Dato for udgivelse
25 Feb 2008 09:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2008 14:22
SKM-nummer
SKM2008.190.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-029702
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet
Emneord
Ejendomsavance, genanbringelse, skov
Resumé

Skatterådet fandt, at der kunne ske genanbringelse af ejendomsavance i avance ved salg af landbrugsejendom i Danmark i en skov i Sverige.

Hjemmel

08- 029 702 og SR-sagen  07-151 275

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.2.6
Spørgsmål
  1. Vil spørger kunne anses for omfattet af kildeskattelovens § 1, og dermed kunne genanbringe ejendomsavance ved salget af landbrugsejendommen i Danmark i 2007 ved køb af skov i Sverige inden 31/12 2007?  
  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende forespørges om, hvorvidt ægtefællen vil kunne opfylde kravene i spørgsmål 1, ligeledes senest 31/12-07.
Svar
  1. Ja, se dog indstilling og begrundelse.
  2. Bortfalder.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er gift og har to børn på henholdsvis ... år og ... år.

Spørger har iflg. købeaftale af 3. april 2007 afhændet sin landbrugsejendom, beliggende ...

I forbindelse hermed opstår der en ejendomsavance på kr. ca. ...

Spørger har regnskabsår 1. januar - 31. december.

Siden 1. maj 2007 har spørger været ansat som driftsleder af firmaet ...  Han skal forestå den daglige drift af dyrkning jord i ... land.

Der er iflg. ansættelseskontakten en prøveperiode indtil 31. december 2007.

På et senere tidspunkt skal der etableres et selskab i ... land, der skal overtage ansættelsen af spørger.

Spørger  har været i ... land siden 1. maj 2007. Dog afbrudt af et ophold i Danmark i to uger i august 2007. Han vil endvidere returnere til Danmark den 5. oktober 2007, hvor han vil blive her i landet 1-2 måneder.

Han ejer stadig en helårsbolig i Danmark. Denne har han beboet inden salget af landsbrugsejendommen og bor i helårsboligen, når han er i landet. Børnene bor ikke mere hjemme.

Ægtefællen har ligeledes været med i ... land, hvor hun indrejste i juni 2007, samt har været med tilbage til Danmark igen.

Hun har ikke været ansat i ... land, men forventer at blive det i 2008, når det selskab, der påtænkes etableret i ... land har opkøbt landbrugsjord/bygninger, hvorefter hun skal ansættes som bogholder/administrator.

Spørger eller ægtefællen påtænker at erhverve en skov på ca. 230 ha. i Sverige senest den 31. december 2007 til dkr. 2,8 mio.

Hermed har de mulighed for at genanbringe ejendomsavancen ved salget af den danske landbrugsejendom i købet af skoven

Det er et krav til genanbringelse efter EBL § 6 A, stk. 4, at man er fuld skattepligtig til Danmark ved købet af den udenlandske ejendom.

Spørgers repræsentant har ved brev af 20. november 2007 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende den svenske skov, samt en økonomisk opstilling over ejendommen i Sverige med de forventede indtægter og udgifter fra skovbruget.  

Det fremgår heraf, at skoven udgør et areal på 231 ha., hvoraf der er udlagt skov på  164,7 ha. Det resterende areal er mose på 54 ha. og mark på 6 ha.

Ejendommen har en middelbonitet på 4,1 m3 sk. pr. ha. pr. år, hvilket giver en samlet tilvækst på 164,7 ha producerende skov på ca. 550 m3 pr. år a ca. 200 sek, dvs. en årlig tilvækst i sek. på ca. 110.000 sek. Denne tilvækst er der uanset om man skover eller ej.

Det vil iflg. konsulentudtalelsen være muligt at skove her og nu, samt foretage løbende skovhugst fremover. 

Endvidere er der 2 jagtretter på ejendommen. Dette skulle indbringe 20.000 skr.

Fraregnet forskellige mindre udgifter, skulle det årlige nettooverskud således andrage 127.677 skr., svarende til ca. 100.000 dkr.

Det fremgår endvidere, at der i de førstkommende år vil kunne foretages en større skovning med en pæn indtjening på ca. 525.000 skr. årligt og derefter årligt på gennemsnit 100.000 skr.   

Heri er der ikke medregnet en evt. konjunkturgevinst, samt er træpriserne udregnet i nutidspriser, for begge deles vedkommen er forventningerne generelt store til markedet i fremtiden, både fra skovinvestorer samt træopkøbere.

Iflg. konsulentudtalelsen vil ejendommen kunne låne ca. 50% af købesummen i svensk bank til en rente svarende til danske realkreditinstitutters. 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Spørgers repræsentant mener, at spørger opfylder reglerne for at kunne genanbringe ejendomsavancen i den svenske skov, idet han må anses for omfattet af kildeskattelovens (KSL) § 1 og dermed hjemmehørende i Danmark, som minimum frem til 31. december 2007.

Dette begrundes med følgende:

1. Han er ansat på prøvetid frem til 31/12 2007

2. Han ejer stadig helårsbolig i Danmark og bruger den

3. Han har været her i landet i 2 uger i august og vil være her 1-2 måneder senere på året

4. Han har ikke skiftet folkeregisteradresse

5. Han har ikke opholdt sig samlet i ... land i sammenhængende 183 dage

6. Han er ansat af en dansk arbejdsgiver

7. Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt varig fraflytning fra Danmark.

Af ligningsvejledningen 2007-1, D.A.1.1.2. fremgår det, at der ved vurderingen af, hvorvidt man stadig er omfattet af KSL § 1, tillægges stor betydning, hvorvidt man stadig har bolig til rådighed i Danmark. Dette fremgår af tillige af flere afgørelse omtalt sammesteds. Den fremtidige rådighedsret over en bolig, som man også inden fraflytningen benyttede, vil sædvanligvis være ensbetydende med at bopælen anses for opretholdt. I nærværende sag er boligen ikke forsøgt eller været udlejet til anden side.

Det er derfor repræsentantens klare overbevisning, at spørger opfylder kravene til at kunne foretages genanbringelse af ejendomsavancen.

Ad spørgsmål 2

Såfremt svaret på spørgsmål 1 måtte blive benægtende, bør ægtefællen kunne opfylde kravene til at kunne genanbringe ejendomsavancen.

Dette skyldes, at hun må kunne anses for omfattet af KSL § 1, idet hun ikke er ansat i ... land i 2007. Hun har dermed ikke samme tilhørsforhold til ... land på nuværende tidspunkt.

Supplerende oplysninger modtaget fra spørgernes repræsentant

Ved brev af ... 2008 har repræsentanten oplyst, at ægteparret nu er hjemvendt fra ... land, idet ansættelsesforholdet hos ovennævnte firma er ophørt.

Det forventes derfor, at ægteparret forbliver i Danmark, idet spørger er påbegyndt en fuldtidsstilling hos ... i Danmark og ægtefællen er tilbagevendt til ... efter orlov.

SKATs indstilling og begrundelse

Vedr. skattepligtsspørgsmålet:

Personer, der har bopæl i Danmark, er efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1 fuldt skattepligtige her til landet.

På grundlag af de senest modtagne oplysninger må begge ægtefælle herefter anses for at være skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens § 1. 

Det bemærkes dog samtidig, at adgangen til genanbringelse tillige forudsætter, at man ikke på nedsættelsestidspunktet er hjemmehørende i en fremmed stat på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsaftale, jf. herved EBL § 6 A, stk. 4. 1. pkt. 

Vedr. genanbringelsesspørgsmålet

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens regler, dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

SKAT skal bemærke, at der alene kan ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten, Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssig i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Der gælder særlige regler for genanbringelse i fast ejendom i udlandet. Genanbringelse i udenlandsk ejendom er således yderligere betinget af, at ejeren, når denne er en fysisk person på nedsættelsestidspunktet er skattepligt til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven uden at være hjemmehørende i fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Jf. ovenstående må ægteparret anses for at være skattepligtige til Danmark efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1. 

SKAT kræver endvidere en holdbar dokumentation, når genanbringelsesreglerne anvendes i forbindelse med erhvervelse af en ejendom, der kunne tænkes egnet til et privat eller hobbypræget formål. Iflg. en fremsendt opgørelse fra Skatteverket i ... er ejendommen vurderet til skr. 716.000, hvoraf de skr. 703.000 er henført til skovbrugsvirksomhed. Iflg. opgørelsen er ejendommen ubebygget. På baggrund af fremsendt konsulentudtalelse og det i øvrigt efterfølgende modtagne materiale omkring driften af den pågældende skov, samt under hensyntagen til, at skovejendommen har en sådan størrelse, at den kan forventes at give et passende overskud, finder SKAT, at spørger har sandsynliggjort, at skoven vil kunne drives erhvervsmæssigt.    

Som følge heraf der det SKATs opfattelse, at betingelsen om at den erhvervede ejendom, hvori fortjenesten skal genanbringes, anvendes erhvervsmæssigt er opfyldt ved erhvervelsen af den svenske skovbrugsejendom.

Spørgsmålet om, hvorvidt de øvrige betingelser for genanbringelse rent faktisk er opfyldt på nedsættelsestidspunktet, afgøres enten ved anmodning om et nyt bindende svar efter dette tidspunkt eller ved ligningen af selvangivelsen for det pågældende indkomstår.

Det bemærkes, at der ikke ved ovenstående er taget stilling til, hvorledes den fortjeneste der ønskes genanbragt, nærmere skal opgøres.

Endelig skal SKAT bemærke, at reglerne om genanbringelse i §§ 6 A-C i ejenomsavancebeskatningsloven ikke omfatter udskydelse af beskatning af evt. genvundne afskrivninger, jf. afskrivningslovens § 21.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 1 besvares med et ja, hvorefter spørgsmål 2 bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelser.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.