Dato for udgivelse
01 Feb 2008 16:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jan 2008 12:21
SKM-nummer
SKM2008.107.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-018708
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Transfer pricing
Emneord
Kontrollerede transaktioner, mindre virksomheder, koncernforbundne, oplysningspligt, dokumentationspligt
Resumé

Skatterådet afslår at A's omsætning, balancesum og ansatte skal medregnes ved vurderingen af, om B overstiger beløbsgrænsen i skattekontrollovens § 3 B, stk. 6. Baggrunden for afslaget er, at A, ifølge det oplyste alene ejer aktier i B, hvorfor der ikke er tale om koncernforbundne juridiske personer, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Skatterådet bekræfter endvidere, at transaktioner mellem A og B er omfattet af begrebet kontrollerede transaktioner i skattekontrollovens § 3 B, stk. 1.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 3 B
Kursgevinstloven § 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.I.2.5.1

Spørgsmål

  1. Skal A's omsætning, balancesum og ansatte medregnes ved vurderingen af om B overstiger beløbsgrænserne i skattekontrollovens § 3B, stk. 6?
  2. Er transaktioner mellem A og B omfattet af begrebet kontrollerede transaktioner i skattekontrollovens § 3B, stk. 1?
Svar
  1. Nej, se begrundelsen nedenfor.
  2. Ja, se begrundelsen nedenfor.
Beskrivelse af de faktiske forhold

B, der fuldt ud er ejet af stifteren, A, blev i medfør af lov nr. 483 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner stiftet den xxxxxx. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Selskabet har derfor endnu ikke aflagt sin første årsrapport.

Et aktieselskab, der er stiftet med hjemmel i lov nr. 483 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner, "... skal have til formål med kommercielt sigte og på markedsvilkår at varetage aktiviteter i forbindelse med teknologioverførsel", jf. lovens § 6. I medfør af sine vedtægter er B' formål derfor ...

Det bemærkes, at en offentlig forskningsinstitutions aftaler med erhvervsdrivende virksomheder og andre private skal indgås på de vilkår, der gælder på det private marked, jf. lov nr. 483 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner § 3.

B's repræsentant har over for SKAT oplyst, at selskabets aktiviteter vil være begrænsede i 2006, hvor der forventes en omsætning på mindre end xx kr. og en balancesum på ca. xx kr. Selskabet har for tiden xxx ansatte.

A har i 2005 haft indtægter for i alt xxx kr., hvoraf ca. xx del udgør tilskud fra staten. A's balancesum udgjorde xxx kr., hvoraf xxxx kr. udgjorde den fulde aktiekapital i B. Det fremgår af A's årsrapport, at det ikke i 2005 har haft transaktioner med selskabet B.

B's repræsentant har over for SKAT oplyst, at der ikke i det daglige forventes transaktioner mellem B og A.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

B og A vil tilsammen overskride de i skattekontrollovens § 3B, stk. 6, indeholdte beløbsgrænser.

Skattekontrollovens § 3B, stk. 1, angiver hvilke selskaber, der er omfattet af dokumentationspligten. Skattekontrollovens § 3B, stk. 6 og 7, angiver i hvilke situationer det kan undlades at udarbejde transfer pricing-dokumentation.

Det afgørende for besvarelsen af spørgsmål 1 er derfor, om B og A kan betragtes som koncernforbundne efter skattekontrollovens § 3B, stk. 6. Dette må antages, idet B og A må anses for koncernforbundne i medfør af kursgevinstlovens § 4, og derfor også må anses for koncernforbundne i medfør af skattekontrollovens § 3B, stk. 6.

Det er derimod mere uklart om transaktioner mellem B og A må anses for kontrollerede transaktioner i medfør af skattekontrollovens § 3B, stk. 1, jf. spørgsmål 2.

Det er afgørende, om A skal betragtes som en juridisk person i forhold til ligningslovens § 2 og skattekontrollovens § 3B. Dette spørgsmål ikke ses besvaret i retspraksis, administrativ praksis, lovforarbejder eller lignende. Dokumentationsvejledningen af 6. februar 2006 henviser i pkt. 2.1.3 (om selskaber, der omfattet af dokumentationspligten) til, at "[d]e skattepligtige juridiske personer vil typisk være aktie-, anparts-, og andelsselskaber samt fonde" (repræsentantens kursivering), hvorimod den ældre udgave af dokumentationsvejledningen (2002) henviste til, at "[j]uridiske personer vil typisk være aktie-, anparts-, og andelsselskaber samt foreninger, fonde m.v.".

Derfor er det uklart, hvorvidt transaktioner mellem B og A må anses for kontrollerede i medfør af skattekontrollovens § 3B, stk. 1.

Der er ikke fremsat bemærkninger til sagsfremstillingen.  

SKATs indstilling og begrundelse

Skattekontrollovens § 3B, stk. 1, angiver hvilke selskaber der er omfattet af pligten til i selvangivelsen at afgive oplysninger om art og omfang af kontrollerede transaktioner (oplysningspligten).

Af skattekontrollovens § 3 B, stk. 6, fremgår:

"Skattepligtige, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, jf. stk. 7, har under 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr., skal, idet stk. 5, 2.-5. pkt. finder tilsvarende anvendelse, alene udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for

1. kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS,

2. kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS, og

3. kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i Danmark, forudsat at den skattepligtige, jf. stk. 1, nr. 5, er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og som samtidig ikke er medlem af EU eller EØS."

Af Skattekontrollovens § 3B, stk. 7, 1. pkt. fremgår:

"Ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i stk. 6 medregnes juridiske personer, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2."

Af bemærkningerne: lovforslag 120 2004-05, 2. samling, til lov nr. 408 af 1. juni 2005, fremgår under § 1, nr. 6:

"Definitionen af koncernforbundne juridiske personer følger reglerne i kursgevinstlovens § 4, stk. 2, idet koncernforbindelsen skal være opfyldt på balancetidspunktet, dvs. ved regnskabsårets slutning. Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme aktionærkreds (eller en fond) direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller råder over mere en 50 pct. af stemmerne."  

Af kursgevinstlovens § 4, stk. 2, 1. pkt., nr. 3 og 4 fremgår:

"Ved koncernforbundne selskaber forstås

3. en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, eller

4. en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab."

Af ovennævnte følger, at en fond der alene ejer eller råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller stemmerne i et selskab, ikke er omfattet, jf. ordlyden: "selskaber" samt "i hvert selskab", i KGL § 4, stk. 2.

A, er en selvejende statsinstitution.  

Da den selvejende institution A ifølge det oplyste alene ejer aktier i B er der ikke tale om koncernforbundne juridiske personer, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. A's omsætning, balancesum mv., skal derfor ikke medregnes ved vurderingen af om B overstiger beløbsgrænserne i skattekontrollovens § 3B, stk. 6.

Der svares derfor "Nej" til det stillede spørgsmål 1.

Af skattekontrollovens § 3 B, stk. 1 fremgår:

"Skattepligtige,

  1. hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,
  2. der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,
  3. der er koncernforbundet med en juridisk person,
  4. der har et fast driftssted beliggende i udlandet,
  5. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
  6. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med fast driftssted efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4,

skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede transaktioner). Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. § 1, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse."

Afgørende for besvarelsen af spørgsmål 2 er, om A er omfattet af begrebet juridisk person, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 1.

A, er en selvejende statsinstitution, og er som følge heraf omfattet af begrebet juridisk person i SKL § 3 B, stk. 1, nr. 1. Transaktioner mellem A og B, er derfor omfattet af begrebet kontrollerede transaktioner i skattekontrollovens § 3 B, stk. 1.

Der svares derfor "Ja" til det stillede spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.