Dato for udgivelse
19 feb 2008 10:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 feb 2008 11:00
SKM-nummer
SKM2008.166.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-3885-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Klage, partsbegrebet, retlig, interesse
Resumé

Direktør for selskab, der var gået konkurs, var ikke berettiget fil at klage til Landsskatteretten over afgørelse om selskabets skatteansættelse, selv om afgørelsen havde bevismæssig betydning i en sag om direktørens personlige skatteansættelse. Landsskatteretten havde derfor afvist direktørens klage med rette.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 40, stk. 1

Henvisning
Processuelle regler 2008-1 H.3

Parter

A
(advokat Finn Roger Nielsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Black, Taber Rasmussen og A. Bagge-Jørgensen (kst.)

Skattecenter ...1 traf den 2. juni 2006 afgørelse om skatteansættelsen for indkomstårene 2001 og 2002 vedrørende H1 Food ApS under konkurs. En tidligere direktør for selskabet, sagsøgeren A, indbragte afgørelsen for Landsskatteretten, fordi den kunne få betydning for hans egen skattemæssige stilling. Ved kendelse af 21. september 2006 afviste Landsskatteretten imidlertid hans klage, da han ikke fandtes klageberettiget efter skatteforvaltningslovens § 40. Denne kendelse har A i medfør af skatteforvaltningslovens § 48 indbragt for landsretten. Skattecenter ...2 traf senere afgørelse vedrørende A personligt, som ligeledes indbragte denne afgørelse for Landsskatteretten, men på As anmodning er behandlingen af denne klage sat i bero på udfaldet af nærværende retssag.

Påstande

Under sagen, der er anlagt den 21. december 2006, har A påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at han er klageberettiget i forhold til den af Skattecenter ...1 trufne afgørelse dateret den 2. juni 2006 angående CVR-nr. ..., H1 Food ApS under konkurs, vedrørende ændret skatteansættelse.

Subsidiært har A påstået sagen hjemvist til Landsskatteretten.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

H1 Food ApS havde til formål at drive konsulentbistand inden for detailhandel og deraf følgende virksomhed i engroshandelbranchen med føde-, drikke- og tobaksvarer. A var anmeldt som direktør for selskabet fra den 21. december 2000 til 13. marts 2004. Selskabet havde siden to andre personer som direktører i tiden frem til den 15. oktober 2004, hvor det blev taget under konkursbehandling med advokat VN som kurator.

Ved agterskrivelse af 28. marts 2006 orienterede Skattecenter ...1 om, at selskabets skatteansættelse for indkomstårene 2001 og 2002 agtedes ændret. Både kurator og selskabets tidligere revisor meddelte, at de ikke havde bemærkninger hertil. Den tidligere direktør A, der tillige var blevet hørt af skattecenteret, meddelte gennem advokat Finn Roger Nielsen ved skrivelse af 10. april 2006, at han havde bemærkninger, som han ville vende tilbage med efter påske.

Da skattecenteret trods en henvendelse til advokaten fortsat ikke modtog As bemærkninger, traf skattecenteret den 2. juni 2006 afgørelse i overensstemmelse med agterskrivelsen. Ved denne afgørelse blev selskabets skatteansættelse forhøjet fra 80.265 kr. til 1.148.338 kr. for indkomståret 2001 og fra 28.978 kr. til 788.309 kr. for indkomståret 2002. Endvidere blev der opkrævet 456.848 kr. i afgifter (moms). Det hed i begrundelsen for afgørelsen, at der var konstateret udeholdt omsætning og bogføringsfejl. Endvidere hed det:

"...

Da pengene ikke er ført i bogføringen/kassen, må de være kommet direktør A til gode.

...

Alle ovenstående reguleringer 1.068.074,66 kr. + 759.331,68 kr. + 456.851,57 kr. eller i alt 2.284.257,70 kr. er ikke kommet til udtryk i årsregnskaberne for H1 Food ApS nu under konkurs, ligesom beløbene ikke er henholdsvis selvangivet eller momsangivet.

Beløbet 2.284.157,70 kr. må anses for at være fjernet fra selskabet, hvorfor beløbet må anses for at være kommet A til gode, idet det er ham som direktør i selskabet, der har haft ansvaret for den daglige drift i selskabet, ligesom det er ham der har stået for de økonomiske transaktioner i selskabet...

Sagen vil blive overgivet til afdelingen for Juridisk Service med henblik på en vurdering af, om virksomheden skal sigtes for en strafbar overtrædelse."

Skattecenter ...1 sendte samtidig en kopi af afgørelsen til A personligt og anførte følgende:

"...

Afgørelse/sagsfremstilling der omhandler skatteansættelser og opkrævning af moms m.v., kan få indflydelse på Deres skatteansættelser og økonomiske forhold i øvrigt.

Derfor sendes den omhandlede afgørelse med sagsfremstilling og bilag også til Dem."

Ved skrivelse af 26. juni 2006 indbragte advokat Finn Roger Nielsen på As vegne afgørelsen for Landsskatteretten.

Landsskatteretten anmodede ved skrivelse af 28. juni 2006 advokaten om at fremsende en fuldmagt fra kurator, idet afgørelsen som udgangspunkt kun kunne påklages af konkursboet, der var adressat for afgørelsen.

Imidlertid afviste kurator ved skrivelse af 21. august 2006 til advokat Finn Roger Nielsen at bemyndige denne til at påklage afgørelsen på konkursboets vegne.

Herefter afviste Landsskatteretten klagen ved den kendelse af 21. september 2006, der er indbragt til prøvelse for landsretten, og anførte:

"...

Landsskatterettens afgørelse

...

Klagen afvises.

Sagens oplysninger

Repræsentanten for hovedaktionær A har indsendt en anmodning om at han i eget navn kan klage over selskabets indkomstansættelse. Ændringerne i selskabets skatteansættelse har afledt virkning på hovedaktionærens skatteansættelse. Selskabet er gået konkurs.

Kurator i konkursboet har ikke givet hovedaktionæren eller repræsentanten fuldmagt til at påklage indkomstansættelsen og repræsentere boet i forbindelse med sagens behandling for Landsskatteretten.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om at klageren må føre sagen for H1 Food ApS i Landsskatteretten.

Repræsentanten har anført, at kurator i konkursboet vedrørende H1 Food ApS ikke har svaret på hans skrivelser efter at være rykket flere gange. Derfor går klagerens repræsentant ud fra, at boet ikke har indsigelser imod at klageren i eget navn klager over den af SKAT trufne afgørelse over boet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Klage til Landsskatteretten kan indgives af enhver, der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over. Reglerne fremgår af skatteforvaltningslovens § 40, stk. 1.

Det fremgår af korrespondance i sagen, at kurator ikke har givet klageren fuldmagt til at klage for konkursboet. Da hovedaktionæren ikke er part i sagen, kan hans repræsentant ikke påklage afgørelsen til Landsskatteretten.

Klagen opfylder ikke betingelserne i skatteforvaltningslovens § 40, stk. 1. Klagen afvises derfor.

..."

Ved agterskrivelse af 26. oktober 2006 til A meddelte hans eget skattecenter, Skattecenter ...2, at hans skatteansættelse agtedes forhøjet med 672.785 kr. for indkomståret 2001 og med 1.484.072 kr. for indkomståret 2002. I skrivelsen hed det:

"...

Som begrundelse for ovennævnte ændringsforslag henvises for det første til vedhæftede genpart af SKATS afgørelse omkring selskabet H1 Food ApS under konkurs...

Ændringsbeløbene fremgår for indkomståret 2001's vedkommende af sagsfremstillingens side 3, mens der for indkomståret 2002's vedkommende er tale om beløb fra sagsfremstillingens side 6 (534.909 kr.) og side 8 (949.164 kr.).

...

I begge tilfælde er der tale om, at der mangler betydelige kontante beløb i selskabets (H1 Food ApS) kasse.

Som det fremgår at vedhæftede udskrift (fuldstændig rapport) vedrørende H1 Food ApS har De været selskabets eneste tegningsberettigede person for hele den omhandlede periode.

Det må derfor på det foreliggende grundlag antages, at De har været den eneste person, som har haft adgang til selskabets midler, hvorfor det må antages, at det er Dem, der har udtaget de i selskabet manglende kontante midler.

...

Det bemærkes i øvrigt, at sagen vil blive oversendt til vurdering af eventuelle ansvarspådragende forhold.

..."

Der blev ikke gjort indsigelser herimod fra As side, og den 17. november 2006 traf Skattecenter ...2 afgørelse, hvor hans skatteansættelser blev forhøjet som anført i agterskrivelsen.

Afgørelsen af 17. november 2006 blev den 24. januar 2007 påklaget til Landsskatteretten.

Det er oplyst for landsretten, at denne klagesag på As anmodning er sat i bero på udfaldet af nærværende retssag.

Skatteministeriet har ved kammeradvokatens svarskrift af 11. april 2007 for landsretten bl.a. anført, at A ikke er afskåret fra at anfægte rigtigheden af afgørelsen af 2. juni 2006 i sagen om hans egen skatteansættelse, idet afgørelsen ikke er retskraftig i forhold til ham.

Ved skrivelse af 23. maj 2007 til Skattecenter ...2 anmodede advokat Finn Roger Nielsen om SKAT's stillingtagen til retskraftsspørgsmålet. Skattecenteret anførte i sit svar af 7. juni 2007, at det var evident, at afgørelsen vedrørende H1 Food ApS havde retskraft over for A i relation til hans personlige skatteansættelser.

Kammeradvokaten har over for landsretten oplyst, at man ikke har været orienteret om denne henvendelse til SKAT, og at den underordnede myndigheds svar - der strider med den af Skatteministeriet i svarskriftet for landsretten tilkendegivne retsopfattelse - ikke er korrekt.

I en skrivelse af 12. juni 2007 fra Skattecenter ...1 er det oplyst, at Skattecenter ...2 for tiden overvejede, om der var grundlag for at tage skridt til at indlede en straffesag mod A.

Der er ikke afgivet forklaringer for landsretten.

Procedure

A har i hovedtræk procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 22. november 2007 som korrigeret under hovedforhandlingen. Følgende er gjort gældende til støtte for den nedlagte påstand:

 -

at han i medfør af skatteforvaltningslovens § 40 må anses som part/klageberettiget i Skattecenter ...1s afgørelse vedrørende H1 Food ApS under konkurs vedrørende indkomståret 2001 og 2002,

 -

at han har en væsentlig indirekte og afledte interesse i udfaldet af afgørelsen truffet 2. juni 2006 af Skattecenter ...1,

 -

at der må lægges vægt på, at hans indirekte og afledte interesse i nærværende sag er dokumenteret ved, at han har været hørt i forbindelse med sagens behandling ved Skattecenter ...1,

 -

at det forvaltningsretligt er et almindeligt gældende princip, at når der i forbindelse med en forvaltningsretlig afgørelse er sket høring af relevante parter, indebærer det oftest, at de er klageberettiget i forhold til den afgørelse, forvaltningsmyndigheden træffer i sidste ende,

 -

at det er dokumenteret, at den trufne afgørelse af Skattecenter ...1 af 2. juni 2006 har haft direkte virkning over for hans skatteansættelse,

 -

at han i medfør af skatteforvaltningslovens § 40 skal være berettiget til at påklage den af Skattecenter ...1 trufne afgørelse af 2. juni 2006, uanset at kurator i konkursboet H1 Food ApS ikke ønsker dette,

 -

at det ikke er tilstrækkeligt for ham at påklage den endelige skatteansættelse af 17. november 2006 fra Skattecenter ...2, der er truffet over for ham selv,

 -

at han ikke i forbindelse med påklage af skatteansættelse af 17. november 2006 fra Skattecenter ...2 har mulighed for fuldt ud at få prøvet Skattecenter ...1s afgørelse af 2. juni 2006, hverken formelt eller i sagens realitet,

 -

at han ikke kan få påkendt alle formelle og materielle indsigelser over for Skattecenter ...1s afgørelse af 2. juni 2006 i forbindelse med behandling af egen klagesag ved Landsskatteretten indgivet den 24. januar 2007,

 -

at det må lægges til grund, at Skattecenter ...1s afgørelse af 2. juni 2006 har retskraft over for ham, hvorved hans prøvelsesadgang er begrænset,

 -

at hvis ikke han har mulighed for at påklage Skattecenter ...1s afgørelse af 2. juni 2006 direkte, vil udgangspunktet være, at afgørelsen og grundlaget for denne vil blive lagt til grund i forbindelse med behandlingen af hans personlige klagesag ved Landsskatteretten, hvorved hans bevismæssige stilling under alle omstændigheder vil være svækket,

 -

at der målægges vægt på, at Skattecenter ...1s afgørelse af 2. juni 2006 ikke blot har økonomiske konsekvenser for ham, men også kan have strafferetlige konsekvenser for ham.

Skatteministeriet, der har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 19 november 2007, har til støtte for den nedlagte påstand navnlig gjort gældende, at afgørelsen af 2. juni 2006 fra Skattecenter ...1 ikke angår A. Han er ikke i sin egen skatteansættelsessag afskåret fra at bestride rigtigheden af afgørelsen vedrørende H1 Foods ApS under konkurs. Han kan fremføre alle de indsigelser, han ønsker at gøre gældende, herunder at afgørelsen vedrørende H1 Food ApS under konkurs er forkert, og at faktum forholder sig anderledes. Den omstændighed, at det ville have lettet hans bevismæssige position i sagen om hans egen skatteansættelse, hvis afgørelsen i sagen vedrørende selskabet havde fået et andet udfald, er ikke tilstrækkeligt til at gøre ham klageberettiget efter skatteforvaltningslovens § 40.

Landsrettens begrundelse og resultat

Den 17. november 2006 traf Skattecenter ...2 afgørelse om skatteansættelsen for A, og klage over denne afgørelse verserer for Landsskatteretten. Afgørelsen var, for så vidt angår bedømmelsen af sagens omstændigheder, i overensstemmelse med den tidligere afgørelse af 2. juni 2006, som Skattecenter ...1 havde truffet vedrørende det selskab, A var direktør for. Denne afgørelse har ikke bindende virkning for A. Uanset at de to afgørelser, truffet af hver sin myndighed, må antages at bygge på en ensartet bedømmelse, vil A således ikke være afskåret fra at anfægte bedømmelsen, både med hensyn til vurderingen af bevislighederne og med hensyn til retsanvendelsen, under den verserende klagesag vedrørende skatteansættelsen for ham personlig.

A kan herefter ikke anses for at være berørt af den afgørelse, der er truffet vedrørende selskabet, på en sådan måde, at han i medfør af skatteforvaltningslovens § 40 er berettiget til at klage herover. Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Efter sagens udfald skal A betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Heri indgår, at Skatteministeriet har afholdt udgifter til materialesamling med 687,50 kr., medens restbeløbet medgår til dækning af advokatomkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

Inden 14 dage skal A betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.