Dato for udgivelse
22 Feb 2008 10:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2008 10:20
SKM-nummer
SKM2008.183.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-030252
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Selskabsbeskatning, beskatning, selskaber, fonde, foreninger
Resumé

Selskab A påtænkte at gennemføre en skattefri fusion med Selskab B, hvor Selskab A skulle være det fortsættende selskab. Fusionen ønskedes gennemført med tilbagevirkende kraft, således at  fusionsdatoen skulle være den 1. januar 2008. Selskab As regnskab følger kalenderåret. Selskab B har ligeledes regnskabsår, der følger kalenderåret. Selskab A aflagde koncernregnskab efter IFRS-standarder, hvorfor fusionen ikke kunne få regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft. Skatterådet bekræftede, at når hensås til foreliggende oplysninger, herunder en fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indhentet udtalelse, at datoen, 1. januar 2008, for den i forbindelse med fusionen påtænkte udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab i skattemæssig henseende skulle anses for fusionsdato, jf. fusionsskattelovens § 5, idet denne dato var sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 5

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.1.6

Repræsentanten for Selskab A har anmodet om bindende svar på følgende:

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at fusionsskattelovens § 5, der indeholder regler om den skattemæssige fusionsdato, er opfyldt i den nedenfor omtalte fusion mellem Selskab A og Selskab B, således at fusionen kan gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab A er et børsnoteret selskab. Selskabets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet for Selskabets koncern aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som er godkendt af EU.

Selskab Bs regnskab følger kalenderåret.

Ved indgået aftale ultimo januar 2008 overtog Selskab A alle aktierne i Selskab B. Selskab B var med virkning fra 1. februar 2008 et helejet datterselskab af Selskab A. Selskab A ønskede herefter at fusionere med datterselskabet, Selskab B hurtigst muligt.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers repræsentant har anført, at baggrunden for nærværende anmodning om bindende svar er, at fusionen ikke kan have regnskabsmæssig virkning fra den første dato i Selskab As regnskabsår, men først  fra closingtidspunktet den 1. februar 2008, idet Selskab A aflægger koncernregnskab efter IFRS-standarder. Selvom fusionen ikke kan få regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft, kan den dog få selskabsretlig tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2008.

Repræsentanten har i den forbindelse fremlagt bekræftelse herpå fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvori det er udtalt:

"Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at den dato, som angives i fusionsplanen, som den dato fra hvilket et ophørende selskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til det fortsættende selskab, jf. aktieselskabslovens § 134 a, stk. 1, nr. 8, ikke nødvendigvis svarer til datoen for fusionens gennemførelse i henhold til den kommende årsrapport. Det er således styrelsens opfattelse, at der ikke er noget til hinder for, at den dato, der er angivet i fusionsplanen som det selskabsretlige fusionstidspunkt, kan være forskelligt fra det tidspunkt, der anvendes i relation til fusionen med hensyn til den efterfølgende regnskabsaflæggelse for det fortsættende selskab."

Repræsentanten har videre anført, at fusionsskattelovens § 5, stk. 1 og 3, har følgende ordlyd:

Stk. 1

"Datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab anses i skattemæssig henseende for fusionsdato. Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i denne lov, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår."

Stk. 3

"Skal indkomsten i et selskab, som deltager i fusionen, opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 3, som følge af at koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med fusionen, anvendes tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af koncernforbindelsen, uanset stk. 1 og 2 som skattemæssig fusionsdato for selskabet. Det kræves ikke, at de fusionerende selskaber har samme skattemæssige fusionsdato."

Det fremgår af stk. 1, at fusionsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Sædvanligvis forstås herved, at den selskabsretlige fusionsdato er på den første dag i regnskabsåret, og at fusionen har tilbagevirkende kraft til dette tidspunkt.

Som ovenfor nævnt har Selskab A kalenderårsregnskab. Fusionen kan derfor kun være skattefri, såfremt fusionsdatoen er den 1. januar 2008. I det foreliggende tilfælde kan fusionen ikke have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2008, men først fra den 1. februar 2008, nemlig fra closingtidspunktet. Dette beror på, at Selskab A aflægger koncernregnskab efter IFRS-standarder, jf. ovenfor. I henhold til disse standarder må det opkøbte selskabs regnskabsmæssige resultat ikke indregnes i koncernregnskabet før, der er opnået kontrol over selskabet, hvilket i det konkrete tilfælde først sker den 1. februar 2008.

Selskabsretligt bliver fusionsdatoen dog den 1. januar 2008 - det er kun den regnskabsmæssige virkning, der ændres. Til forståelse heraf kan fremhæves følgende uddrag fra lovbemærkninger til L 125 fra 2003/2004 om ændring af aktieselskabsloven m.v. - bemærkningerne til § 1, nr. 27.

"For så vidt angår selskaber, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS har selskabslovgivningens bestemmelser om fusion med tilbagevirkende kraft ikke forrang for de krav, som følger af regnskabsstandarderne. Det betyder, at disse selskaber - når de selskabsretligt fusionerer med tilbagevirkende kraft - ved aflæggelsen af årsrapport skal anvende kravene i IAS/IFRS. Fusionen vil således blive gennemført med forskellig dato selskabsretligt og regnskabsmæssigt (til brug for udarbejdelse af årsrapporten)."

Repræsentanten har herefter anført, at som det fremgår, kan der i en fusion være forskel på den selskabsretlige og den regnskabsmæssige fusionsdato.

Den skattemæssige fusionsdato vil for Selskab A være den 1. januar 2008, jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 1, og for Selskab B vil den være den 1. februar 2008 (closingtidspunktet), jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 3.

Efter repræsentantens opfattelse er fusionsskattelovens § 5 opfyldt, selvom det regnskabsmæssige tidspunkt for fusionen ikke er den 1. januar 2008, når blot den selskabsretlige fusionsdato er den 1. januar 2008. Hertil kommer, at den skattemæssige fusionsdato for Selskab B her er sammenfaldende med den regnskabsmæssige fusionsdato.  

SKATs indstilling og begrundelse

Skat bemærker, at det i fusionsskattelovens § 1, stk. 3, er fastsat, at fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette. Endvidere fremgår det af § 1, stk. 1, at selskaberne ved fusion har adgang til beskatning efter reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1.

Skat lægger herved uprøvet til grund, at Selskab A den 1. februar 2008 er kommet i besiddelse af samtlige aktier i Selskab B, og at der foreligger en gyldig indgået aftale om aktieoverdragelsen.

Endvidere lægges det til grund, at Selskab A herefter påtænker at gennemføre en skattefri fusion med Selskab B, med Selskab A som det forsættende selskab, og med påtænkt fusionsdato 1. januar 2008.

Under disse forudsætninger og når henses til de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder den fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indhentede udtalelse, finder Skat det herefter korrekt, at datoen, 1. januar 2008, for den i forbindelse med fusionen påtænkte udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab i skattemæssig henseende skal anses for fusionsdato, jf. fusionsskattelovens § 5, idet denne dato er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs, Selskab A, regnskabsår.

Besvarelsen på spørgsmålet er derfor "ja".

Skat bemærker videre, at den skattemæssige fusionsdato for Selskab B i henhold til fusionsskattelovens § 5, stk. 3, vil være forskelligt herfra, idet fusionsdatoen herved er tidspunktet for etablering af Selskab Bs koncernforbindelse med Selskab A, jf. selskabsskattelovens § 31 C. De fusionerende selskaber, Selskab A og Selskab B, har således ikke samme skattemæssige fusionsdato.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, jf. SFL § 25, stk. 1.