Dato for udgivelse
27 feb 2008 10:36
SKM-nummer
SKM2008.195.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-028353
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Støtte, fond, bevaringsværdig ejendom, skattefrit
Resumé

Der anmodes om at tilskud fra en fond, ydet til reparation af den bevaringsværdige ejendom A i B-by, ikke medregnes ved opgørelsen af modtagernes skattepligtige indkomst.

Hjemmel

08-028353 (SR 07-144986)

Reference(r)
Ligningsloven § 7 E
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 A.G.4.1.

Ansøgning

Skatterådet anmodes om at give tilladelse til, at støttebeløb fra en fond givet i 2001 på kr. 30.000 til udskiftning af fyldningsdøre på ejendommen A i B-by samt et støttebeløb givet i 2006 på kr. 50.000 fra samme fond til pålægning af stråtag på lade bygning på ovennævnte ejendom ikke medregnes til spørgernes skattepligtige indkomst, jfr. ligningslovens § 7E, stk. 2, idet der begge år er givet offentligt tilskud til samme projekt fra X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond.

Afgørelse

Det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling og begrundelse

Kulturarvsstyrelsen anser ejendommen A for bevaringsværdig.

2001

Det er oplyst, at en fond har bevilget kr. 30.000 til udskiftning af fyldningsdøre på ejendommen A. X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond har ydet en samlet støtte på kr. 20.000 til samme projekt.

2006

Det er oplyst, at samme fond har bevilget kr. 50.000 til nyt stråtag på lade bygning. X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond har ydet støtte på i alt kr. 60.000 til samme projekt. 

Beløbet fra X Kommune er i 2006 fordelt med et kontant tilskud på kr. 40.000 fra Bygningsforbedringsudvalget, og kr. 20.000 fra Bevaringsfonden. Støtten fra Bevaringsfonden er et rente- og afdragsfrit lån indeholdende kr. 1.800 i tinglysningsudgift, så lånet i alt bliver på kr. 21.000 kr. Lånet tillyses i ejendommen.

I forbindelse med støtten fra Bygningsforbedringsudvalget skal der, jf. Byfornyelsesloven tinglyses en deklaration om hel eller delvis tilbagebetaling af støtten. Tilbagebetaling skal kun ske, hvis ejendommen ændrer anvendelse, eller hvis der er en uforholdsmæssig stor fortjeneste ved salg. Dog gælder pligten ikke ved salg til medejer, ægtefælde eller livsarvinger.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1, medregnes tilskud, ydet i henhold til § 16, stk. 1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 2, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdige bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

I den foreliggende sag har X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond i 2001 ydet et samlet støttebeløb på kr. 20.000 til to fyldningsdøre.

I 2006 har kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond ydet et støttebeløb på i alt kr. 60.000 til nyt stråtag på en lade bygning.

Det er SKATs opfattelse, at tilskuddene fra X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond opfylder kravene i ligningslovens § 7 E, stk. 1, på trods af, at de henholdsvis skal tilbagebetales og eventuelt skal tilbagebetales, hvis ejendommen sælges. Tilskuddet skal derfor ikke medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst.

Da der er tale om tilskud til samme bygningsarbejder, som støtten fra X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond er givet til, er det SKAT opfattelse, at tilskuddene fra fonden ydet i 2001 og 2006 opfylder betingelserne i § 7 E, stk. 2, og SKAT indstiller derfor, at det tillades, at tilskuddene i 2001 og 2006 fra fonden ligeledes ikke medregnes til spørgernes skattepligtige indkomst.