Dato for udgivelse
08 apr 2008 14:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 mar 2008 14:00
SKM-nummer
SKM2008.330.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-054086
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Rette indkomstmodtager, selskab, lønmodtager
Resumé
Skatterådet bekræftede, at et nystiftet konsulentselskab var rette indkomstmodtager af vederlag.
Hjemmel

08-011290

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 S.C.1.1.

Spørgsmål

Kan SKAT bekræfte, at det nystiftede konsulentselskab er rette indkomsthaver af det vederlag, der faktureres fra det nystiftede konsulentselskab til X ApS?

Svar

Ja, jf. begrundelse nedenfor.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X ApS, der er stiftet den februar 2006, er 100 % ejet af Y Holding ApS, der er 100 % ejet af Z.

X ApS har været uden aktivitet frem til den marts 2006, hvorefter selskabet i løbet af 2006 har overtaget forpagtningen af 6 servicestationer fra A/S W. Selskabets formål er at drive service- og handelsvirksomhed gennem et antal W servicestationer og butikker med et højt aktivitets- og serviceniveau.

Z er på nuværende tidspunkt ansat som direktør i begge selskaber.

X ApS har behov for konsulentassistance til brug for planlægning, koordinering og styring af de 6 servicestationer, der er forpagtet fra A/S W. X ApS påtænker derfor at engagere et konsulentfirma til at varetage denne opgave. Det overvejes, at stifte et koncerninternt konsulentselskab, der vil være søsterselskab til Xl ApS, og 100 % ejet datterselskab af Y Holding ApS.

I forbindelse med stiftelse af konsulentselskabet vil Z fratræde sin stilling som direktør i X ApS. Driftschefen i X ApS, der på nuværende tidspunkt fungerer som højre hånd for direktøren, vil i forbindelse med Zs fratræden som direktør indtræde i denne stilling. Det vurderes, at den nuværende driftschef er fuldt ud kompetent og egnet til at indtræde i stillingen som direktør for X ApS, hvorfor de arbejdsopgaver, der hidtil er blevet udført af Z fremover vil blive udført af driftschefen.

I det nystiftede konsulentselskab vil Z blive ansat som konsulent med speciale i overordnet ledelsesrådgivning. Efter ansættelsen i det nystiftede konsulentselskab vil Z ikke længere være ansat i X ApS.

Konsulentydelserne i det nystiftede konsulentselskab vil blandt andet omfatte følgende områder: Coaching i planlægning, ledelse af mennesker, udvikling af ledere, optimering af drift, strategi-implementering, effektiv kommunikation, målopfyldelse, coaching i kundehåndtering, udvikling af salg, coaching i "optimal profit i alle hjørner af virksomheden", coaching i "mere for mindre ledelse", daglige, ugentlige og månedlige ledermøder.

Der vil blive udarbejdet ansættelseskontrakt mellem Z og det nystiftede konsulentselskab indeholdende almindeligt forekommende bestemmelser om medarbejderforhold såsom løn, ferie, opsigelsesvarsel og konkurrenceklausul m.m.

Herudover vil der blive udarbejdet konsulentaftaler mellem det nystiftede konsulentselskab og X  ApS omkring de enkelte afgrænsede projektorienterede opgaver vedrørende ledelsesrådgivning som det nystiftede konsulentselskab skal yde konsulentassistance med til X ApS. Fakturering mellem det nystiftede konsulentselskab vil ske på armslængde-vilkår og vil blive fastsat ud fra kostpris med rimelig mark-up, således at faktureringen svarer til markedsværdien af konsulentydelserne.

På sigt vil det nystiftede konsulentselskab udvide rådgivningen til at omfatte andre virksomheder indenfor samme rådgivningsområde som nævnt ovenfor.

På baggrund af afgørelserne i SKM2005.466.HR samt SKM2004.142.ØLR ønskes en sikring af, at det nystiftede konsulentselskab er rette indkomstmodtager af konsulentvederlaget fra X ApS.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens vurdering, at afgørelsen i SKM2005.466.HR kan sammenlignes med nærværende bindende svar. I SKM2005.466.HR blev konsulentselskabet anset som rette indkomstmodtager af det konsulenthonorar, der blev udbetalt efter at konsulenten var fratrådt som direktør hos konsulentselskabets kunde. 

Det er repræsentantens vurdering, at afgørelsen i SKM2004.142.ØLR ikke kan anvendes analogt på nærværende bindende svar, idet der i SKM2004.142.ØLR ikke forelå skriftlige aftaler, der kunne dokumentere, at konsulentselskabet var rette indkomstmodtager.

SKATs indstilling og begrundelse

Som udgangspunkt anses den, der modtager vederlag for personligt udført arbejde i et tjenesteforhold, som lønmodtager. Karakteristika er blandt andet, at arbejdet udføres efter arbejdsgiverens anvisning og for dennes regning.

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.

I tvivlstilfælde må afgørelsen ske på grundlag af en samlet bedømmelse af forholdet mellem den, der udfører arbejdet, og den, for hvem det udføres.

Følgende kriterier kan tale for at statuere tjenesteforhold:

- Hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol,

- indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver,

- der mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende arbejdsydelse,

- indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren,

- indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel,

- vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord m.v.),

- vederlaget udbetales periodisk,

- hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet,

- vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren,

- indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

Følgende kriterier kan tale for at statuere selvstændig erhvervsvirksomhed:

- Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre,

- hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold,

- indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre,

- indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko,

- indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp,

- vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet,

- indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere,

- indkomsten afhænger af et eventuelt overskud,

- indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign.,

- indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets udførelse,

- indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra,

- indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse,

- indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at han/hun er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art,

- indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms,

- ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.

I dette tilfælde har spørger indtil nu arbejdet for X ApS, der påtænker at engagere et konsulentfirma til at varetage opopgaver i form af planlægning, koordinering og styring af diverse servicestationer, som X ApS har forpagtet.

I dette tilfælde taler det således imod, at der skulle være tale om selvstændigt erhvervsvirksomhed, at spørger udelukkende har samme hvervsgiver, samt at denne er tæt interesseforbundet med spørger.

For selvstændig erhvervsvirksomhed taler, at spørger ikke længere varetager de samme arbejdsopgaver som under sin ansættelse i X ApS. Herudover taler for selvstændig erhvervsvirksomhed, at det påtænkte konsulentfirmas forpligtelser til X ApS er begrænset til de enkelte ordreforhold, og at indkomstmodtageren således ikke er begrænset i sin adgang til samtidigt at udføre arbejde andre, da det sigt er planen at udvide rådgivningen til andre kunder.

Vederlaget for konsulentarbejdet udbetales endvidere efter regning, der opgøres på armslængde vilkår og til markedsværdien efter det oplyste. 

Baseret på det samlede aftalegrundlag er det således SKATs vurdering, at der vil være tale selvstændig erhvervsvirksomhed, og at det påtænkte konsulentselskab således vil være rette indkomstmodtager af vederlaget fra X ApS.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.