Dato for udgivelse
31 Mar 2008 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2008 11:50
SKM-nummer
SKM2008.289.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-049038
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri fusion, værdiansættelse
Resumé
Skatterådet bekræfter, at en påtænkt fusion pr. 1/5 2007 af B A/S, C A/S og D A/S kan ske skattefrit efter fusionsskattelovens regler, samt at faktor 4 målt på årets resultat før renter, afskrivninger og skat (EBITDA) for 2006/07 til tillæg af den bogførte egenkapital pr. 30/4 2007 kan anvendes som udtryk for selskabernes handelsværdi.
Hjemmel
07-171672
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 2
Fusionsskatteloven § 5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.1.
Spørgsmål

Kan det bekræftes, at den påtænkte fusion pr. 1/5 2007 af B A/S, C A/S og D A/S kan ske skattefrit efter fusionsskattelovens regler?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ApS er eneejer af aktierne i de tre datterselskaber, B A/S, C A/S og D A/S. Aktierne i B A/S og C A/S har været ejet i mere end 3 år, mens aktierne i D A/S på fusionstidspunktet har været ejet i mindre end 1 år (siden 1/8 2006).

C A/S omfatter detailhandelsforretninger med S på forretningssted 1, 2, 3, 4, 5 samt 6.

B A/S driver detailhandel med S på forretningssted 7.

D A/S driver detailhandel med S på forretningssted 8.

Alle forretninger drives under konceptet L, M samt N med fælles administration og centrallager.

A-Gruppen påtænker at gennemføre yderligere tilkøb af detailhandelsforretninger enten ved køb af aktier eller tilkøb af aktivitet. Seneste erhvervelse er E ApS med overtagelsesdato den 1/11 2007.

A-Gruppen ønsker en simpel koncernstruktur og vil så vidt muligt samle alle detailhandelsaktiviteter i  C A/S. A-Gruppen anser det for hensigtsmæssigt, at alle ensartede aktiviteter samles i ét selskab.

Nuværende koncernstruktur:

Visning af billede: lisbeth1

Det påtænktes således at gennemføre en vandret fusion pr. 1/5 2007 af de tre søsterselskaber, B A/S, C A/S og D A/S med C A/S som fortsættende selskab (under navneændring til B A/S).

Påtænkt koncernstruktur:

Visning af billede: Lisbeth2

Fusionen ønskes gennemført skattefrit efter fusionsskattelovens regler, og der ønskes sikkerhed for, at skattemyndighederne er enige i, at betingelserne for en skattefri fusion er opfyldt.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Rådgiver har anført følgende:

"Fusionsskatteloven indeholder i §§ 2, 5 og 6 betingelser for fusioners gennemførelse.

Efter fusionsskattelovens § 2 er der krav til vederlæggelsen. I den påtænkte fusion vil A ApS' aktier i B A/S og D A/S annulleres mod, at der alene udstedes nye aktier i C A/S. Udstedelsen af de nye aktier vil ske på baggrund af en bytteforholdsberegning baseret på aktiernes handelsværdier pr. fusionsdatoen, jf. fusionsskattelovens § 2.

Da det i en landsskatteretsafgørelse fra 02.03.2003 (TfS 2004, 65) og i ligningsvejledningens afsnit S.D.1.4 (2007-3) har været præciseret, at et bytteforhold opgjort til handelsværdier er en betingelse for, at fusionsskattelovens regler finder anvendelse, ønskes skattemyndighedernes bekræftelse af handelsværdierne af aktierne og derved bytteforholdsberegningen. Vi har endvidere noteret os ligningsvejledningens afsnit S.D.7.3.1.4, som berører denne problemstilling:

"Ved behandlingen af L 110 A (2006/07) er der stillet spørgsmål til, hvad der nærmere skal forstås ved bestemmelsen. Skatteministeren har i den forbindelse svaret:

Der er ikke tilsigtet ændringer i de gældende regler og praksis om ombytningsforholdet - heller ikke for så vidt angår skattefri fusion. Udgangspunktet er således, at ombytningsforholdet skal fastsættes til handelsværdi for at den pågældende fusion kan anses for at være omfattet af fusionsskatteloven. Det vil være muligt at få bindende svar om de skattemæssige konsekvenser af et givent ombytningsforhold. Ombytningsforholdet skal fastsættes ud fra værdierne pr. den i FUL § 5 omtalte fusionsdato, spaltningsdato m.v."

Vi har således nedenfor redegjort for opgørelsen af ombytningsforholdet. Udkast til fusionsbalance efter sammenlægningsmetoden, jf. årsregnskabslovens § 123, udkast til vurderingsmandens erklæring om vederlaget samt beregningen af ombytningsforholdet er vedlagt som bilag til denne anmodning.

Handelsværdien af aktierne i de tre pågældende selskaber, der indgår i fusionen, kendes ikke. Vi har således taget udgangspunkt i øvrige oplysninger i koncernen.

Et selskab i A-Gruppen (C) forventer at anskaffe anparter i E ApS den 01/11 2007 til en samlet pris af ca. 28 mio.kr. Prisen er fastsat til den bogførte egenkapital på overtagelsestidspunktet med tillæg af 21 mio.kr. E ApS driver detailhandel med S i 9, 10, 11 samt 12 og vurderes at have en tilsvarende aktivitet som de tre nævnte selskaber i koncernen.

I forbindelse med købet af anparterne i E ApS er der foretaget beregninger over værdien baseret på discounted cash flow-model, hvor der sker en tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Beregningen af merværdien på 21 mio.kr. svarer til en faktor på 4 målt på det seneste års EBITDA (resultat før renter, afskrivninger og skat). Ved beregningen af bytteforholdet mellem de tre fusionerende selskaber er det under hensyntagen til ovenstående fundet rimeligt og sagligt begrundet at anvende faktor 4 på årets resultat før renter, afskrivninger og skat for 2006/07 med tillæg af den bogførte egenkapital pr. 30/4 2007 som udtryk for selskabernes handelsværdi.

Der vil i forbindelse med fusionen blive udstedt aktier i det fortsættende selskab ud fra ovenstående bytteforhold. Derved er det vores opfattelse, at fusionsskattelovens § 2 er opfyldt.

Efter fusionsskattelovens § 5 er det blandt andet en betingelse, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Vi kan oplyse, at alle tre selskaber og moderselskabet indgår i en obligatorisk sambeskatning, alle med regnskabsår og indkomstår, der udløber 30/4.

Fusionen påtænkes gennemført med tilbagevirkende kraft pr. 1/5 2007, svarende til skæringsdatoen for regnskabsåret for det fortsættende selskab, C A/S. Således anser vi betingelsen i fusionsskattelovens § 5 som opfyldt.

Efter fusionsskattelovens § 6 er det endeligt et krav, at de selskabsretlige dokumenter indsendes inden for en måned efter tilladelsen. Dette krav vil naturligvis blive opfyldt efter den selskabsretlige vedtagelse af fusionen.

SKATs indstilling og begrundelse

Det bemærkes, at nedenstående besvarelse ikke tager højde for rådgivers bemærkning om indsendelse af de endelige selskabsretlige dokumenter jf. fusionsskattelovens § 6, stk. 1 og 4.

Nedenstående besvarelse behandler således alene fusionsskattelovens §§ 2 og 5.

I relation til den skattemæssige fusionsdato følger det af fusionsskattelovens § 5, stk. 1, at datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab anses for at være den skattemæssige fusionsdato, samt at denne dato skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

Holdingselskabet og dets tre driftsselskaber indgår i obligatorisk sambeskatning, alle med følgende regnskabs-/indkomstår: 1/5-30/4. Da fusionen gennemføres med skattemæssig tilbagevirkende kraft pr. 1/5, svarende til skæringsdatoen for regnskabsåret for det fortsættende selskab, C A/S, er betingelsen i fusionsskattelovens § 5, stk. 1, opfyldt.

Ifølge fusionsskattelovens § 2 er det en betingelse, selskabsdeltageren i de indskydende selskaber alene vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

Det er endvidere fast praksis, at vederlæggelsen skal ske i samme forhold som ejerandelene i de indskydende selskaber samt til handelsværdien på tidspunktet for den skattemæssige fusionsdato jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 1.

Det er oplyst, at samtlige aktier i de indskydende selskaber vil blive annulleret, og at holdingselskabet alene vederlægges med aktier i det modtagende, fortsættende selskab. Udstedelsen af de nye aktier vil ske på baggrund af en bytteforholdsberegning baseret på aktiernes handelsværdier pr. fusionsdatoen, jf. fusionsskattelovens § 2.

Værdien af de fusionerende selskaber er imidlertid ukendt.

Frem for at anvende TSS-cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af unoterede aktier og anparter har man taget udgangspunkt i de værdiansættelsesprincipper, der er anvendt ved koncernens nyeste tilkøbte selskab, E ApS.

Værdiansættelsen var baseret på discounted cash flow-modellen, hvor der sker en tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Beregningen af merværdien for det tilkøbte selskab på kr. 21 mio. svarer til en faktor på 4 målt på det seneste års EBITDA (resultat før renter, afskrivninger og skat).

Ved fastsættelse af handelsværdien og bytteforholdet mellem de tre fusionerende selskaber er det under hensyntagen til ovenstående fundet rimeligt og sagligt begrundet at anvende faktor 4 på årets resultat før renter, afskrivninger og skat for 2006/07 med tillæg af den bogførte egenkapital pr. 30/4 2007.

I forhold til de tre fusionerende selskaber er der ud fra de af selskaberne aflagte årsregnskaber beregnet visse økonomiske nøgletal for indkomstårene 2007/2006 og 2006/2005. Ud fra disse beregnede nøgletal er der ikke noget der tyder på, at der som led i ombytningen sker en forvridning af værdierne, dvs. at der flyttes værdier fra aktier, der har været ejet i mindre end 1 år (D A/S) over på aktier, der har været ejet i mere end 3 år (B A/S og C A/S).

I denne sag finder SKAT efter en samlet konkret vurdering af sagens omstændigheder, at værdiansættelse af de tre fusionerende selskaber ved anvendelse af faktor 4 på årets resultat før renter, afskrivninger og skat for 2006/07 med tillæg af den bogførte egenkapital pr. 30/4 2007 kan anvendes som udtryk for selskabernes handelsværdi.

SKAT indstiller på denne konkrete baggrund, at spørgsmålet besvares med et "JA".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.