Dato for udgivelse
26 Mar 2008 08:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Feb 2008 08:42
SKM-nummer
SKM2008.266.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS C10-1100/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse
Emneord
Skønsmæssig, ansættelse, momstilsvar, manglende, regnskab
Resumé

Sagsøgeren havde i perioden 1. januar 2003 til 31. marts 2005 - ifølge SKATS oplysninger - drevet selvstændig økonomisk virksomhed med salg af hunde uden at afregne salgsmoms af disse. På den baggrund forhøjede myndighederne sagsøgerens skyldige momstilsvar med skønsmæssigt kr. 40.400,-. Sagsøgeren var uenig i denne forhøjelse og indbragte sagen for byretten, der imidlertid henset til sagen omstændigheder lagde til grund, at sagsøgeren havde drevet økonomisk virksomhed med salg af hunde uden at have ført noget regnskab herfor, hvorfor myndighederne var berettiget til at ansætte sagsøgerens momstilsvar skønsmæssigt. Der var ikke grundlag for at anse den skønsmæssige ansættelse for åbenbart urimeligt eller at anse skønnet for udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Henvisning
Momsvejledningen 2008-1 T.4.2

Parter

A
(Advokat Helge Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Andreas Medom Madsen)

Afsagt af byretsdommer

Poul Henrik Pedersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt skatte og - afgiftsmyndighederne har været berettiget til at antage, at sagsøgeren A har drevet selvstændig økonomisk virksomhed med salg af hunde i perioden 1. januar 2003 - 31. marts 2005, og om myndighederne har været berettiget til skønsmæssigt at fastsætte momstilsvaret for perioden til 40.400 kr.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at moms for perioden 1. januar 2003 - 31. marts 2005 på 40.400 kr. ikke pålægges sagsøgeren.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Subsidiært har sagsøgte nedlagt påstand om, at fastsættelsen af sagsøgerens momstilsvar for perioden 1. januar 2003 - 31. marts 2005 hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten har den 18. april 2007 stadfæstet SKAT's afgørelse om, at sagsøgerens momstilsvar for perioden udgjorde 40.400 kr.

Det hedder blandt andet i Landsskatterettens kendelse

"...

SKAT har opkrævet 40.400 kr. i moms

Landsskatteretten stadfæster SKAT's afgørelse.

Sagens oplysninger

Den 9. december 2004 er der foretaget ransagning på klagerens tidligere bopæl ...1. På ransagningstidspunktet havde klageren 18 hunde på bopælen. Klageren har i den forbindelse over for politiet oplyst, at 5 af hundene var hans egne mens de resterende 13 var til salg.

Ved ransagningen blev der fundet 53 polske sundhedsattestbøger. Bøgerne indeholdt oplysninger om hvalpenes fødselsdato, race, køn, evt. tatoveringsmærker, oprindelsesland og evt. navn.

Efter ransagningen blev Dansk Hunderegister og Dansk Kennel Klub anmodet om at identificere ejerne til de 34 fundne tatoveringsmærker for importerede hunde fra blandt andet Tyskland, Polen, Rusland. Både Dansk Hunderegister og Dansk Kennel Klub har oplyst, at ingen af de fremsendte tatoveringer var anmeldt til deres register.

Det er konstateret, at klageren i perioden fra december 2002 til juni 2004 har annonceret med salg af hunde i Den Blå Avis. Klageren annoncerede med at kunne skaffe og sælge ikke mindre end 13 forskellige hunderacer inden for de såkaldte kamphundetyper. Annonceringen i Den Blå Avis skete konstant og dækkede hele landet. De seneste 2 år har klageren haft annoncer i Den Blå Avis 50 gange, hvor han reklamerede for salg af 13 forskellige muskelhunde.

Klageren er ikke momsregistreret og har aldrig været det.

Ved afhøringen december 2004 har klageren forklaret følgende

For 1½ - 2 år siden var klageren plaget af trusler fra forskellige personer, hvilket har været årsagen til, at han har anskaffet sig 5 hunde til vagt- og avlsformål. De 5 hunde var lovligt indført i Danmark med stampapirer fra henholdsvis Polen og Rusland. I forbindelse med importen af ovenstående hunde kom klageren i forbindelse med en polsk dyrlæge, der kunne skaffe Rottweilere, Dobberman og American Staffordshire Terries mv. til en pris, så klageren kunne tjene til investeringsudgiften på sine egne hunde.

I perioden 2003 og frem til 1. august 2004 har klageren solgt 20 - 25 ulovligt importerede hundehvalpe. Herudover har klageren solgt 2 kuld hjemmeavlede Central Asiatiske Owcharka hvalpe bestående af henholdsvis 10 og 8 hvalpe. Det første kuld på 10 hvalpe var solgt omkring september 2003, og det andet kuld på 8 hvalpe i sommeren 2004. I samme periode har klageren haft annoncer med hunde til salg i Den Blå Avis under telefonnumrene ... og ....

De ulovligt importerede hvalpe, som klageren har solgt, har været fordelt på 8 Rottweilere, 8 Dobberman og 8 American Staffordshire Terries.

Ifølge mails der er fundet på klagerens computer ved ransagningen, har klageren hentet de importerede hunde på en rasteplads tæt ved Hamburg i Tyskland. Her mødtes han med den polske sælger/dyrlæge. Herefter har klageren transporteret hundene til Danmark. Mange gange har de hunde, klageren fik hentet, været forudbestilt, så klageren kunne levere disse til køberne samme dag, som han hentede dem.

Klageren har endvidere ved afhøringen oplyst følgende

Den polske sælger/dyrlæge leverede desuden gratis polsk medicin samt instruktion om brugen heraf med hvalpene, idet de ofte fik maveonde i forbindelse med flytningen/transporten. Den gratis medicin var et krav fra klageren, da han ellers ikke kunne tjene på hvalpene.

Forbindelsen til den polske dyrlæge, hvis identifikation klageren ikke ønskede at oplyse, foregik på tysk eller engelsk via nettet og telefonen, hvor klageren afgav bestilling, så dyrlægen kunne indkøbe hundene i Rusland og Polen.

De importerede hvalpe leveredes med en polsk vaccinationsbog, EU hundepas eller en sundhedsattest, hvilket var nødvendige papirer for, at dyrlægen kunne udføre dem fra Polen til Tyskland. Efter ønske kunne hvalpene tillige leveres med en fødselsattest, hvis køberne ønskede stambog. Det kostede en merpris af 1.000 kr. Disse hunde var øretatoverede. På bestilling kunne hvalpene også leveres øretatoverede. De importerede hvalpe var på ingen måde underlagt dyrlægekontrol eller lignende i Danmark før de var leveret til køber.

Der findes ikke regnskab eller lignende vedrørende disse handler, og klageren har ikke ønsket at oplyse navne eller andet på køberne.

Herudover har klageren under afhøringen oplyst følgende:

Købsprisen henholdsvis salgsprisen for de ulovligt importerede hvalpe har været (kurs på 7,4):

 

Købspris                                     

Salgspris

Rottweilere

400 EUR svarende til 2.960 kr.

500 - 600 EUR svarende til 3.700 - 4.440 kr.

Dobbermann med øre- og halekupering

450 EUR svarende til 3.330 kr.

500-550 EUR svarende til 3.700 - 4.070 kr.

American Staffordshire Terries

400 EUR svarende til 2.960 kr.

500 EUR svarende til 3.700 kr.

De hjemmeavlede hvalpe blev afhentet af køberne på klagerens daværende bopæl. Salgsprisen for de hjemmeavlede Central Asiatiske Owcharka hvalpe har ligget på 4.000 - 4.500 kr. pr. stk. En hvalp til 4.500 kr. var med stamtavle. De hjemmeavlede hvalpe var ved sygdom blevet tilset af G3 Dyrehospital.

Pr. 1. august 2004 har klageren indgået en mundtlig aftale om samarbejde med G1 Hundeformidling v/SS, tlf. ..., for at lovliggøre importen af hundehvalpe. Pr. 1. august 2004 har det været G1 Hundeformidling, der har forestået importen.

De 13 hunde, der på ransagningstidspunktet var til salg, var importeret gennem G1 Hundeformidling med lovlige importpapirer mv.

I forbindelse med ransagningen blev der fundet en håndskreven genpartskvittering nr. 01338 fra den 2/12 2004 udstedt af G1 Hundeformidling. Kvitteringen lød på en Rottweiler tæve til 5.500 kr. Klageren har oplyst, at det er rigtigt, at han har solgt hunden til en ukendt køber, som ønskede en kvittering. SS var tilfældigvis på besøg den dag, og han benyttede derfor hans kvitteringsblok. Klageren understregede, at ovennævnte afregningsmåde har været enkeltstående.

Pr. 1. februar 2005 er klageren flyttet til ...2 med henblik på at udbygge samarbejdet med SS.

... har købt 3 hunde af A. Det drejede sig om:

 • En hvalp til 4.500 kr. med sundhedsattestbog. Hunden er kommet til Danmark den 21. oktober 2004, men ifølge den polske sundhedsattest har hvalpen fået den sidste vaccination den 23. oktober 2004.
 • En Pittbull til 5.000 kr. De fik papirer på, at det var en Amstaff, da racen Pitbull var ulovlig i Danmark.
 • En Pitbull af racen "Red Nose". Der medfulgte ingen papirer.

Skattecentrets afgørelse

SKAT afkræver virksomheden 40.400 kr. i afgift for perioden 1. januar 2003 til 31. marts 2005.

Det er SKAT's opfattelse, at klageren i et ikke ubetydeligt omfang har drevet uregistreret økonomisk virksomhed med salg af hunde, og at han herved har oppebåret en betydelig moms- og skattepligtig indtjening. Dette er begrundet dels ud fra den avance, der er ved salg af blot en enkelt hvalp, antallet af racer og dyr til salg samt tidshorisonten og hyppigheden af annonceringen i Den Blå Avis.

Der er ingen form for regnskab, hvorfor der er foretaget en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

SKM2002.81.TSS er lagt til grund for SKAT's beregninger. Den tager stilling til den situation, hvor en virksomhed ikke har betalt moms af sin omsætning, men hvor der skulle have været beregnet moms. Beregningerne er afhængige af om de bygger på tal, der er inklusive eller eksklusive moms. Ved udeholdt omsætning skal momsen som udgangspunkt beregnes som 20 % af omsætningen. Der er henvist til momslovens § 27, stk. 1.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren har forklaret,

at

han har solgt 20 - 25 ulovligt importerede hunde fra Polen samt hjemmeavlede hvalpe,

at

det fremgår af mails på klagerens computer, at han hentede hvalpene på en rasteplads tæt ved Hamburg,

at

der i den forbindelse med ransagningen er fundet 53 sundhedsattestbøger på hunde,

at

der er fundet genpartskvittering fra G1 Hundeformidling vedr. salg af en Rottweiler,

at

klageren har oplyst, at det var ham, der solgte den pågældende,

at

der på ransagningstidspunktet var 18 hunde på klagerens bopæl, hvoraf de 13 hvalpe var til salg, klagerens oplysninger om nogle købspriser på forskellige hunderacer, og

at

der ikke foreligger nogen form for dokumentation for købet af hvalpe.

Skattecentret har taget udgangspunkt i, at hvalpene blev købt i Polen af private og at handlerne evt. foregik ved markeder, hvor priserne typisk er lavere end ved hundekenneler mv.

Beregningerne af omsætningen for perioden 2003 - 31. marts 2005 er som følger:

År

Antal
imp.
hvalpe

Pris

Antal
avlede
hvalpe

Pris

 

Oms. m/
moms

Moms

2003

10

4.500 kr.

   

45.000 kr.

   

2003

 

 

9

4.500 kr.

40.500 kr.

   

2003

 

 

1

4.500 kr.

4.000 kr.

89.500 kr.

17.900 kr.

2004

11

4.500 kr.

 

 

49.500 kr.

 

 

2004

   

8

4.000 kr.

32.000 kr.

81.500 kr.

16.300 kr.

 

21

 

18

     

2005

13

4.500 kr.

     

58.500 kr.

11.700 kr.

 

34

           

Klagerens
hunde


5

           

Hvalpe før 2001


7

           

Hvalpe 2001/2002


6

           

 

Død

1

   

 

I alt

53

         

49.500 kr.

Der er ved den skønsmæssige ansættelse af afgiftstilsvaret givet fradrag for skønsmæssigt fastsatte kørselsudgifter og udgifter til foder/dyrlæge mv. Ved fastsættelse af fradrag for ovennævnte udgifter er der lagt vægt på, at klageren har oplyst, at han typisk hentede 6 hunde af gangen i en varebil med tyske nummerplader, der ikke er ejet af ham selv, at klageren ikke har dokumenteret udgifter til kørsel i øvrigt, at mange af de hvalpe klageren hentede var forudbestilte, at klageren har oplyst, at han nogle gange selv leverede hvalpene til køberne den samme dag han hentede dem, at klageren på ransagningstidspunktet havde 13 hvalpe til salg på bopælen, og at annonceringen i Den Blå Avis skete hyppigt.

Fradrag for foder/dyrlæge mv. er beregnet som følger:

 

Ekskl. moms

Moms

 

2003

Foder/dyrlæge/m.m.

10.000 kr.

2.500 kr.

Køb af hvalpe (u.moms)

10.000 kr.

      0 kr.

Fradrag i alt

20.000 kr.

2.500 kr.

 

2004

Foder/dyrlæge/m.m.

9.000 kr.

2.250 kr.

Køb af hvalpe (u. moms)

10.000 kr.

      0 kr.

Fradrag i alt

20.000 kr.

2 250 kr.

 

2005

Foder/dyrlæge/m.m.

3.000 kr.

750 kr.

Køb af hvalpe (u. moms)

3.000 kr.

    0 kr.

Fradrag i alt

6.000 kr.

750 kr.

 

Fradrag for perioden 2003 - 31/3-2005

 

5.500 kr.

Den skattepligtige moms er herefter 45.900 kr. minus 5.500 kr. lig med 40.400 kr.

Der er i afgørelsen henvist til opkrævningslovens § 5, stk. 2, bogføringslovens § 1, lovens kapitel 4, momsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. ...

SKATs udtalelse

Af udateret bilag fra LM fremgår det, at han har købt en tysk schæfer født den 29. juli 2004 med tato nr. ..., navn ... til 5.000 kr. Der er tale om samme hund som fremgår af sagsfremstillingens bilag B "Owczarek Niemiecki (genman Sheperd). Af den opgørelse som SKAT har lavet over omsætningen, fremgår det, at salgsprisen inkl. moms på hvalpe er sat til 4.500 kr. og på avlede hunde 4.000 kr. pr. stk.

At der vedlægges bilag på, at omhandlede hund er solgt for 5.000 kr. bekræfter, at det af SKAT foretagne skøn ikke er for højt eller urimeligt ansat.

Af udskrift fra Den Blå Avis for perioden uge 12, 2003 til uge 25, 2004 fremgår det, at der har været annonceret med følgende hundracer:

 1. Amstaff,
 2. Dobermann,
 3. Grand Danois,
 4. Boxer,
 5. Bullmastiff,
 6. Amr. Staffordshire Terrier,
 7. Rottweiler,
 8. Schæfer,
 9. Anatoisk hyrdehund, Kangal,
 10. Bull Terrier,
 11. Engelske Mastiff,
 12. Fila,
 13. Cane Corso,
 14. Sharpei

Herudover fremgår det af Den Blå Avis: "Alle hunderacer Bestilling og levering af store hunderacer. Evt. Fila, Cane Corso, Amstaffterrier, Rottweiler, Dobermann, Engelsk Bulldog, Scharpei og flere. Meget store".

Det er SKAT's opfattelse, at der herefter ikke kan være tvivl om, at der er annonceret med minimum 13 racer inden for en periode på under 2 år. ...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det er ubestridt, at klageren i perioden december 2002 til juni 2004 konstant har annonceret med salg af ikke mindre end 13 forskellige hunderacer i den landsdækkende Den Blå Avis, ligesom det er ubestridt, at der er fundet sundhedsattestbøger vedrørende hunde på klagerens tidligere bopæl. Det er endvidere ubestridt, at klageren gennem e-mails har foretaget forudbestillinger på hundehvalpe til en bestemt polsk dyrlæge, og at klageren mødtes med dyrlægen i forbindelse med afhentning af hundehvalpene i Hamburg.

Det lægges til grund, at der ved ransagningen december 2004 blev fundet 18 hunde på klagerens tidligere bopæl, hvoraf de 5 efter klagerens egen forklaring var hans egne og de 13 resterende var til salg. Det må ligeledes lægges til grund, at klageren selv har oplyst, at han importerede hundehvalpe med henblik på salg, og at han i perioden 2003 til august 2004 havde solgt importerede hundehvalpe.

I betragtningen af den intensive markedsføring af salg af hunde i det landsdækkende medium Den Blå Avis har fundet sted gennem en ikke helt kort periode, antallet af hunderacer, forekomsten af og antallet af sundhedsattestbøger, den organiserede handel med den polske dyrlæge samt forekomsten af et ikke lille antal hunde på klagerens tidligere bopæl, må virksomheden med import og salg af hundehvalpe herefter anses for at være systematisk og i et vist omfang professionelt indrettet med det formål at give overskud. Klageren må herefter anses for i de påklagede perioder at have drevet erhvervsmæssig virksomhed med import og salg af hundehvalpe. SKAT har derfor været berettiget til at afkræve moms af salgspriserne.

Da der ikke findes regnskab over salget af hunde i de påklagede perioder, har SKAT derfor været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af momsen for salget af hunde.

Der ses ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at anse SKAT's skønsmæssige ansættelse for baseret på et åbenbart forkert grundlag eller er klart urimelig. SKAT's ansættelse stadfæstes derfor.

..."

Forklaringer

Sagsøgeren har forklaret, at han indtil januar 2005 boede ...1, hvorefter han flyttede til sin nuværende adresse, ...2. Efter en længere periode uden hund købte han i 1999 en dobermann gennem Den Blå Avis. Hunden blev købt som vagthund, fordi han frygtede at blive overfaldet af et tæskehold i forbindelse med en forældremyndighedssag. I 2001 købte han to store russiske hunde via internettet. Den ene af disse hunde blev købt i Rusland, den anden ved den polske grænse. Han havde fortsat sin dobermann. Når han anskaffede de to russiske hunde, som vejede 90 - 100 kg. pr. stk., var det fordi han på daværende tidspunkt arbejdede med en gruppe unge kriminelle. De havde stor respekt for de to store hunde. Hundene var temmelig larmende, og han flyttede derfor på landet. Han fik bopæl på ...1, og her fik han vistnok hund nr. 4. Sagsøgeren havde i en årrække optrådt som ..., men følte nu, at tiden var ved at være inde til at finde anden beskæftigelse. Han forestillede sig, at der kunne være et marked for vagthunde og besluttede sig til, at han ville avle på sine hunde. Det var ikke så nemt, idet folk først skulle vænne sig til de racer, som sagsøgeren ville sælge. Desuden købte han 3 rottweilere med henblik på avl. Det er lykkedes ham at sælge kuld af de russiske hunde gennem annoncer i Den Blå Avis. Sagsøgeren havde en forbindelse i Polen, og det var gennem denne forbindelse, at han kunne skaffe de mange forskellige hunderacer. Det er korrekt, at han i Den Blå Avis har annonceret med salg af forskellige hunderacer, men det var ikke hunde, som han selv havde. Hvis der var en interesseret køber til en af disse hunde, ville sagsøgeren købe hunden hos sin polske forbindelse og straks videresælge den til den interesserede køber. Når han således i Den Blå Avis har annonceret mange forskellige hunderacer til salg har der ikke været tale om hunde, som han havde hjemme hos sig selv. Han har den ... 2004 averteret nogle american staffordterrier hvalpe, født den ... 2004 til salg, i alt 6 stk. Den ... 2004 har han averteret 2 amerikanske staffordterrier, 8 uger gamle, til salg. Han har haft fast annonce i Den Blå Avis til han indstillede sin annoncering omkring 2004. Det var et problem med den måde, han havde tilrettelagt det på, at ikke ret mange ønskede at købe hund uden at have set den først. Eftersom sagsøgeren ikke havde hundene hjemme hos sig selv måtte den interesserede køber enten tage med sagsøgeren til det sted, hvor han kunne møde sin polske forbindelse eller også måtte køberen stille et depositum, således at sagsøgeren selv hentede hunden. Sagsøgeren havde ikke råd til at købe, før han selv havde en køber. Sagsøgeren havde ikke den store fortjeneste, når det lykkedes ham at finde en køber. Han skulle selv give 4.000 kr. for hunden hos sin polske forbindelse, og han har aldrig solgt en hund for en højere pris end 4.500 kr. Sagsøgeren var på daværende tidspunkt kontaktperson for 8 store drenge i ..., og det kunne kun hænge sammen for ham, fordi han havde drengene med nede at hente hundene, og de så havde noget at køre efter.

Han betragter ... som et justitsmord. Blandt andet var der en dame, som fortalte ham en usand historie om, at hun var truet af overfald. Sagsøgeren ville gerne hjælpe hende, men det blev brugt mod ham. Politiet lokkede ham i en fælde, idet de ringede og sagde, at der stod nogle polakker ved grænsen med hunde til ham. .. en artikel om, at "... importerer ulovlige hunde". Denne artikel var årsag til, at der blev foretaget ransagning hos ham. Den sag, som politiet rejste mod ham blev opgivet efter, at sagsøgeren havde vedtaget en mindre bøde. Sagsøgeren kunne godt annoncere i Den Blå Avis, selv om han ikke rigtig havde indtægter ved hundesalg. Han tjente godt dengang. Da ransagningen blev foretaget den 9. december 2004 kan det godt passe, at han havde 18 hunde på sin ejendom. Det var imidlertid ikke hans alle 18 hunde. Halvdelen tilhørte SS. Det var en mand, som efter at have set artiklen kontaktede sagsøgeren. Han sagde, at han ville leje et hus til sagsøgeren mod at sagsøgeren passede hans hunde. På den ejendom, som SS havde planer om at anskaffe, var der en stald, og det var meningen, at de skulle deles om stalden. SS drev forretningen G2 Finans samt G1 Hundeformidling. SS sagde, at han havde tilladelse til import af hunde. SS havde 10 - 12 hunde, måske 13. På grund af SSs udtalelser stolede sagsøgeren på, at alt gik lovligt til. De begyndte samarbejdet i august 2004. SS havde selv bragt sine hunde op til sagsøgeren, da sagsøgeren boede i ...1. SS hentede hunde syd for grænsen og kørte dem op til sagsøgeren, idet sagsøgeren skulle passe dem, indtil han kunne flytte ned til det hus, som han skulle leje hos SS. SS havde også forskellige papirer med vedrørende hundene. Det er korrekt, at der i forbindelse med ransagningen blev fundet en kvittering hos ham. Denne kvittering, som vedrører salg af en rottweiler den ... 2004, er ikke en hund, som sagsøgeren har solgt. Det er således heller ikke sagsøgeren, som har kvitteret for beløbets modtagelse. Det var SSs hund. og kvitteringen er udstedt af G1 Hundeformidling. Sagsøgeren er noget af et rodehoved. SS krævede, at papirerne skulle være i orden. Papirarbejdet skulle SS stå for. Når SSs hunde kom op til ham skyldtes det, at SS har et barn, som er allergisk over for hunde. Det er korrekt, at der i forbindelse med ransagningen blev fundet et 53 hundepas og vaccinationsbøger. Disse bøger, som siden er blevet brændt, vedrører ikke et tilsvarende antal hunde. Der var 2 sommetider 3 bøger til hver hund, idet der ofte både blev udstedt en polsk og en tysk vaccinationsbog. Desuden havde alle hundene et hundepas. Der kunne godt være anvendt forskellige navne på samme hund, idet hundehandlerne som regel var ligeglade med navnene. Der var ikke tale om hunde, som sagsøgeren havde solgt, men han gemte bøgerne, fordi de på forsiden havde billeder af den type hund, der var tale om. Man kunne ikke stole på vaccinationsbøgerne, så når sagsøgeren havde solgt en hund, sagde han, at køberen hellere måtte lade den undersøge hos dyrlæge og få givet den de nødvendige vaccinationer. Sagsøgeren har også været ude for, at en person, som havde sat stempel i en vaccinationsbog, slet ikke var dyrlæge. En del af hundene er blevet aflivet eller foræret bort. Det var SKAT som ansatte hans momstilsvar. Dette skete blandt andet efter kontakt til nærpolitiet, hvor man havde talt med en pa. DT. Denne DT var sur på sagsøgeren, fordi sagsøgeren en gang havde sagt nej til at optræde ved et arrangement. Sagsøgeren har aldrig solgt en hund i ..., og de priser på 7.500 kr. og 6.000 kr., som nævnes har han aldrig opnået. De navne på hunde, som ligeledes fremgår af DTs oplysninger siger ikke sagsøgeren noget. Han vil tro, at han i hele perioden fra 2003 til august 2004 i alt har solgt 15 - 20 importerede hunde samt 18 hjemmeavlede hunde. Der er således tale om 33 hunde i alt, måske allerhøjst 35 alt i alt. Sagsøgerens hjemmeavlede hunde blev solgt 4.000 - 4.500 kr. pr. stk. De importerede hunde blev solgt for 4.500 kr., mens købsprisen for dem var 3.500 - 4.000 kr. SS foretog også indkøb af hunde, men der skulle følge stambøger med, så de var dyrere. Hans kørepenge dækkede udgifterne til turen, så de eneste udgifter han havde, var udgifterne til annoncering og foder samt dyrlæge. Hundene blev solgt uden tatovering. Udgifterne til vaccination af hundene beløb sig til 350 - 400 kr. pr. stk., og han vil tro, at hans samlede udgifter pr. hvalp har ligget i størrelsesordenen 1.200 - 1.400 kr. indtil hvalpene var 8 uger gamle. Hvis man regner de hunde med, som han har foræret bort, har han ikke haft noget overskud. Der kan allerhøjst være tale om et overskud i størrelsesordenen af 10.000 - 15.000 kr. for hele perioden. Efter hans opfattelse kan momssagen og den sideløbende skattesag sidestilles med historien om fjeren der blev til 5 høns. Sagsøger lever i dag af kontanthjælp og har søgt om invalidepension. Han har afgivet insolvenserklæring. Han plages stadig af eftervirkningerne af et færdselsuheld, som han var udsat for sidste år. Han har i dag 6 hunde på ejendommen. Heraf tilhører 2 ikke ham. Han har ikke avlet hunde siden 2005, hvor han havde et helt kuld hvalpe, som døde. Han begyndte først at sælge hunde i 2003, og han havde et kuld pr. år i 2003 og 2004. Alle hans hunde er solgt gennem annoncerne i Den Blå Avis. Det har efterfølgende vist sig, at SS var den største svindler, og han har snydt sagsøgeren. Sagsøgeren har ikke modtaget kvittering i forbindelse med købet af de importerede hunde. Hans annoncering må ses som et led i opstart af en forretning, som ikke blev til noget.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at han ikke har drevet virksomhed med salg af hunde. Han har i perioden gjort forsøg på at etablere en virksomhed, blandt andet gennem annoncering, men det lykkedes ikke for ham, at få en virksomhed i gang. Sagsøgeren har ikke indrettet sin ejendom specielt med henblik på hundekennel. Han har ikke haft de store udgifter, og da han ikke mente, at der var tale om en virksomhed, har han ikke følt nogen anledning til at gemme kvitteringer. Endvidere har skattemyndighederne ved skønnet over hans momspligtige omsætning skønnet alt for højt. Der har ikke været tale om salg af mere end 15 - 20 hunde, og hans fortjeneste har maksimalt været 10.000 kr. Salgsprisen for sagsøgerens hunde af egen avl har maksimalt været 80.000 kr., men der har også været mange udgifter ved hundene, så man kan under ingen omstændigheder nå op på de beløb, som skattemyndighederne har regnet med. Hvis det bliver lagt til grund, at der har været tale om en momspligtig virksomhed kan sagsøgeren tilslutte sig sagsøgtes subsidiære påstand om hjemvisning.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgte i perioden har solgt et stort antal hunde. Han har løbende annonceret med salg af hunde i Den Blå Avis. Sagsøgeren har drevet selvstændig økonomisk virksomhed og har derfor jf. momslovens § 46 og 47 haft pligt til at betale moms af de solgte hunde og at anmelde sin virksomhed til registrering. Sagsøgeren har ikke ført noget regnskab over indtægterne og udgifterne ved sin virksomhed og kravet i momsbekendtgørelsens § 50 er således ikke opfyldt. Skattemyndighederne har i denne situation, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2, hjemmel til at ansætte momstilsvaret skønsmæssigt. Skattemyndighederne har en betydelig margin ved udøvelsen af skønnet, og efter retspraksis vil skattemyndighedernes skøn kun blive tilsidesat, hvis det er klart urimeligt, eller hvis det hviler på et åbenbart urigtigt grundlag. Der kan ikke indrømmes sagsøgeren fradrag for indgående moms vedrørende de hunde, som han sort har købt i Tyskland. Der kan ikke indrømmes momsfradrag, når der ikke foreligger dokumentation. Trods det har man alligevel godkendt et skønnet fradag vedrørende dyrlæge og foder, ligesom man kun har forhøjet den udgående moms med 20 % af den udeholdte omsætning, i stedet for at tillægge 25% moms, som man havde været berettiget til.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at sagsøgeren i perioden december 2002 til juni 2004 konstant annoncerede hunde til salg i Den Blå Avis, annonceringen gjaldt i alt 13 forskellige hunderacer inden for de såkaldte muskelhunde, at der under ransagningen hos sagsøgeren befandt sig 18 hunde på ejendommen, og at der på ejendommen blev fundet en stort antal polske sundhedsattestbøger og tatoveringsmærker. Der foreligger ikke nogen form for registreringer vedrørende købene og salgene, og sagsøgeren har ikke ønsket at oplyse, hvem der var hans leverandører og aftagere. Det lægges under disse omstændigheder til grund, at sagsøgeren har drevet økonomisk virksomhed med salg af hunde.

Sagsøgeren har ikke ført noget regnskab og skatte- og afgiftsmyndighederne har derfor haft ret til at ansætte sagsøgerens momstilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Der er hverken grundlag for at anse den skønsmæssige ansættelse for åbenbart urimeligt eller at anse skønnet for udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge.

Efter sagens udfald skal sagsøgeren betale sagsøgte sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet 13.601 kr. er fastsat således, at 1.101 kr. skal dække sagsøgtes udgifter til en materialesamling, mens 12.500 kr. skal dække sagsøgtes advokatudgifter inkl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren A inden 14 dage betale sagsøgte 13.601 kr.

Sagsomkostningsbeløbet skal forrentes efter rentelovens § 8 a.