Dato for udgivelse
03 mar 2008 11:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 feb 2008 12:44
SKM-nummer
SKM2008.211.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 518/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst
Emneord
Maskeret, udlodning, værdiansættelsesprincipper, anparter, interesseforbundne, parter, trippelbeskatning, syn, skøn, indreværdi, broder
Resumé

Køb af anpartsselskab blev anset for sket til underpris, og der var derfor tale om maskeret udlodning fra det sælgende aktieselskab.

Køberne af anparterne var eneaktionæren og hans bror, og eneaktionæren blev beskattet af hele formuefordelen som maskeret udlodning - også for så vidt angår den del, der var tilfaldet hans bror, idet denne formuefordel havde passeret hans økonomi.

Ved ansættelsen af værdien af anparterne var det ikke handelsværdien, men den højere indre værdi, der skulle lægges til grund, eftersom der ikke var et egentligt marked for anparter i et selskab af den omhandlede karakter. (Stadfæstelse af SKM2006.695.ØLR)

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.F.2.3.3

Parter

A
(advokat Bjarne Fabech-Larsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Peter Blok, Børge Dahl, Jytte Scharling og Henrik Waaben

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7. afdeling den 2. november 2006.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

A har gjort gældende, at Skatteministeriet har fremsat et nyt anbringende ved i påstandsdokumentet at anføre, at det er værdien af hele anpartskapitalen i H1 Danmark ApS, der er afgørende for, hvorvidt der er sket salg til underpris. A har protesteret mod, at dette anbringende tages under påkendelse.

Skatteministeriet har heroverfor anført, at der ikke er tale om et nyt anbringende, idet det også for landsretten blev gjort gældende, at det er værdien af anparterne ved et samlet salg, der er afgørende, eftersom det var hele anpartskapitalen, der blev solgt.

Højesteret finder, at der ikke er tale om et nyt anbringende, og tager derfor ikke protesten til følge.

Højesterets begrundelse og resultat

Ved fastsættelsen af den værdi, anparterne i H1 Danmark ApS havde ved salget fra H2 A/S til A og B den 27. februar 1998, må det tages i betragtning, at der ikke kan antages at have været et egentligt marked for anparter i et selskab af den omhandlede karakter, heller ikke ved samlet salg af samtlige anparter. A, der var eneaktionær i H2 A/S, og hans bror B, der var direktør i H1 Danmark ApS, havde imidlertid en særlig indsigt i selskabets aktiviteter og indtjening. På denne baggrund tiltræder Højesteret, at værdien af anparterne er fastsat til 84.553 kr. svarende til den af skønsmanden ansatte indre værdi pr. 27. februar 1998.

A var som nævnt eneaktionær i H2 A/S, og Højesteret tiltræder, at den formuefordel, som er opnået ved salget af anparterne til underkurs til ham selv og hans bror, for alle anparters vedkommende må anses for at have passeret As økonomi. A er derfor skattepligtig af den samlede formuefordel.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.