Dato for udgivelse
14 Feb 2008 11:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Nov 2007 10:59
SKM-nummer
SKM2008.156.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0223
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms + Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Aktionærforening, momsfritagelse
Resumé

En aktionærforening fik delvis momsfritagelse efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 4.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr.4

Henvisning
Momsvejledning 2008-1 D.11.4
Redaktionelle noter

Sagen er indbragt for domstolene

Sagen er hævet

Klagen skyldes, at skattecentret ikke har anset A (herefter benævnt foreningen) for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentrets afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Foreningen har været registreret hos SKAT med aktiviteten "Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer" siden 1. oktober 1984. Foreningen er registreret som indeholdelsespligtig arbejdsgiver, for moms og lønsumsafgift.

Foreningen afregner moms for salg af annoncer i medlemsbladet og lønsum af selve foreningsaktiviteten. Der afregnes ikke moms af de særskilte vederlag, der opkræves ved foreningens afholdelse af medlemsmøder, virksomhedsbesøg, konferencer mv.

Af vedtægterne for foreningen af 22. oktober 2004 fremgår følgende vedrørende foreningens formål:

"§ 1. A's formål er som en non-profit forbruger- og interesseorganisation at støtte medlemmerne i deres egenskab af aktionærer samt forbedre deres vilkår. Dette gøres bl.a. ved:

 1. At varetage medlemmernes interesse over for politikerne, myndighederne og i den offentlige debat.
 2. At arbejde for en forbedret information fra selskaberne til den aktiesparende offentlighed.
 3. At udbrede kendskabet til aktiernes betydning for en fri markedsøkonomi.
 4. At formidle uddannelse og information af interesse for medlemmerne.
 5. At fungere som indkøbsorganisation for medlemmerne.
 6. Der ydes ikke direkte investeringsrådgivning. Foreningen kan udøve anden aktivitet, med tilknytning til formålet. Har sådan anden aktivitet en væsentlig karakter eller størrelse, kan den udskilles i et særskilt selskab. Foreningen er en politisk og økonomisk uafhængig forening".

  Af foreningens hjemmeside fremgår bl.a., at foreningen arbejder for at skabe bedre vilkår for den private aktie-investor, for at formidle viden om aktier og børsnoterede selskaber, og for at styrke aktiemarkedet.

  Foreningen præsenterer sig videre som en non-profit forbrugerorganisation med ca. 12.800 medlemmer (oktober 2004), et repræsentantskab på 48 personer spredt over hele landet, hvoraf de 36 vælges af medlemmerne, og de 12 af lokalafdelingerne mv., en bestyrelse på 8 personer, en direktion på én person, 11 lokalforeninger, Unge aktionærer, og en række faglige udvalg.

  Foreningen beskriver endvidere sig selv som en forening, der står på fem ben:

  1. Vi er interesseorganisation for de private investorer. I denne egenskab kæmper vi for at skabe internationalt konkurrencedygtige vilkår for de danske aktieinvestorer.
  2. Vi er uddannelsesorganisation for vore medlemmer og udgiver i den forbindelse et medlemsblad 10 gange om året, afholder virksomhedsbesøg og vor aktieskole overalt i landet.
  3. Vi er indkøbsforening for vore medlemmer - sammen kan vi opnå bedre vilkår hos leverandørerne på aktiemarkedet - herunder fx lavere kurtage og en gratis aktiehåndbog én gang om året.
  4. Vi er en social forening, som fx organiserer klubaftener og erfagrupper, hvor du kan udveksle erfaringer med andre aktieinteresserede.
  5. Vi er en aktiefremmeorganisation, som kæmper for at fremme kendskabet til aktieinvesteringer, for at styrke aktiemarkedet i Danmark og for at gøre aktier til et troværdigt og trygt investeringsalternativ.
  6. SKAT's udtalelse

   Under sagens behandling ved skattecentret har denne anmodet Told- og Skattestyrelsen om en udtalelse af omfanget af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 i relation til foreningen. Af udtalelsen fremgår bl.a.:

   "Det fremgår af A's vedtægter, § 1, at foreningen er en forbrugerpolitisk interesseorganisation.

   Det er imidlertid styrelsens vurdering, at foreningens hovedaktivitet og primære formål er varetagelse af medlemmernes individuelle økonomiske/forretningsmæssige interesser, dvs. interesser i selv at opnå den størst mulige gevinst i forbindelse med aktiehandel og pensionsopsparing. Det drejer sig navnlig om gennem indkøb og formidling af informationer og analyser om markedet, og gennem levering af uddannelse og generel rådgivning af medlemmerne i aktie- og værdipapirhandel, samt forsyning af medlemmerne med konkrete redskaber hertil i form af analyseprogrammer, internet-services mv., at sætte det enkelte medlem i stand til på et kvalificeret grundlag at foretage investerings-aktiviteter. I forlængelse heraf skaffer foreningen som indkøbsforening medlemmerne rabatter mv., når de foretager aktieinvesteringer. Styrelsen vurderer således konkret, at det er modtagelsen af disse ydelser, som af medlemmerne anses for de væsentligste, ved indmeldelse i foreningen.

   At medlemmerne anser medlemskabet for en form for abonnements-ordning på disse konkrete ydelser underbygges yderligere af den relativt store udskiftning blandt medlemmerne, idet 20-27 % af medlemmerne i 2002-2003 meldte sig ud af foreningen, mens der i 2002 kom 1.600 nye medlemmer til.

   Selvom foreningen også har forbrugerpolitiske aktiviteter, finder styrelsen derfor ikke, at foreningen kan anses for en politisk forening.

   Det bemærkes yderligere, at fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, og den bagvedliggende bestemmelse i 6. momsdirektivs art. 13, afsnit A, nr. 1, litra 1, efter EF-domstolens faste praksis skal fortolkes indskrænkende, og kun foreninger med de formål, der er oplistet i bestemmelsen, kan fritages.

   Det at man som en interesseorganisation indtager en mere eller mindre speciel position i forhold til det politiske system, gør ikke at man bliver en politisk forening i momslovens forstand. Det er et grundlæggende kriterium, at foreningen skal have et alment formål. Ved politiske formål må forstås foreninger, der varetager et politisk formål og som fremtræder som noget karakteristisk for et moderne politisk system, f.eks. vælgerforeninger. Hverken det politiske formål eller tilhørsforhold til politiske systemer er fremtrædende i relation til A.

   Styrelsen finder heller ikke, at foreningen kan anses for en forening af fagforeningsmæssig karakter, da foreningens hovedformål ud fra en konkret vurdering er at sikre medlemmernes individuelle økonomiske interesser gennem fælles indkøb og videreformidling af informations-, uddannelses- og rådgivningsydelser, rabatydelser mv.

   Styrelsen finder dermed ikke, at foreningen har et formål af almennyttig karaktér, jf. 6. momsdirektiv, art. 13, pkt. A. Styrelsen finder således ikke, at foreningen er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4".

   Skattecentrets afgørelse

   Foreningens aktiviteter er ikke omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, hvorfor der pålægges moms af samtlige aktiviteter, herunder også modtagelse af kontingenter, pr. 1. januar 2005.

   Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 opregner udtømmende de formål, som en forening skal have for at have mulighed for en momsfritagelse af kontingenterne, jf. præmis 18 i EF-domstolens dom i sag nr. C-149/97 (The Institute of the Motor Industry). Bestemmelsen, der er en undtagelse til hovedreglen om fuld momspligt, skal endvidere fortolkes indskrænkende.

   Bestemmelsen indikerer, jf. "politisk" og "borgerlige rettigheder", at det er hensigten, at begrebet politisk alene skal omfatte det som vi i Danmark traditionelt betegner som et partipolitisk formål. Et grundlæggende politisk formål, må således være at fremme en samlet bestemt ideologi/menneske- og verdenssyn. Om end man også kan betegne et formål, som bedre vilkår for mindretals aktionærer som et snævert forbrugerpolitisk formål, er formålet ikke bredt eller omfattende nok til at udgør et politisk formål i momslovens forstand.

   Foreningens formål og aktiviteter kan ikke karakteriseres som værende enten af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter. Foreningens formål vedrører heller ikke borgerlige rettigheder.

   Foreningens hovedformål er at sætte medlemmerne i stand til at forøge afkastet på egne investeringer, samt at være en indkøbsforening, der giver medlemmerne økonomiske fordele. Foreningens kontingenter er dermed ikke momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

   Foreningen arbejder endvidere med gevinst for øje, uanset at foreningen har ændret vedtægter af 22. oktober 2004. Foreningen tilbyder forskellige rabataftaler, håndbøger, edb-programmer til beregning af afkast mv., samt kurser om regnskabsanalyse mv. til fordelagtige medlemspriser, hvorfor der sker uddeling af overskuddet til medlemmerne på anden vis end traditionel udlodning. Kurserne udbydes endvidere i konkurrence med andre udbydere.

   Klagerens påstand og argumenter

   Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at foreningen er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 for så vidt angår de aktiviteter, som er finansieret gennem kontingentbetalinger fra medlemskredsen.

   Subsidiært er der nedlagt påstand om en fordeling af foreningens ressourcer på aktiviteter omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 med 75 % og andre aktiviteter 25 % eller, at sagen hjemvises til fornyet behandling af skattecentret med henblik på fordeling.

   Til støtte for den principale påstand er det anført, at foreningen er en politisk forening, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis aktiviteter ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

   Interesseorganisation

   Foreningen varetager investorinteresser i bred forstand gennem et omfattende politisk lobbyarbejde, og har senest været synlig i forbindelse med folketingets behandling af lovforslaget til de ændrede regler for beskatning af aktieindkomst, hvor indsatsen dels har bestået i udarbejdelse af høringssvar mv., dels i udtalelser mv. til medier. På samme måde udarbejder foreningen høringssvar og deltager på anden måde i den politiske proces i forbindelse med tilblivelse af love, bekendtgørelser mv. med relevans for aktieinvestorer. Alene i 2005 blev der afgivet mere end 50 høringssvar.

   Foreningen har en væsentlig funktion som de private investorers talerør i medierne. Foreningen udsender 15-20 pressemeddelelser årligt, ligesom foreningen fra tid til anden kontaktes af medier med henblik på at kommentere aktuelle forhold. Denne indsats giver ugentlig omtale i relevante medier.

   Medlemsvendte aktiviteter

   Foreningen varetager en række medlemsvendte aktiviteter i form af uddannelsesaktiviteter, informationsaktiviteter mv. Det overordnede mål er, at bidrage til at øge fokus på aktier som investeringsobjekt, samt at sikre medlemskredsen viden og værktøjer til at optimere egne investeringer.

   Uddannelsesaktiviteterne består i virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, og i en såkaldt aktieskole. Virksomhedsbesøgene annonceres i medlemsbladet og afholdes i vidt omfang af lokalforeningerne. Aktieskolen består i, at medlemskredsen inviteres til målrettede uddannelsesforløb med undervisning i udvalgte emner med henblik på at forsyne deltagerne med yderligere kompetencer. Herudover arrangeres foredrag mv. Informationsaktiviteterne varetages fortrinsvist gennem medlemsbladet, der udsendes til samtlige medlemmer og som et led i foreningens lobbyarbejde til relevante interessenter. Bladet udgør for mange medlemmer det egentlige formål med medlemskabet, og bladet er derfor et væsentligt aktiv for foreningen.

   Øvrige aktiviteter

   Hvert år forestår foreningen afholdelse af en messe, hvor aktieinvestorer og andre med interesse for aktieinvesteringer, kan møde relevante virksomheder, rådgivere m.fl. Messen holdes i samarbejde med B og C. Der er flere formål med afholdelse af messen, herunder medlemspleje, pleje af politiske interesser og kontakt til potentielle medlemmer.

   Foreningen tilbyder som et led i at fastholde og udbygge medlemskredsen en række medlemsfordele, som foreningen har forhandlet igennem med diverse leverandører. Medlemsfordelene består for eksempel i opnåelse af rabat ved abonnement på B, rabat på forsikringer hos D, rabat på kurtage hos udvalgte børsmæglere osv.

   I forbindelse med erhvervelse af medlemskab modtager det nye medlem en velkomstpakke, bestående af aktiehåndbogen for det pågældende år, aktieskole incl. investeringsgrundbogen på cd, aktionærens ordbog og adgang til foreningens aktieanalyseprogram. Medlemspakken er opført med en værdi på ca. 3000 kr. Den reelle udgift for foreningen til frembringelse af en medlemspakke er under 50 kr.

   Politisk forening

   Fritagelserne i momslovens § 13 skal fortolkes indskrænkende, men er samtidig selvstændige fællesretlige begreber, hvor momslovens definition ikke nødvendigvis er afgørende for, om foreningen er omfattet af fritagelsen. Bestemmelsen giver ikke grundlag for at fortolke begrebet "politisk formål" så snævert, som Told- og Skattestyrelsen har lagt op til.

   En naturlig sproglig forståelse af begrebet bør føre til en langt bredere anvendelse. Således vil andre foreninger, der forsøger at varetage medlemmers interesse i specifikke politiske spørgsmål, naturligt udgøre foreninger med et politisk mål, således som det oprindelige sigte med fritagelsesbestemmelsen må antages at have været.

   Der findes en lang række foreninger og organisationer, som varetager medlemmernes interesser i forhold til det traditionelle politiske system. Her kan nævnes idrættens og kulturlivets organisationer, hvis virke i høj grad består i at udøve idræts- og kulturpolitisk indflydelse, ligesom mange natur- og miljøforeninger i væsentligt omfang søger at påvirke den politiske beslutningsproces i tilknytning til det miljøpolitiske spørgsmål.

   I den sammenhæng må foreningen i lighed med forbrugerrådet og andre tilsvarende foreninger, anses for at have et klart forbrugerpolitisk virke, hvor en meget væsentlig del af foreningens virke netop består i, at påvirke den politiske beslutningsproces, såvel nationalt som internationalt, og på den måde virke til at forbedre forholdene for aktionærer, først og fremmest i forhold til lovgivningen men også i forhold til aktieudbydere og aktiemarkedet.

   En samlet vurdering af foreningens aktiviteter og ressourcer må føre til, at det politiske formål må betegnes som foreningens hovedformål, og at foreningens øvrige aktiviteter, hvoraf hovedparten har til formål at fastholde eller øge medlemstallet, først og fremmest tager sigte på at sikre foreningen den nødvendige politiske gennemslagskraft.

   Gevinst for øje

   Ved vurdering af, om foreningen arbejder med gevinst for øje, må der tages udgangspunkt i en samlet vurdering af foreningen, herunder af vedtægternes udformning, regnskabs- og budgetmateriale og foreningens faktiske aktiviteter.

   Udformningen af de for 2005 gældende vedtægter, herunder udformningen af opløsningsbestemmelsen i § 19, fører som udgangspunkt til, at foreningen ikke kan siges at arbejde med gevinst for øje. Der henvises til EF-domstolens dom i sag nr. C-174/00 (Kennemer). Synspunktet understøttes af budgettet for 2005, som udviser et resultat på -538.250 kr.

   En konkret vurdering af foreningens faktiske aktiviteter kan ikke føre til et andet resultat. Principielt kan en indirekte udlodning af overskud til en medlemskreds antageligt føre til, at en forening må anses for drevet med gevinst for øje, men en sådan indirekte udlodning foretages ikke af foreningen.

   I lighed med mange andre foreninger tilbyder foreningen en række medlemsfordele med det formål, at fastholde og udbygge medlemskredsen. En del af disse fordele består i, at medlemmerne kan opnå en vis rabat på udvalgte produkter. Der er tale om fordele, som foreningen kan opnå i kraft af sin størrelse og sit formål. Foreningen opnår ikke selv økonomiske fordele af aftalerne, ligesom den heller ikke har omkostninger knyttet til fordelene, udover et vist mindre ressourcetræk i forbindelse med indgåelse og vedligeholdelse af aftalerne. Allerede derfor er der ikke tale om indirekte udlodning af overskud.

   Herudover modtager medlemmerne i forbindelse med deres indmelding en velkomstpakke, hvilken må formodes at udgøre et væsentligt incitament, henset til den oplyste værdi af pakken. Der er tale om en traditionel medlemsfordel, som reelt repræsenterer en beskeden udgift for foreningen, og som ikke kan siges at indebære en indirekte udlodning.

   For så vidt angår den subsidiære påstand er det anført, at såfremt Landsskatteretten finder, at fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 kun omfatter de aktiviteter, som efter en konkret bedømmelse er udtryk for et forbrugerpolitisk virke, og at foreningen derfor er omfattet af momspligt for visse af sine aktiviteter, skal der ske en fordeling af kontingentindtægterne, så der afregnes moms af den del af kontingentindtægterne, der vedrører andet end det politiske virke.

   Fordelingen må tage udgangspunkt i, hvordan foreningen rent faktisk anvender sine ressourcer. Et skøn herover skal som udgangspunkt foretages af foreningen, men for 2005 i samarbejde med skattecentret. Derfor foreslås sagen henvist til fornyet behandling med henblik på en korrekt fordeling.

   Foreningens direktør har bl.a. oplyst, at foreningens svenske søsterforening og efter hans viden også lignende foreninger i andre lande er momsfritaget af kontingenterne. Videre oplyste han, at det kun er et fåtal, som melder sig ind i foreningen for at påvirke den politiske beslutningsproces, idet det er værdien af medlemsbladet og de øvrige fordele, der motiverer til medlemskab. Der er dog ikke tale om individuelle ydelser, da hele medlemsskaren opnår de samme fordele. Der ydes for eksempel ingen individuel rådgivning via en hotline.

   SKAT, Hovedcentrets udtalelse

   Under sagens behandling ved Landsskatteretten har SKAT, Hovedcentret bl.a. udtalt:

   "..., at der efter vores opfattelse bør lægges vægt på, at foreningens primære aktiviteter ikke ses at være en varetagelse af medlemmernes fælles interesser, men primært at foretage leverancer til det enkelte medlem af en række produkter, såvel varer som ydelser, der er specielt målrettet til brug for private investorer. Ud fra sagens oplysninger ses foreningens leverancer mod kontingentet, herunder i forbindelse med indmeldelse, i det væsentlige at udgøre levering af investeringsfaglige kurser, fagbøger, og on-line adgang til elektroniske værktøjer til investeringsbrug, samt levering af medlemsbladet, som efter det oplyste må karakteriseres som et fagmagasin. Kontingentet ses således overvejende at have karakter af abonnement på disse varer og ydelser. Endvidere ses indkøbsforeningsdelen at være et væsentligt element i foreningens aktiviteter, der tillige er en erklæret del af foreningens formålsparagraf. Under disse omstændigheder ses medlemskontingentet ikke at være omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 4.

   Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

   Af momslovens § 13, stk. 1, fremgår:

   "Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

   (...)

   4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse, og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at fritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning".

   Bestemmelsen implementerer 6. momsdirektivs artikel 13, afsnit A, nr. 1, litra 1, som har følgende ordlyd:

   "Fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse.

   1. Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser fritager medlemsstaterne på betingelser, som de fastsætter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af nedennævnte fritagelser, og med henblik på at forhindre enhver mulig form for svig, unddragelser og misbrug:

   (...)

   l) organisationers levering af tjenesteydelser og goder i nær tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses fælles interesse mod et kontingent, der er fastsat i overensstemmelse med vedtægterne, såfremt de pågældende organisationer ikke arbejder med gevinst for øje, og deres formål enten er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, under forudsætning af, at denne fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning".

   Foreningens hovedformål er ikke, jf. vedtægterne og de faktisk udøvede aktiviteter, af overordnet politisk karakter, men består primært i at varetage medlemmernes individuelle private økonomiske interesser som aktieindehavere gennem videreformidling af informations- og uddannelsesydelser.

   Efter de for Landsskatteretten foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at medlemmerne overvejende melder sig ind for at opnå diverse medlemsfordele, herunder medlemsbladet, og ikke primært for at opnå en styrkeposition i forhold til den politiske beslutningsproces.

   At foreningen har som et af sine formål at varetage medlemmernes interesser over for politikere, myndighederne og i den offentlige debat og derigennem søger at påvirke den politiske beslutningsproces må efter det foreliggende tillægges mindre vægt.

   Efter de således konkret foreliggende oplysninger skønnes 25 pct. af foreningens kontingentindtægter at kunne henføres til dens forbrugerpolitiske virke, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

   Skattecentrets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.