Dato for udgivelse
10 apr 2008 13:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 feb 2008 12:36
SKM-nummer
SKM2008.336.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1801-0540
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag for advokatudgifter, fradrag for revisorudgifter, genoptagelse
Resumé

Efter at et selskab var opløst, var der givet afslag på genoptagelse med henblik på indrømmelse af fradrag for advokat- revisoromkostninger, jf. SKM2008.89.LSR. Selskabet blev reassumeret, og der kunne herefter gives tilladelse til genoptagelse

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7
Ligningsloven § 8 J, stk. 1
Landsskatterettens forretningsorden § 17, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.A.2.1.4.2

Der klages over, at ToldSkat, Selskabsrevisionen har nægtet at genoptage selskabets skatteansættelser for indkomstårene 1998 og 1999 vedrørende fradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af aktier i et datterselskab.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten pålægger SKAT, Hovedcentret (tidligere ToldSkat Selskabsrevisionen) at genoptage selskabets skatteansættelser for indkomstårene 1998 og 1999.

Genoptagelsessag

SKAT´s afgørelse af 3. juni 2005 er stadfæstet af Landsskatteretten ved kendelse af 3. april 2006, j.nr. 2-5-1801-0429. Sagen er efter anmodning fra selskabets repræsentant genoptaget til fornyet behandling af Landsskatteretten i henhold til skatteforvaltningslovens § 46.

Selskabet ophørte ved likvidation den 25. april 2007. Ifølge fremlagt udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er reassumption af selskabet vedtaget den 18. december 2007.

Sagens oplysninger

Selskabet anmodede den 10. december 2004 SKAT om genoptagelse af selskabets skatteansættelser for indkomstårene 1998 og 1999 vedrørende fradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af aktier i et datterselskab i indkomståret 1998.

Ifølge selskabet er der for indkomståret 1998 tale om udgifter på i alt 3.649.684 kr. til due diligence undersøgelser i forbindelse med erhvervelse af aktiekapitalen i B A/S den 15. november 1997.

Selskabet har oplyst, at honorar til et advokatfirma på 2.439.879 kr. bl.a. har omfattet rådgivning vedrørende gennemførelse af due-diligence, kontraktforhandlinger og bistand i forbindelse med indgåelse af Share Purchase Agreement, bistand med etablering af kreditfaciliteter mv.

Vedrørende udgiften på i alt 918.750 kr. til et revisionsfirma har selskabet oplyst, at honoraret bl.a. omfatter gennemgang af diverse baggrundsmateriale, afslutning af købsforhandlingerne, assistance i forbindelse med vurdering af åbningsbalance mv.

Selskabet solgte og servicerede gennem B A/S underholdnings- og kommunikationselektronik til danske forbrugere, der samtidigt blev tilbudt forskellige finansieringsmuligheder.

ToldSkat, Selskabsrevisionens afgørelse

Genoptagelse af selskabets skatteansættelser for indkomstårene 1998 og 1999 nægtes.

Betingelserne i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7 om endelig underkendelse af praksis er ikke opfyldt, idet bl.a. LSR-kendelse SKM2004.427.LSR er indbragt for domstolene. Endvidere henvises der til SKM2005.273.ØLR..

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at SKAT, Hovedcentret (tidligere ToldSkat Selskabsrevisionen) pålægges at genoptage selskabets skatteansættelser for indkomstårene 1998 og 1999.

Der henvises til Højesterets domme af 24. oktober 2007, SKM2007.773.HR og SKM2007.775.HR, hvor Højesteret gav 2 selskaber medhold i, at udgifter til revisor- og advokatbistand i form af undersøgelser (due diligence), rådgivning, deltagelse i forhandling og udfærdigelse af kontrakter, kan fradrages efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. Dermed fastslår Højesteret, at området for advokat- og revisoromkostninger i forbindelse med køb af virksomhed via aktiekøb, der skal tillægges aktiernes købesum, er ganske snævert. Det er herefter kun udgifter til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transporttegninger, noteringer og anmeldelser, som kan kræves aktiveret efter ligningslovens § 8 J, stk. 3.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Under henvisning til Højesterets dom af 24. oktober 2007, SKM2007.775.HR vedrørende fradrag for advokat- og revisorudgifter efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, pålægger Landsskatteretten SKAT, Hovedcenteret at genoptage selskabets skatteansættelser for indkomståret 1998 og 1999, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, og Landsskatterettens forretningsorden § 17, stk. 4.

Landsskatterettens kendelse af 3. april 2006, j. nr. 2-5-1801-0429 ændres herved.