Dato for udgivelse
26 mar 2008 08:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 feb 2008 13:41
SKM-nummer
SKM2008.265.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 43C-1704/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Fond, fradrag, løbende, ydelser, formål, forening, godkendt, almennyttig, almen, velgørende
Resumé

SKAT havde nægtet en fond godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3. Fonden indbragte spørgsmålet for domstolene. Allerede fordi et af de formål, fonden kan støtte, ikke opfylder kravene i ligningslovens § 12, stk. 3, 3. pkt., for, hvad midler må anvendes til, nåede byretten frem til, at fonden ikke opfyldte betingelserne i ligningslovens § 12, stk. 3.

Reference(r)

Ligningsloven § 12, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 A.F.4.4.3

Parter

H1 Fonden
(Advokat Tue Askeland)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv Andreas Medom Madsen

Afsagt af byretsdommer

Michael Toftager

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag har sagsøger, H1 Fonden, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at godkende sagsøgers ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Sagsøger blev oprettet i 2005 med en kontant grundkapital på 300.000 kr. Af sagsøgers vedtægter fremgår:

"...

§ 3

Formål

Fondens formål er at handle, eje og drive fast ejendom samt finansierings- og investeringsvirksomhed. En del af kapitalen kan derudover anbringes til forrentning i et anerkendt pengeinstitut eller i værdipapirer

§ 4

Anvendelse af overskud

Bestyrelsen må kun anvende fondens disponible midler til uddeling til følgende formål:

...

4

At støtte unge mennesker der skal på ungdomsudveksling gennem den almennyttige organisation G1

Overskud kan overføres til følgende regnskabsår, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

..."

Den 21. november 2005 ansøgte sagsøger skattemyndighederne om godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3. SKAT traf herefter afgørelse om ikke at imødekomme sagsøgers ansøgning om godkendelse, og den 17. januar 2007 stadfæstede Landsskatteretten afslaget på godkendelse. Den 16. marts 2007 anlagde sagsøger herefter nærværende sag.

Forklaringer

Der er under sagen ikke afgivet forklaringer

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 22. januar 2008 anført følgende

"...

at

fonden opfylder kravene i henhold til de i TS-Cirkulære 2004-8 anførte vilkår,

 

at

fonden opfylder kravene til at blive godkendt efter Ligningslovens § 12, stk. 3,

 

at

man ikke blot ud af fondens § 3 kan udlede formålet , da det er selve indholdet af vedtægterne og ikke overskriften på de enkelte punkter der er afgørende for helheden,

 

at

gentagelse af indholdet i § 4 under § 3 vil være formålsløst og blot en gentagelse,

 

at

fonden ene og alene har til formål at støtte almenvelgørende og almennyttige formål, og det forhold, at der under § 3 er nævnt, at fonden har til formål at handle, eje og drive fast ejendom ene og alene har til formål at sikre, at fonden også efter As død vil kunne blive ved med at opretholde fondens reelle formål der er at støtte de fire formål der er nævnt under § 4,

 

at

det er uden betydning for sagsøgers godkendelse efter Ligningslovens § 12, stk. 3, hvorvidt sagsøger kan yde støtte til G1 eller ej,

 

at

Den Almennyttige organisation G1 må betegnes som en almennyttig organisation,

 

at

såfremt G1 ikke kan betegnes som en almennyttig organisation, kan den ikke modtage donationer fra fonden som følge af vedtægterne,

 

at

der ikke er et krav om, at der skal ske udlodning til juridiske personer, der både har et almennyttigt formål samt humanitært formål samt et formål om forskning eller beskyttelse af naturen og miljøet,

 

at

det er uden betydning for nærværende sag, hvorvidt bidragsmodtagerne kan optages på listen, jf. Ligningslovens § 12, stk. 3,

 

at

hvorvidt bidragsmodtager er optaget på listen, jf. Ligningslovens § 12, stk. 3, kun har betydning for, hvorvidt giver har et fradrag.

..."

Sagsøgte har i påstandsdokument af 23. januar 2007 anført følgende:

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at betingelserne for godkendelse i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3, ikke er opfyldt.

Som det blandt andet fremgår af Ligningsvejledningen, behandler SKAT ansøgninger om godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3. Det anføres i bestemmelsen, at foreninger, stiftelser, institutioner m.v. kan godkendes, hvis de er

  1. hjemmehørende her i landet,
  2. almenvelgørende eller på anden må almennyttige, og
  3. anvender deres midler til humanitære formål, forskning eller beskyttelse af naturmiljøet.

Alle tre betingelser skal være opfyldt.

Det gøres gældende, at sagsøgerens formål ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Formålet er i stedet at handle, eje og drive fast ejendom samt derudover eventuelt at anbringe kapital til forrentning i pengeinstitut eller værdipapirer. Parterne er ... enige om, at fondens formålsbestemmelse (§ 3) intet indeholder om almenvelgørende formål, og at formålsklausulen i § 3 alene lægger op til, at fonden skal være beskæftiget med investeringsvirksomhed. Allerede af den grund skal SKAT ikke godkende sagsøgerens ansøgning.

Herudover står det klart, at vedtægternes § 4, nr. 4, ikke er omfattet af ligningslovens § 12, stk. 3, 3. pkt., om ydelser til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet. Sagsøgeren er også på den baggrund forhindret i at opnå godkendelse efter ligningslovens § 12, stk 3.

Endvidere er det fuldstændigt op til bestyrelsen, om overskuddet skal overføres til efterfølgende regnskabsår, hvorefter det i henhold til vedtægterne er muligt at akkumulere overskud uden overhovedet at uddele midler til de formål, der er nævnt i ligningslovens § 12, stk. 3, 3. pkt. Hverken fondens formål eller andet lægger op til, at der inden for rimelig tid ydes støtte til almenvelgørende formål.

Det vil således være i god overensstemmelse med fondens formålsbestemmelse, hvis fonden i årtier blot anvender sine midler til erhvervsmæssige investeringer og opbygning af kapital. Det er også muligt kun at foretage udlodninger fra fonden til fordel for den ikke almennyttige institution G1, som jo ikke har noget med "humanitære formål, "forskning" eller "beskyttelse af naturmiljøet" at gøre.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af vedtægternes § 4 for sagsøger, hvorledes der skal forholdes med overskud. Det fremgår heraf, at bestyrelsen for sagsøger kun må anvende fondens disponible midler til uddeling til 4 nærmere angivet formål, samt at overskud kan overføres til følgende regnskabsår, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et af de formål, der kan støttes, er støtte til ungdomsudveksling gennem en nærmere angivet organisation. Et sådant formål opfylder ikke kravene i ligningslovens § 12, stk. 3, 3. pkt., for, hvad midler må anvendes til. Allerede fordi, sagsøger i denne relation ikke opfylder betingelserne i ligningslovens § 12, stk. 3, vil sagsøgtes frifindelsespåstand være at tage til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet herved bemærkes, at der er tilkendt sagsøgte, der ikke er momsregistreret, 12.500 kr. til dækning af udgift til advokatbistand og 279 kr. til dækning af udgift til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes for den af sagsøger, H1 Fonden, under denne sag nedlagte påstand.

Sagsøger skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til sagsøgte med 12.779 kr.