguleret grundbeløb på 6.700 kr. eller derunder straksafskrives. For indkomståret 2004 udgør grundbeløbet 10.800 kr.

  Aktiver i et samlesæt eller lignende samt aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, skal anses for ét samlet driftsmiddel. Anskaffelsessummen for sådanne aktiver kan ikke straks-afskrives, såfremt den samlede anskaffelsessum overstiger grundbeløbet. Det fremgår af afskrivningslovens § 6, stk. 1. nr. 2, 2-4 pkt.

  Afgørende for, om aktivet er omfattet af denne bestemmelse, er alene, om de enkelte aktiver efter deres konstruktion og indretning må anses for at være bestemt til at blive anvendt samlet. Aktiver, der herefter i konkrete tilfælde ikke kan straksafskrives, er eksempelvis: forværk og skillerum i en landbrugsstald, sammenbyggede reoler, stilladser, husdyrbure, pc'er og printer. Det fremgår af forarbejderne til afskrivningslovens (lovforslag nr. 102 af 2. juni 1998) og ligningsvejledningen 2004, afsnit E.C.2.4.5.2.

  Landsskatteretten er af den opfattelse, at mobilborde, som består af en aluminiumsramme og en aftagelig bundplade, må anses for at være bestemt til at fungere sammen med andre mobilborde.

  Det fremgår af sagens oplysninger, at selskabet har anskaffet 294 stk. mobilborde til en stykpris på henholdsvis 3.123 kr. og 3.787 kr. Selskabet har efterfølgende indkøbt 100 stk. plastic bundplader som følge af slid og ælde. Mobilbordene anvendes i hele produktionsprocessen og transporteres rundt i væksthusene via det fastmonteret transportsystem, der består af et stativ, der er hævet over gulvet.

  I lovbemærkningerne fremgår det, at det ikke er den faktiske anvendelse, som er afgørende for adgangen til at straksafskrive, men de enkelte aktiver må efter deres konstruktion og indretning anses for at være bestemt til at anvendes samlet.

  Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at mobilbordene efter deres funktion og indretning er bestemt til at fungere sammen med transportsystemet, da mobilbordene ikke anvendes uden for gartneriet. Mobilbordene kan derfor ikke straksafskrives efter reglerne i afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2.

  Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.