Dato for udgivelse
22 Feb 2008 11:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2008 10:27
SKM-nummer
SKM2008.184.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-030146
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg
Emneord
Parcelhusreglen, bolig nr. 2, arbejdsmæssig anvendelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at lejlighed nr. 2, der af spørger er anvendt af arbejdsmæssige årsager, kan afstås skattefrit.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.2.1
Spørgsmål

Kan spørger sælge sin ejerlejlighed uden at blive beskattet af eventuel fortjeneste?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger købte den 1. oktober 1996 en lejlighed i A. Lejligheden har været udlejet til spørgers børn i deres studietid. Spørgers yngste barn fraflyttede lejligheden pr. 1. september 2007.

Spørger blev pr. 1. januar 2007 fastansat på fuld tid som underviser på en teknisk skole i A og har siden 1. september 2007 anvendt lejligheden fra mandag til fredag. Spørgers hustru bor fortsat i B, hvor hun arbejder som lektor på en skole. Spøger har fortsat folkeregisteradresse i B.

Spørger planlægger at fortsætte sit ansættelsesforhold på den tekniske skole frem til sommeren 2010. Herefter påtænker spørger at gå på efterløn og i den forbindelse at sælge lejligheden.

Der er fremlagt kopi af spørgers ansættelsesbevis med ansættelse pr. 1. januar 2007 med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Spørger har endvidere vedlagt en kopi af sine undervisningsplaner for november og december 2007.

Der er fremlagt dokumentation i form regning for gas og elektricitet. Der er brugt gas for 232,14 kr. for perioden 30.10.2006 til 22.10.2007 og elektricitet for 3.419,33 kr. for perioden 30. oktober 2006 til 22. oktober 2007. Dette svarer til et forbrug af gas på 36 m3 og et forbrug af elektricitet på ca. 1300 kWh.

Der er endvidere fremsendt kopier af anvendte 10-klippekort fra B til A samt pladsreservation til samme strækning.

Endelig har spørger fremlagt en kopi af et prøveabonnement på en avis.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit (parcelhusreglen).

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Administrativ praksis har imidlertid slået fast, at en supplerende ejendom (bolig nr. to) vil kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt som bolig af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om en skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot skatteyderen faktisk har anvendt ejendommen af arbejdsmæssige årsager.

Det beror på en konkret vurdering af samtlige foreliggende omstændigheder, hvorvidt det er sandsynliggjort, at lejligheden er anvendt som bolig for ejeren i arbejdsmæssig forstand og om boligkravet i ejendomsavancebeskatningsloven således er opfyldt. Der henvises bl.a. til SKM2007.483.SR og SKM2007.510.SR, hvor Skatterådet har truffet afgørelser i sager om to helårsboliger.

I nærværende bindende svar er det oplyst, at spørger anvender lejligheden som bolig 4 dage om ugen i forbindelse med arbejde i A. Der er fremlagt dokumentation for spørgers brug af lejligheden i form af regninger fra el-selskab og fra gasselskab.

Forbruget af elektricitet og gas dækker kun en lille del af den periode, hvor spørger har anvendt lejligheden. På grundlag af dokumentation for transport fra B til A, avisabonnement, ansættelsesbevis samt undervisningsplaner, er det dog SKATs vurdering, at spørger anvender lejligheden af arbejdsmæssige årsager.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet, om spørger kan sælge sin ejerlejlighed uden at blive beskattet af eventuel fortjeneste, besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.