Dato for udgivelse
26 Mar 2008 13:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2008 09:56
SKM-nummer
SKM2008.272.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-046316
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskabsbeskatning
Resumé
Skatterådet kunne bekræfte, at den ønskede fordeling af aktiver og passiver mellem de modtagende selskaber i spaltningen modsvarer værdien af den enkelte aktionærs aktier i A A/S inden spaltningen, således at de to aktionærer efter spaltningen ejer aktier af samme værdi som inden spaltningen.
Hjemmel
07-188155
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.2
Spørgsmål

A A/S har to aktionærer, der hver ejer 50 % af aktiekapitalen i selskabet. Selskabet påtænkes spaltet ved en skattefri ophørsspaltning, således at aktionærerne adskilles, og hver aktionær modtager aktierne i hver sit nystiftede selskab. Kan Skatterådet bekræfte, at den ønskede fordeling af aktiver og passiver mellem de modtagende selskaber i spaltningen modsvarer værdien af den enkelte aktionærs aktier i A A/S inden spaltningen, således at de to aktionærer efter spaltningen ejer aktier af samme værdi som inden spaltningen?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S ejes af person B og person C, som hver ejer 50 % af aktiekapitalen i selskabet. Selskabets nominelle aktiekapital udgør 1 mio. kr. og er opdelt i 500 tkr. A-aktier, som person B ejer, og 500 tkr. B-aktier, som person C ejer. Person B og person C er brødre.

Selskabet har seks datter- og datterdatterselskaber. Koncernen beskæftiger sig primært med skovbrug og landbrugsvirksomhed i såvel Danmark som i udlandet.

Som bilag i vedlægges selskabets vedtægter, som i afsnit 4 (4.1 - 4.6) indeholder bestemmelser om fordeling af udbytte, likvidationsprovenu m.v. Det fremgår heraf, at A-aktierne har forlods ret til udbytte svarende til værdier, der krone for krone og efter skat hidrører fra datterselskabet D ApS. Det drejer sig om udbytte fra D ApS, provenu fra kapitalnedsættelse fra dette selskab, provenu fra salg af anparter i selskabet og provenu fra likvidation af selskabet. Se nærmere pkt. 4.2.1 i vedtægterne.

Tilsvarende bestemmelse gør sig gældende for B-aktierne, der har ret til afkastet fra E ApS, jf. nærmere pkt. 4.2.2 i vedtægterne.

Værdier hidrørende fra andre aktiver i selskabet fordeles ligeligt mellem aktionærerne. Aktierne i A A/S har endvidere samme stemmerettigheder.

Opdelingen i A- og B-aktier er gennemført i 2001. Baggrunden herfor var et ønske om, at den ene aktionær (person B) ønskede at koncentrere sig om skovbrug, medens den anden aktionær (person C) ønskede at fokusere på landbrugsdriften.

Parterne har endvidere oprettet en aktionæroverenskomst, der vedlægges som bilag 2. A A/S' seneste årsrapport (2006) vedlægges som bilag 3.

A A/S ønskes nu spaltet ved en skattefri ophørsspaltning af selskabet. Ved spaltningen opstår to nye selskaber, og person B og person C modtager hver aktierne i et af de nye selskaber, således at de får hver sit helejede holdingselskab. Spaltningen ønskes gennemført med selskabsretlig spaltningsdato den 1. januar 2008.

En oversigt over den nuværende koncernopbygning og koncernopbygningen efter spaltningen vedlægges som bilag 4 (vedlagt).

Der er samtidig med denne ansøgning om bindende svar indgivet ansøgning om skattefri spaltning. Ansøgningen behandles af Skattecenter X. Vi vedlægger kopi af ansøgningen som bilag 5. I ansøgningen er der nærmere redegjort for spaltningen, herunder for den forretningsmæssige begrundelse herfor. For nærmere information herom henvises derfor til ansøgningen.

Sammen med ansøgningen om spaltningen er indsendt et udkast til en fælles regnskabsopstilling for spaltningen (bilag 6) (vedlagt). Som det fremgår af regnskabsopstillingen, fordeles alle aktiver og passiver på nær posten “kapitalandele i tilknyttede virksomheder" lige mellem de to nye selskaber. Kapitalandelene fordeles således, at anparterne i D ApS overføres til det modtagende selskab, der skal ejes af person B, medens anparterne i E ApS ønskes overført til det selskab, der skal ejes af person C. Som følge heraf er størrelsen af de overførte nettoaktiver til de to modtagende selskaber ikke lige store. Baggrunden herfor er, at værdien af de to anpartsselskaber D ApS og E ApS siden 2001, hvor opdelingen i A- og B-aktier fandt sted, har udviklet sig forskelligt. Fordelingen af aktiverne i spaltningen er således begrundet i ønsket om at følge den opdeling af A A/S' værdier, som følger af vedtægterne. Som bilag 7 vedlægges en opgørelse af værdierne af henholdsvis A- og B-aktierne.

Der er tale om en påtænkt disposition. Baggrunden for at der ansøges om bindende svar er, at der ønskes sikkerhed for, at Skatterådet kan godkende, at fordelingen af aktiver og passiver modsvarer de enkelte aktionærers respektive værdi af aktierne i de indskydende selskaber. Da SKAT ikke tager stilling til værdiansættelser, når der meddeles tilladelse til skattefri spaltning, ønskes dette spørgsmål klarlagt ved indhentelse af det bindende svar.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

En skattefri spaltning gennemføres efter fusionsskattelovens § § 15 a og 15 b. Ved en spaltning forstås efter fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2 "den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum."

I spaltningsdefinitionen ligger, at aktionærerne i det indskydende selskab skal modtage aktier i de modtagende selskaber af samme værdi, som deres aktier i det indskydende selskab havde. Ved spaltningen må der således ikke overføres værdier mellem aktionærerne person B og person C.

Ved værdiansættelse af person B's og person C's aktier i A A/S må der efter vores opfattelse tages hensyn til den vedtægtsmæssige fordeling af afkastet fra henholdsvis D ApS og E ApS. Hvis posten "kapitalandele i tilknyttede virksomheder" skulle fordeles med 50 % til hver af de modtagende selskaber, ville dette efter vores opfattelse indebære en skævdeling aktionærerne imellem, uanset at de to aktionærer hver ejer 50 % af det indskydende selskab. En sådan skævdeling (værdiforskydning) tillades ikke efter fusionsskatteloven.

Vedtægternes bestemmelser må derfor respekteres, således at den opdeling af A A/S' værdier, som vedtægterne er udtryk for, opretholdes ved spaltningen. På denne måde er spaltningen også værdiansættelsesmæssigt i overensstemmelse med fusionsskatteloven.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT har lagt vægt på, at aktiverne fordeles imellem de 2 aktionærer, som er brødre. Søskendeforhold og fætter -/kusineforhold anses som udgangspunkt skattemæssigt som parter med modstridende interesser. Sagens øvrige oplysninger giver ikke SKAT grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

SKAT er således enig i, at der ved værdiansættelsen af person B's og person C's aktier i A A/S må skulle tages hensyn til den vedtægtsmæssige fordeling af afkastet fra henholdsvis D ApS og E ApS, idet der ellers vil opstå en skævdeling (værdiforskydning), som ikke vil være forenelig med fusionsskatteloven.

SKAT finder derfor, at den opdeling af A A/S' værdier, som vedtægterne er udtryk for, skal opretholdes ved spaltningen. Herved vil aktionærerne i det indskydende selskab modtage aktier i de modtagende selskaber af samme værdi, som deres aktier i det indskydende selskab havde. Herved vil der således ikke blive overført værdier mellem aktionærerne person B og person C i forbindelse med spaltningen.

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.