Dato for udgivelse
27 Feb 2008 10:35
SKM-nummer
SKM2008.194.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-028305
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Støtte, fond, bevaringsværdig ejendom, skattefrit
Resumé

Der anmodes om at tilskud fra en fond, ydet til reparation af den bevaringsværdige ejendom A i B-by, ikke medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.

Hjemmel

08-028305 (SR 07-145011)

Reference(r)

Ligningsloven § 7 E

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 A.G.4.1.

Ansøgning

Skatterådet anmodes om at give tilladelse til, at støttebeløb fra en fond givet i 2001 på kr. 50.000 til reparation og maling af vinduer og døre udvendig samt til tilskud til facademaling på ejendommen A beliggende i B-by ikke medregnes til spørgers skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 7 E, stk. 2, idet der ligeledes i 2001 er givet offentligt tilskud til samme projekt fra X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond.

Afgørelse

Det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling og begrundelse

Kulturarvsstyrelsen anser ejendommen A i B-by for bevaringsværdig.

Det er oplyst, at en fond i 2001 har bevilget kr. 50.000 til reparation og maling af vinduer og døre udvendig samt til tilskud til facademaling på ejendommen A i B-by. X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond har givet kr. 45.000 til samme projekt fordelt med kr. 30.000 fra Bygningsforbedringsudvalget og kr. 15.000 fra Bevaringsfonden. Det er i den forbindelse oplyst, at der er tale om rente- og afgiftsfrie lån, der er tinglyst på ejendommen og som skal tilbagebetales ved ejerskifte. Dog gælder pligten ikke ved salg til medejer, ægtefælde og livsarvinger.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1, medregnes tilskud, ydet i henhold til § 16, stk. 1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 2, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdige bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

I den foreliggende sag har X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond ydet et rente- og afdragsfrit lån på kr. 45.000 til nye vinduer, døre og facaderenovering.

Det er SKATs opfattelse, at tilskuddet fra X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond opfylder kravene i ligningslovens § 7 E, stk. 1, på trods af, at der er tale om lån der eventuelt skal tilbagebetales, hvis ejendommen sælges. Tilskuddet skal derfor ikke medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst.

Da der er tale om tilskud til samme bygningsarbejde, som tilskuddet fra X Kommunes Bygningsforbedringsudvalg og Bevaringsfond er givet til, er det SKATs opfattelse, at tilskuddene fra fonden opfylder betingelserne i § 7 E, stk. 2, og SKAT indstiller derfor, at det tillades, at tilskuddene fra fonden ligeledes ikke medregnes til spørgers skattepligtige indkomst.