Dato for udgivelse
12 feb 2008 10:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 jan 2008 11:52
SKM-nummer
SKM2008.132.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-023835
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
Emneord
Bolig nr. 2, arbejdsmæssig anvendelse
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørger kan afstå bolig nr. 2 efter reglerne i Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.2.1
Spørgsmål

Er avancen ved salg af ejerlejlighed skattefri?

Svar

Ja, se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger bor i byen A sammen med sin hustru, der er fastansat gymnasielærer på A Gymnasium. Spørger og hustru købte i februar 2005 en lejlighed i by B som bolig nr. to. Lejligheden er 36 m2 og har fjernvarme og gaskomfur.

Spørgers datter har lejet lejligheden. I august 2006 fraflyttede spørgers datter lejligheden for at påbegynde socialpædagoguddannelsen i by C. Datteren har folkeregisteradresse i by C. Senere vil datteren flytte tilbage til lejligheden for at fortsætte og udbygge sin uddannelse i by B.

Spørger anvender nu selv lejligheden som bolig af arbejdsmæssige årsager. Spørger har ingen aktuelle planer om at afstå lejligheden.

Spørger er direktør og partner i et konsulentfirma, der har kontorer i tre byer. Firmaet har 13 ansatte. Kontoret i by B startede op i 2004 og ligger i lejede lokaler.

Firmaet er et landsdækkende konsulentfirma. Spørger er fast konsulent og rådgiver for en klient, der bor i by B. Endvidere er spørger engageret i landspolitik, idet spørger er medlem af hovedbestyrelsen.

Det er oplyst, at spørger opholder sig i by B omkring 3 dage om ugen.

Der er fremlagt kopi af el-regninger for lejligheden. Spørger har brugt elektricitet for 2.139,22 kr. for perioden 31. august 2006 til 22. august 2007. Dette svarer til ca. 600 kWh pr. år.

Endvidere har TDC Kundeservice oplyst, at spørger på adressen for 2007 har betalt 4.416 kr. for ADSL-forbindelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit (parcelhusreglen).

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Administrativ praksis har imidlertid slået fast, at en supplerende ejendom (bolig nr. to) vil kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt som bolig af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om en skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot skatteyderen faktisk har anvendt ejendommen af arbejdsmæssige årsager.

Det beror på en konkret vurdering af samtlige foreliggende omstændigheder, hvorvidt det er sandsynliggjort, at lejligheden er anvendt som bolig for ejeren i arbejdsmæssig forstand og om boligkravet i ejendomsavancebeskatningsloven således er opfyldt. Der henvises bl.a. til SKM2007.483.SR og SKM2007.510.SR, hvor Skatterådet har truffet afgørelser i sager om to helårsboliger.

I nærværende bindende svar er det oplyst, at spørger anvender lejligheden som bolig omkring 3 dage om ugen i forbindelse med arbejde i by B. Der er fremlagt dokumentation for spørgers brug af lejligheden i form af regninger fra el-selskab og fra internetudbyder.

El-selskabet har udarbejdet et skema med estimeret forbrug af kWh pr. år for lejligheder. Spørgers el-forbrug ligger under det forbrug, der er estimeret for én person i en lejlighed. Men henset til lejlighedens størrelse, at lejligheden har gaskomfur samt at spørgers forbrug udelukkende dækker 3 dage pr. uge, er det dog SKATs vurdering, at el-forbruget indikerer, at spørger anvender lejligheden.

På baggrund af den fremlagte dokumentation er det SKATs opfattelse, at lejligheden anvendes af spørger af arbejdsmæssige årsager. En afståelse af lejligheden er derfor omfattet af EBL § 8, stk. 1.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet om avancen ved salg af ejerlejlighed er skattefri, besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.