Dato for udgivelse
26 mar 2008 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 mar 2008 10:53
SKM-nummer
SKM2008.271.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-046309
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri aktieombytning, udbyttebegrænsning, værnsregler, udbytteudlodning
Resumé
Skatterådet bekræftede, at X A/S, under hensyntagen til værnsreglerne om udbytteudlodninger i ABL § 36 A, på grundlag af årsrapport for 1/8 2006 - 31/7 2007, udover årets ordinære resultat, kan foretage udlodning af ikke tidligere udloddet ordinært resultat for regnskabsåret 1/8 2005 - 31/7 2006. På spørgsmålet om, hvorvidt de allerede foretagne udlodninger vil blive påvirket og vil skulle korrigeres, såfremt selskabets efterfølgende ordinære driftsresultater viser underskud, svarede Skatterådet benægtende.
Hjemmel
07-163103
Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 36 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.7.5.7
Spørgsmål
  1. Under hensyntagen til værnsreglerne om udbytteudlodninger i ABL § 36 A, kan X A/S på grundlag af årsrapport 1/8 2006 - 31/7 2007, udover årets ordinære resultat, foretage udlodning af ikke tidligere udloddet ordinært resultat for regnskabsåret 1/8 2005 - 31/7 2006 (kr.8.779.514)?
  2. Under hensyntagen til værnsreglerne om udbytteudlodninger i ABL § 36 A samt under forudsætning af, at der som nævnt ovenfor foretages udlodning af de ordinære resultater for 2005/06 og 2006/07, vil disse allerede foretagne udlodninger blive påvirket og skulle korrigeres, såfremt selskabets efterfølgende ordinære driftsresultater udviser underskud, og hvorledes skal en korrektion i givet fald foretages?

Svar

  1. Ja.
  2. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

X A/S har gennem en længere årrække været ejet af Y. Med virkning fra den 31. maj 2007 blev foretaget en skattefri aktieombytning uden tilladelse efter ABL § 36.

Det nystiftede holdingselskabs første regnskabs- og indkomstår løber fra den 31. maj - 31. juli 2007.

X A/S havde ved afslutningen af indkomståret 2006, regnskabsår 1/8 2005 - 31/7 2006, et ordinært resultat før skat på 9.379.514 kr., hvoraf det på generalforsamlingen i efteråret 2006 blev besluttet at udlodde 600.000 kr. til aktionæren.

Det foreløbige regnskabsudkast for 2006/07 udviser et ordinært resultat før skat på 5.556.050 kr. og en egenkapital på 24.843.689 kr. før udlodning.

I forbindelse med godkendelse af årsrapport 2006/07 på generalforsamlingen i efterår 2007, ønskes størst mulig udlodning til det nye holdingselskab.

Den påtænkte udlodning er endnu ikke gennemført, idet beslutning herom vil afvente svaret på anmodningen om bindende svar. Konsekvenserne ved den planlagte disposition ønskes kendt forinden beslutning herom træffes.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1 drejer sig om, om der under hensyntagen til værnsreglerne om udbytte i ABL § 36 A, udover det ordinære resultat for 2006/07 på kr. 5.556.050, ligeledes kan foretages udlodning af sidste års ordinære resultat på kr. 9.379.514 fratrukket den allerede foretagne udlodning på 600.000 kr.

Af ABL § 36 A, stk. 7 fremgår blandt andet, at det erhvervende selskabs andel af det ordinære resultat i henhold til det erhvervede selskabs godkendte årsrapport, kan udloddes til det erhvervende selskab i en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet. Udbyttet kan dog overstige det erhvervende selskabs andel af det ordinære resultat med et beløb, som højst svarer til det erhvervende selskabs andel af et ikke-udloddet resultat for et tidligere år, uden at skattefriheden for ombytningen fortabes.

I spørgsmål 2 ønsker spørgeren afklaret, om det kan få konsekvenser for ombytningen, såfremt der foretages udlodning som nævnt ovenfor, og de ordinære resultater i driftsselskabet fremover skulle vise sig negative.

Det fremgår ligeledes af ABL § 36 A, stk. 7, at såfremt det erhvervede selskabs godkendte årsrapport viser et negativt ordinært resultat, modregnes det erhvervende selskabs andel af dette resultat ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det erhvervende selskab efter 1. og 2. pkt.

Efter spørgerens opfattelse fremgår det dog ikke klart af bestemmelsen, hvordan der skal forholdes, hvis år med negativt resultat følger efter år med positivt resultat, som allerede er udloddet.

SKATs udkast til indstilling og begrundelse er sendt til udtalelse hos spørgerens repræsentant. Repræsentanten har meddelt, at der ikke er kommentarer til sagsfremstillingen eller til SKATs indstilling til Skatterådet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 7, 1.-3. pkt. lyder således: "En aktieombytning, der er sket uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses som en afståelse af aktierne i det erhvervede selskab til tredjemand på ombytningstidspunktet, hvis det erhvervende selskab i en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet modtager skattefrit udbytte af aktierne i det erhvervede selskab, der overstiger det erhvervende selskabs andel af det ordinære resultat i den godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. overstiger det ordinære resultat med et beløb, der højst svarer til det erhvervende selskabs andel af et tidligere års ordinære resultat, som ikke tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikkeudloddede resultater for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor ombytningen gennemføres, og de følgende indkomstår."

Det betyder med andre ord, at det erhvervende selskab i en treårig periode, der løber fra ombytningstidspunktet, kan modtage skattefrit udbytte af sine aktier i det erhvervede selskab, der svarer til det erhvervende selskabs andel af det regnskabsmæssige resultat for det indkomstår, hvor ombytningen gennemføres og de to følgende indkomstår. Herudover kan det erhvervende selskab modtage skattefrit udbytte, der svarer til det erhvervende selskabs andel af tidligere års regnskabsmæssige resultat, som ikke tidligere er blevet udloddet.

Bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 7 sætter en begrænsning på, hvor stort et skattefrit udbytte det erhvervende selskab kan modtage i en nærmere afgrænset periode efter en skattefri aktieombytning, der er gennemført uden tilladelse. Hvis det erhvervende selskab modtager et større udbytte, end bestemmelsen giver mulighed for, fortabes skattefriheden for aktieombytningen, jf. bemærkningerne til nr. 11 i betænkningen til L 110 A 2006-07.

Det nystiftede holdingselskab ejer 100 % af X A/S. Aktieombytningen finder sted den 31. maj 2007, d.v.s. i indkomståret 2007. Det ordinære resultat for det regnskabsår, der svarer til indkomståret (2006) før det indkomstår (2007), hvor ombytningen gennemføres, udgør 9.379.514 kr., hvoraf de 600.000 kr. allerede er udloddet. Det ikke tidligere udloddede resultat for indkomståret 2006 udgør derfor 8.779.514 kr. Da det nystiftede holdingselskab ejer 100 % af X A/S udgør holdingselskabets andel af det ikke-udloddede udbytte 100 %.

Det nystiftede holdingselskab kan derfor modtage den resterende del af resultatet for 2006, d.v.s. 8.779.514 kr. fra X A/S på generalforsamlingen i indkomståret 2007, uden at den skattefri aktieombytning anses som en afståelse af aktierne i det erhvervede selskab til tredjemand på ombytningstidspunktet.

SKAT indstiller på den baggrund, at spørgsmålet besvares med et "ja".

Spørgsmål 2

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 7, 4. pkt., at "Viser det erhvervede selskabs godkendte årsrapport et negativt ordinært resultat, modregnes det erhvervende selskabs andel af dette resultat ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det erhvervende selskab efter 1. og 2. pkt."

I bilag 10 til L 110 2006/07 har Skatteministeriet i et svar til FSR om udbyttebegrænsning bekræftet, "at en udlodning af et positivt resultat i år 1 ikke medfører bortfald af skattefriheden for en skattefri omstrukturering uden tilladelse, hvis der konstateres underskud i efterfølgende år."

De udlodninger, som X A/S allerede har foretaget, vil derfor ikke blive berørt af eventuelle efterfølgende underskud i selskabet. Såfremt det erhvervede selskab i indkomståret 2008 eller senere år har underskud vil det ikke medføre bortfald af skattefriheden af aktieombytningen, selvom der er udloddet et positivt resultat i det første indkomstår efter den skattefri aktieombytning.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et "nej".

SKATs udkast til sagsfremstilling har været sendt til udtalelse hos Skattecenter Z. Skattecenter Z udtaler, at skattecentret ikke har oplysninger af faktisk karakter om selskabet eller selskabets aktionær, der har betydning for sagens afgørelse. Skattecentret kan tilslutte sig det fremsendte udkast.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret, jf. SFL § 25, stk. 1.