Dato for udgivelse
12 mar 2008 13:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 feb 2008 11:49
SKM-nummer
SKM2008.231.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-040340
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Ejerbolig, ejendomsavance, delvis udlejning, flere helårsejerboliger.
Resumé
Et ægtepar anmodede om bindende svar vedrørende salg af en ejerlejlighed, hvor den ene ægtefælle kun i en begrænset periode havde været tilmeldt folkeregisteret på adressen, mens den anden ægtefælle ikke på noget tidspunkt havde været tilmeldt. Ægteparret ejede ud over den anførte bolig 2 ejerlejligheder, og da den i sagen omhandlede ejerbolig desuden var delvist udlejet, svarede Skatterådet "Nej" til, at et salg af ejerlejligheden kunne gennemføres uden skattemæssige konsekvenser, da ejerboligen ikke kunne anses for at have tjent som bolig for spørgerne.
Hjemmel
07-116423
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1
Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 - modsætningsvis.

 

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1, afsnit E.J.1.
Spørgsmål

"Jeg anmoder om bindende tilsagn om hvornår jeg kan sælge lejligheden på normale vilkår som Privatperson."

SKAT har omformuleret spørgsmålet som følger:

Spørgsmål
  1. "Vil vi på nuværende tidspunkt skattefrit kunne sælge vores ejerlejlighed beliggende i L-købing?"
  2. "Såfremt spørgsmål 1 besvares med et "Nej", kan Skatterådet da angive det tidligste tidspunkt, hvor lejligheden vil kunne sælges skattefrit."

Svar

  1. Nej.
  2. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Vedrørende lejligheden i L-købing.

Siden 1.januar 2007 har jeg boet i lejligheden.

Jeg har nu fået dårligt hjerte, og har fået en hjerteoperation i juni måned i år.

Det er des årsag blevet meget vanskeligt at bo på 4. sal. Jeg ønsker derfor at sælge Lejligheden.

Jeg anmoder om bindende tilsagn om hvornår jeg kan sælge lejligheden på normale vilkår som Privatperson.

Lejligheden ejes på lige vilkår med min ægtefælle, bosiddende i M-købing.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Af brev modtaget den 11. december 2007 fremgår følgende:

"Indledningsvis vil vi gerne takke for muligheden for at komme med såvel yderlige oplysninger som en indsigelse i forhold til den konklusion som drages i sagsoplægget til dagsordenspunkt på Skatterådsmødet som iflg. brev til os den 7. december 2007 er forberedt af sagsbehandleren.

Vi vil gerne i det følgende give jeres faktuelle oplysninger kød og blod, i forhold til vores hverdagsliv som samboende par og gift på 29. år.

A har de senere år haft ansættelse ved O-Universitet. I efteråret 2005 blev A opfordret til at flytte til N-Universitet for at medvirke ved opbygning af en nyetableret enhed. Det medførte en daglig rejsetid på omkring fire timer de dage, hvor DSB overholdt køreplanen og lokalbusserne var koordineret med togtiderne. Det viste sig hurtigt at være alt for belastende oveni en arbejdsdag som vanskeligt kan holdes inden for arbejdsnormen. Derfor købte vi i M-købing en lille pendler lejlighed på 50 km2 i en større boligblok med fælles vaskeri i kælderen med henblik på, at A kunne bo der nogle dage om ugen. Lejligheden er købt i fællesskab og der er bopælspligt på lejligheden. Derfor er A tilmeldt folkeregisteret i M-købing.

A`s jobskifte i 2006 satte gang i tanker om andre ændringer. B havde solgt sin forretning i O-købing, hvorfor vi ikke længere var bundet til at have adresse i O-købing. Det nu var muligt at bo i vores lejlighed i L-købing og dermed komme nærmere familien og vores børn og børnebørn.

Der gik nogle måneder med at få det praktiske på plads med fraflytning af lejere og maling af lejligheden. I den periode havde vi begge adresse i M-købing. Ingen af os har tænkt på, at det kunne have anden betydning, end at det var praktisk for os, så længe lejligheden i L-købing ikke var beboelig.

Første januar 2007 flyttede vi så til L-købing og B etablerede et enkeltmandsfirma som muliggør periodevis arbejde som TT i Sverige for et bureau.

Vi kan kun beklage, at der er et brev fra Skatterådet som ikke er nået frem på vores adresse i L-købing. Nu er det sådan, at modtageren ikke kan efterlyse post, så derfor har vi ikke haft kendskab til post som ikke er nået frem. B har tjekket, at tilmeldingen er registreret. Sygesikringsbevis og andre serviceydelser fungerer upåklageligt. Det samme gør den øvrige postmodtagelse i virksomheden. Post vedrørende B´s virksomhed har fungeret upåklageligt og uden mangler. Der kan være mange grunde til at jeres brev ikke er nået frem. Postomdelingen var den nævnte periode vanskeliggjort af, at opgangen var dækket af og dørskilte fjernet på grund af maling og pålægning af nyt linoleum. Det var midt i ferieperioden med diverse afløsere på postomdelingen.

Ud over os bor der april 2007 en anden beboer i et af værelserne i lejligheden. Det er en lejer.

Til trods for, at der står år 19XX på B`s fødselsattest oplevede han sig som sund og rask ind til hjerteproblemerne meldte sig i juni 2007. Problemer som sætter grænser for B`s fysiske aktivitet og som selv efter opratioen og medicinsk behandling gør, at det en belastning at bo på 4. sal. Specielt, når der skal slæbes bagage eller varer op. Derfor er det uholdbart for os at blive boende lejligheden.

Vi håber, at vores beskrivelse giver jer et billede af vores virkelighed i dagligdagen og de problemer vi har ved at fastholde vores fælles bolig i L-købing. Samtidig håber vi, at ovenstående argumentation kan medføre at skatterådet kan svare positivt på spørgsmål I så det bliver muligt at sælge vores lejlighed skattefrit.

Med venlig hilsen

A.                  B."

Den 17. december 2007 har spørgerne afleveret 17 bilag som dokumentation for, at lejligheden anvendes som bolig for spørgerne.

Bilag 1 omhandler B`s etablering af en enkeltmandsvirksomhed på adressen i L-købing, mens bilagene 2-16 primært dokumenterer aktiviteten i enkeltmandsvirksomheden. Endelig vedrører bilag 17 en flytning foretaget den 14. februar 2007 til et beløb på kr. 4.375,00 incl. moms.

Bilagene vedlægges sagen.

SKATs indstilling og begrundelse

I den skriftlige henvendelse om bindende svar, som er modtaget den 16. juli 2007, er det udelukkende B, der har stillet de angivne spørgsmål. Den 17. juli 2007 rettede SKAT skriftlig henvendelse til B på adressen i L-købing for at præcisere reglerne for dispositioner, der omfatter ægtefæller. Brevet blev den 20. juli 2007 modtaget som returneret af postvæsenet med oplysning om, at adressaten var ubekendt på adressen. Ved en telefonisk henvendelse blev det samme dag mellem SKAT og B aftalt, at anmodningen om bindende svar også skulle gælde for ægtefællen, A.

SKAT har valgt at omformulere det stillede spørgsmål, da det må formodes, at det bindende svar skal tage stilling til, om den nævnte ejerbolig under de givne omstændigheder vil kunne sælges skattefrit, og såfremt det ikke er tilfældet, om det vil kunne oplyses, hvornår et sådant salg da vil kunne finde sted.

Endelig er omformuleringen af spørgsmålet også foranlediget af, at det nu både er A og B, der er spørgere.

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne hovedregel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamiliehuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Det er således en betingelse for skattefritagelsen, at den pågældende bolig har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele ejerperioden.

Ad spørgsmål 1:

Ifølge de modtagne oplysninger har B, boet i lejligheden siden den 1. januar 2007, og i følge de oplysninger, som SKAT har indhentet fra Det Centrale Personregister, har B også været tilmeldt på adressen fra denne dato, mens A ikke er eller har været tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Det fremgår yderligere af de indhentede oplysninger, at B i perioden fra den 17. september 2006 og frem til den 1. januar 2007 boede sammen med ægtefællen, A, i M-købing, og at A stadig bor på adressen. Derudover har B i perioden fra den 14. januar 2000 - stadig i følge Det Centrale Personregister - og frem til den 15. juni 2006 boet sammen med B på 2 forskellige adresser i O-købing. På sidstnævnte dato flyttede A til den nuværende adresse i M-købing, mens B først flyttede dertil ca. 3 måneder senere.

Af SKATs registre fremgår det, at ægteparret er ejere af 3 ejerlejligheder, der er beregnet til beboelse:

  • L-købing, der er overtaget den 1. september 2004 og har et officielt areal på 107 kvm., 
  • M-købing,, der er overtaget den 15. maj 2006, og som i følge spørgernes oplysninger har et areal på ca. 50 kvm. 
  • O-købing, der er overtaget den 15. juni 1999 og har et officielt areal på 129 kvm.

Endelig fremgår det af oplysningerne fra Det Centrale Personregister, at der den 18. april 2007 blev tilmeldt yderligere en person på adressen i L-købing, og det er lagt til grund - og bekræftet af spørgerne - at der er tale om en lejer.

Af bilagene 1-16 kan det udledes, at B utvivlsomt driver sin enkelmandsvirksomhed fra adressen, mens disse bilag hverken indikerer eller dokumenterer, at lejligheden også anvendes som bolig. Af bilag 17 kan det konstateres, at der er foretaget en flytning, men det kan ikke af bilaget udledes, hvad der er flyttet, eller fra hvilken adresse til hvilken adresse flytningen vedrører.

SKAT accepterer dog uden indvendinger, at bilaget vedrører flytning til lejligheden i L-købing, men SKAT tvivler dog på, at hovedparten af indboet fra et længerevarende ægteskab vil kunne flyttes fra M-købing eller O-købing til L-købing for et beløb på kr. 4.375 kr.

De oplysninger, der i øvrigt er modtaget fra spørgerne, indikerer tilsvarende, at lejligheden benyttes af ægteparret, men dokumenterer ikke, at lejligheden udgør spørgernes bopæl.

Da B på tidspunktet for anmodningen om det bindende svar kun havde været tilmeldt folkeregisteret i L-købing i en begrænset periode, og da der allerede 3,5 måneder efter B´s tilmelding på adressen blev foretaget udlejning af en del af lejligheden, er det SKAT´s opfattelse, at lejligheden ikke i ejertiden har udgjort en reel bolig. Opfattelsen er ikke afkræftet af de fremlagte oplysninger, mens det omvendt styrker opfattelsen, at spørgerne stadig er ejer af ejerboligen i O-købing. 

Spørgsmålet er dernæst, om den arbejdsmæssige anvendelse af lejligheden, kan tillægges betydning. Da A i følge de modtagne oplysninger er tilmeldt folkeregisteret i M-købing som følge af sin arbejdsmæssige tilknytning til en afdeling på N-Universitet, råder spørgerne således over 2 arbejdsboliger. Det er SKAT`s opfattelse, at et ægtepar ikke kan råde over 2 arbejdsboliger og samtidig være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, ved salg af den ene arbejdsbolig.

Det indstilles derfor, at der svares "Nej" til, at A og B skattefrit kan sælge ejerboligen i L-købing.

Ad spørgsmål 2:

Da det er anvendelsen af ejerboligen og ikke længden af ejertiden, der er afgørende for den skattemæssige behandling af salget, er det ikke muligt at angive et eksakt tidspunkt, hvor et salg vil kunne gennemføres uden skattemæssige konsekvenser for spørgerne.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares med et "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse i begge spørgsmål.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra afgørelsens datering.