Dato for udgivelse
01 apr 2008 14:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 mar 2008 14:18
SKM-nummer
SKM2008.302.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-049763
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Afståelse, bolig nr. 2
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan afstå bolig nr. 2 efter EBL § 8, stk. 1, idet ejendommen har været anvendt til bolig for spørger af arbejdsmæssige årsager.

Hjemmel

07-188848

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.2.1
Spørgsmål

Vil ejendommen ved afståelse komme ind under parcelhusreglen med hel eller delvis beboelse af ejeren?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger og hustru flyttede til en lille ø i 1994. Spørger har siden 1978 arbejdet som museumsinspektør i by B. Arbejdet indebærer en del arrangementer uden for normal arbejdstid i form af foredrag, møder, rejseaktiviteter mv.

Spørger og hustru erhvervede i august 1989 ejendommen E i by B.

Der er tale om en beboelsesejendom med 1 lejlighed i 2 plan på i alt 123 m2, fordelt med 90 m2 i underetagen og 32 m2 på 1. salen, og med en grund på 537 m2. Ejendommen har separat toilet på hver etage ligesom der er egen indgang til stueetage og 1. sal. Der er bopælspligt på ejendommen.

Spørger og hustru har siden erhvervelsen af ejendommen benyttet 1. salen til overnatning de dage, hvor spørger grundet arbejde eller rejser ikke kan nå den sidste færge til øen. Den sidste færge sejler kl. 17.25 og der er ikke alternative transportmuligheder til øen.

Spørgers forældre lejede stueetagen, da de i 1989 flyttede til by B og frem til det tidspunkt, hvor de flyttede på plejehjem. Da forældrene fraflyttede ejendommen, fik spørger installeret toilet på 1. salen og har siden da udlejet stueetagen til beboelse. Ejendommens stueetage har således været udlejet i hele ejerperioden, bortset fra en periode, hvor installationer i stueetagen blev ændret. Kommunen har givet tilladelse til at undlade at udleje stueetagen i denne periode.

Spørger påtænker at sælge ejendommen, når spørger og hustru inden for en overskuelig fremtid går på efterløn.

Der er fremlagt kopi af kørebog samt lejekontrakter på udlejning af underetagen af ejendommen, i alt 90 m2. Der er fremlagt kopi af police af hus- og bygningskaskoforsikring. Der er endvidere fremlagt kopi af opgørelsen af skatter og afgifter m.m. for ejendommen ligesom der er fremlagt kopi af forbrugsafgifter. Der er fælles vandmåler for ejendommen, men for den periode, hvor underetagen ikke har været udlejet grundet modernisering af ejendommens installationer, har spørger haft et forbrug på 34 m3 vand.

Det er oplyst, at spørger og hustru har anvendt ejendommen ca. 250 dage siden erhvervelsen, dvs. ca. 35 dage årligt.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit (parcelhusreglen).

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Administrativ praksis har imidlertid slået fast, at en supplerende ejendom (bolig nr. to) vil kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt som bolig af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om en skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot skatteyderen faktisk har anvendt ejendommen af arbejdsmæssige årsager.

Det beror på en konkret vurdering af samtlige foreliggende omstændigheder, hvorvidt det er sandsynliggjort, at lejligheden er anvendt som bolig for ejeren i arbejdsmæssig forstand og om boligkravet i ejendomsavancebeskatningsloven således er opfyldt. Der henvises bl.a. til SKM2007.483.SR og SKM2007.510.SR, hvor Skatterådet har truffet afgørelser i sager om to helårsboliger.

I nærværende bindende svar er det oplyst, at spørger, der bor på en ø, anvender ejendommen i by B som bolig i forbindelse med sit arbejde som museumsinspektør i by B.

Der er fremlagt dokumentation for spørgers brug af ejendommen i form af vandforbrug. Der er ikke separat vandmåler på hver af ejendommens etager. I en periode på 10 måneder, hvor stueetagen blev moderniseret og hvor det udelukkende var spørger og hustru, der anvendte ejendommen, har der været et vandforbrug 34 m3. Det fremgår af DONG energys hjemmeside (www.dongenergy.dk), at det typiske vandforbrug pr. person pr. døgn er 115 liter, svarende til 42 m3 pr. år. Når der henses til at spørgers forbrug ikke dækker et helt år samt at ejendommen ikke anvendes hver dag, er det SKATs vurdering, at forbruget indikerer, at spørger anvender ejendommen.

Der er endvidere fremlagt kopi af spørgers kørebog, der viser, at spørgers arbejdsmæssige arrangementer ofte ligger uden for det tidsrum, hvor der er transportmulighed til øen. Kørebogen viser, at spørger ikke kan komme hjem, når spørger har arbejdsmæssige relaterede arrangementer uden for normal arbejdstid, og at spørger derfor har brug for et opholdssted. Det er derfor SKATs vurdering, at dette taler for, at spørger anvender ejendommen af arbejdsmæssige årsager, de dage hvor spørger ikke kan komme til øen uden for normal arbejdstid. 

På baggrund af ovenstående og den i øvrigt fremlagte dokumentation, er det SKATs vurdering, at ejendommen anvendes af spørger af arbejdsmæssige årsager. En afståelse af ejendommen er derfor omfattet af EBL § 8, stk. 1. Det er i denne sammenhæng uden betydning, at spørger har udlejet stueetagen til beboelse.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet om ejendommen ved afståelse vil komme ind under parcelhusreglen, besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.