Dato for udgivelse
04 Feb 2008 11:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Aug 2007 11:36
SKM-nummer
SKM2008.111.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-174522
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning
Resumé

En international koncern A havde et incitamentsprogram bestående af tre led. A Performance Based Stock Unit Agreement, A Stock Purchase Plan, og A Corporation Employee Stock Purchase Plan. Et dansk datterselskab bad Skatterådet om svar på en  række spørgsmål om den skattemæssige behandling af de medarbejdere, der deltager i programmet, herunder spørgsmålet om retserhvervelse.

Reference(r)
Ligningsloven
Statsskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 A.B.1.10
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 A.B.1.12
Spørgsmål

1.

Kan det bekræftes, at en medarbejder, som tildeles Units i henhold til Performance Based Stock Unit Agreement, alene vil blive beskattet på de relevante vesting-tidspunkter som følge af vederlagsfri modtagelse af aktier, jf. Statsskattelovens § 4 og Ligningslovens § 16?

1a.

Kan det bekræftes, at det danske arbejdsgiverselskab på de relevante vesting-tidspunkter kan fradrage godtgørelse af moderselskabets udgifter forbundet med de vestede Units, herunder beløb svarende til værdien af aktierne på de relevante vesting-tidspunkter, jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a?

1b.

Vil arbejdsgiverselskabet blive tilskudsbeskattet, såfremt det danske arbejdsgiverselskab ikke godtgør moderselskabets udgifter, jf. spm. 1 a?

2.

Kan det bekræftes, at en medarbejder, der tildeles Options i henhold til A Stock Purchase Plan, vil blive beskattet af forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og 85 % af nævnte markedskurs, jf. Ligningslovens § 28, stk. 1 og 2?

2a.

Kan det bekræftes, at det danske arbejdsgiverselskab på tildelingstidspunktet kan fradrage godtgørelse af moderselskabets udgifter forbundet med de tildelte Options, dog således at beløb svarende til forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og 85 % af nævnte markedskurs først kan fradrages på udnyttelsestidspunktet, jf. Ligningslovens § 28, stk. 3, og Statsskattelovens § 6 a, stk. 1, litra a?

2b.

Vil arbejdsgiverselskabet blive tilskudsbeskattet, såfremt det danske arbejdsgiverselskab ikke godtgør moderselskabets udgifter, jf. spm. 2 a?

2c.

Vil Options i henhold til A Stock Purchase Plan være omfattet af Ligningslovens § 7H, såfremt betingelserne i § 7H, stk. 2, nr. 1 og 3 - 7, og stk. 7, bliver opfyldt?

3.

Kan det bekræftes, at en medarbejder, der tildeles køberetter i henhold til A Corporation Employee Stock Purchase Plan, vil blive beskattet af forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og 85 % af nævnte markedskurs, jf. Ligningslovens § 28, stk. 1 og 2?

3a.

Kan det bekræftes, at det danske arbejdsgiverselskab på tildelingstidspunktet kan fradrage godtgørelse af moderselskabets udgifter forbundet med de tildelte køberetter, dog således at beløb svarende til forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og 85 % af nævnte markedskurs først kan fradrages i indkomstår, hvor medarbejdere udnytter køberetter, jf. Ligningslovens § 28, stk. 3 og Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a?

3b.

Vil arbejdsgiverselskabet blive tilskudsbeskattet, såfremt arbejdsgiverselskabet ikke godtgør moderselskabets udgifter, jf. spm. 3a?

3c.

Vil køberetter i henhold til A Corporation Employee Stock Purchase Plan være omfattet af LL § 7H, såfremt betingelserne i LL § 7 H, stk. 2, nr. 1 og 3 - 7, og stk. 7, bliver opfyldt?

Svar

1.

Ja, jf. nedenfor.

1a.

Ja, jf. nedenfor.

1b.

Nej, se sagsfremstilling.

2.

Ja, jf. nedenfor.

2a.

Ja, jf. nedenfor.

2b.

Nej, se sagsfremstilling.

2c.

Ja, jf. nedenfor.

3.

Ja, jf. nedenfor.

3a.

Ja, jf. nedenfor.

3b.

Nej, se sagsfremstilling.

3c.

Ja, jf. nedenfor.

Gebyret er registreret indbetalt den 5. januar 2007 og den 26. februar 2007.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er et amerikansk computer hardware firma, som har hovedsæde i Texas og selskabet er repræsenteret globalt, herunder i Danmark.

Den 18. juni 2002 vedtog A ("moderselskabet") aktieprogrammet A 2002 Long-Term Incentive Plan ("Incentive Plan"). A ønsker i henhold til Incentive Plan og A Performance Based Stock Unit Agreement at tildele "Units" til ansatte i selskabets danske datterselskab, A ("arbejdsgiverselskabet"). I forbindelse med tildelingen vil der blive indgået en Award agreement mellem A og den ansatte.

Endvidere ønsker A i henhold til A Stock Purchase Plan at tildele "Options" til ansatte i det danske datterselskab ("medarbejderne"), og i henhold til A Corporation Employee Stock Purchase Plan at tildele optioner til ansatte i det danske datterselskab.

Nedenfor følger oversættelse af uddrag af Performance Based Stock Unit Agreement, A Stock Purchase Plan og Summary Plan Description and Prospectus (A Corporation Employee Stock Purchase Plan).

A

Resultatbaseret aftale om aktieenheder

Modtager:                                                                    

Tildelingstidspunkt:

Identifikationsnr.:                                                                              

Beregnet Antal:

Medarbejdernr.:               

A, et selskab beliggende i USA (Selskabet), har fornøjelsen af at tildele dig enheder, som giver dig ret til at modtage ordinære aktier i Selskabet ("Aktierne") på de nedenfor anførte betingelser og vilkår. Det beregnede antal enheder, som du kan tildeles ("Beregnet Antal") fremgår ovenfor. Antallet af enheder, der tildeles dig ("Enhederne"), fastsættes ved udløbet af Selskabets indeværende regnskabsår. Hver Enhed giver ret til at modtage én Aktie. For at tilskynde Selskabet til at foretage denne tildeling, accepterer du følgende betingelser og vilkår. Du accepterer, at du ellers ikke er berettiget til denne tildeling, at Selskabet tildeler dig enhederne på grundlag af de nedenfor anførte løfter og aftaler, og at Selskabet ikke ville foretage tildelingen, hvis disse løfter og aftaler ikke eksisterede.

1. Resultatbaserede Enheder

Det Beregnede Antal er det antal Enheder, som du har mulighed for at modtage på grundlag af Selskabets resultat. Enhederne vil blive tildelt dig, så hurtigt som det er administrativt muligt efter udløbet af Selskabets indeværende regnskabsår, og vil udgøre mellem 80% og 120% af det Beregnede Antal efter Selskabets eget skøn. Du vil modtage særskilt skriftlig meddelelse om antallet af tildelte Enheder.

2. Modning

For hver modnet Enhed udsteder Selskabet en Aktie til dig, der afleveres på det relevante modningstidspunkt. Enhederne modnes, og du modtager Aktier i henhold til følgende plan:

Antal Enheder

Dato

20%

20%

20%

20%

20%

Uanset ovenstående plan kan Selskabet - med den administrerende direktørs samtykke og ved skriftlig meddelelse til dig - udskyde modningstidspunktet for alle eller dele af Enhederne i højest 10 år fra det ovenfor anførte Tildelingstidspunkt.

Aktier modnes ikke på modningstidspunktet, såfremt medarbejderens arbejde anses for utilfredsstillende. Arbejde anses for utilfredsstillende, såfremt medarbejderen inden for de 3 måneder, der ligger forud for modningstidspunktet, enten har opnået vurderingen "B" ved den årlige medarbejdersamtale eller er blevet bedt om at deltage i en ordning med henblik på resultatforbedring.

[...]

3. Udløb

Hvis din Arbejdsgiver bringer dit Ansættelsesforhold (som defineret nedenfor) til ophør som følge af en alvorlig tjenesteforseelse, udløber alle Enheder, der ikke er modnet som beskrevet ovenfor, på dette tidspunkt. Hvis din Arbejdsgiver bringer dit Ansættelsesforhold til ophør af andre årsager end en alvorlig tjenesteforseelse, vil dine Enheder fortsætte med at modnes som beskrevet i pkt. 2. Hvis du selv bringer Ansættelsesforholdet til ophør, udløber alle de Enheder, der ikke er modnet på tidspunktet for Ansættelsesforholdets ophør, på dette tidspunkt.

Hvis dit Ansættelsesforhold ophører som følge af din død, udløber alle ikke-modnede Enheder på dette tidspunkt. Hvis dit Ansættelsesforhold ophører som følge af, at du bliver Permanent Invalid (som defineret i Ordningen), fortsætter dine Enheder med at modnes og vil kunne udnyttes i henhold til denne Aftales bestemmelser.

I nærværende Aftale defineres udtrykket "Ansættelsesforhold" som din fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse hos Selskabet eller dets Datterselskaber, og udtrykket "Arbejdsgiver" defineres som Selskabet (hvis du er ansat i Selskabet) eller det Datterselskab af Selskabet, som du er ansat i.

[...]

6. Orlov

Hvis du tager orlov fra dit arbejde, og dette er godkendt af Selskabet eller din Arbejdsgiver, eller du har en lovbestemt ret hertil uanset en sådan godkendelse, gælder følgende bestemmelser:

A. Modning under orlov

Uanset ovenstående modningsplan modnes Enheder ikke under en orlov, medmindre der er tale om godkendt sygefravær, værnepligt eller fædre- eller barselsorlov på maksimum 12 måneder. Den modning, som ville have fundet sted under en orlov bortset fra godkendt sygefravær, værnepligt eller fædre- eller barselsorlov på maksimum 12 måneder, udskydes med det antal dage, som du er på orlov. Hvis dine Enheder ifølge planen f.eks. skulle modnes fra d. 1. august 2007 til d. 1. august 2011, og du har orlov i 25 dage, vil modningstidspunkterne udskydes til d. 26. august 2007 til d. 26. august 2011.

B. Konsekvenser af ansættelsesforholdets ophør under orloven

Hvis dit Ansættelsesforhold ophører i løbet af orloven, udløber eller modnes Enhederne på de ovenfor under pkt. 3 (Udløb) anførte vilkår.

[...]

8. Omsættelighed

Enhederne kan alene overdrages ved testamentarisk disposition eller ved arvefald. [...]

[...]

10. Inkorporering af Ordningen

Denne tildeling foretages i overensstemmelse med Selskabets Langsigtede Incitamentsordning 2002 ("Ordningen") og er underlagt Ordningens vilkår samt de i denne Aftale anførte betingelser og vilkår. Alle udtryk, der er anført med stort begyndelsesbogstav i denne Aftale, skal have den betydning, der er givet dem i Ordningen, medmindre de er defineret anderledes i nærværende Aftale. [...]

[...]

Selskabets Langsigtede Incitamentsordning 2002:

3.4 [...]

Såfremt antallet af aktier i omløb ændres som følge af udbetaling af udbytte i form af aktier, spaltning, frasalg, rekapitalisering, fusion, sammenlægning, sammenslutning, udbetaling af ekstraordinært udbytte, aktieombytning eller andre lignende ændringer kan Komitéen efter eget skøn tilsvarende justere ... udnyttelseskursen, antallet af aktier og andre relevante vilkår for en endnu ikke foretaget Tildeling.

[...]

4.3 Aftaler om Tildeling

Hver Tildeling vil blive dokumenteret i form af en skriftlig Aftale udarbejdet af Selskabet, som indeholder vilkårene, bestemmelserne og betingelserne for Tildelingen (en "Tildelingsaftale"). [...]

A

Aktiekøbsordning

[...]

1.1    Definitioner. Hvor følgende ord og vendinger anvendes i Ordningen, skal de have de betydninger, der fremgår nedenfor, medmindre andet klart fremgår af sammenhængen:

[...]

(e) Udnyttelsestidspunkt: Den sidste dag i hver Optionsperiode.

(f) Tildelingstidspunkt: Den første dag i hver Optionsperiode. 

(g) Valgperiode: I forbindelse med en Optionsperiode, den af Komitéen fastsatte frist for en Berettiget Medarbejder til at acceptere fradrag i lønudbetaling for denne Optionsperiode.

[...]

(k) Beregnet Markedskurs: Gennemsnittet pr. en bestemt dato af den høje og lave salgspris for Aktierne som noteret på børsens "composite tape" på denne dato eller - såfremt der intet salg finder sted den pågældende dag - på den sidste dag, før Aktierne sælges.

(l) Optionsperiode: Med virkning for den Optionsperiode, der starter 1. juli 2005, og for hver enkelt Optionsperiode derefter, den 3-måneders periode, der starter 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

[...]

(o) Deltager. Hver enkelt Berettiget Medarbejder, der har valgt at deltage i Ordningen i en Optionsperiode.

[...]

Aktier. A's ordinære aktier med en nominel værdi på $.01 pr. aktie.

[...]

2.1  Berettigelse. Enhver medarbejder i et Deltagende Selskab, som den sidste dag i en Valgperiode forud for en Optionsperiode er en Berettiget Medarbejder, er berettiget til at deltage i Ordningen for så vidt angår denne Optionsperiode. En således Berettiget Medarbejder kan vælge at blive Deltager ved at følge den i pkt. 2.2 beskrevne procedure for afgivelse af tilladelse til fradrag i lønudbetaling.

[...]

2.3 Udtræden af Ordningen. Enhver Deltager kan fuldt ud udtræde af Ordningen i løbet af en Optionsperiode, forudsat at udtræden sker 2 uger før Udnyttelsestidspunktet for den pågældende Optionsperiode. Delvis udtræden er ikke tilladt. [...]

Tildeling af Optioner

3.1 Tildeling af Optioner. Selskabet er forpligtet til på hvert Tildelingstidspunkt at give hver Deltager en Option til at købe Aktier i henhold til Ordningen.

3.2 Optionernes løbetid. Med virkning for den Optionsperiode, der starter 1. juli 2005 og for hver Optionsperiode, der følger derefter, bortset fra som anført i pkt. 6.2, har hver option en løbetid på 3 måneder, som starter på optionens Tildelingstidspunkt og slutter på optionens Udnyttelsestidspunkt.

3.3 Optionskurs. Med virkning fra d. 1. juli 2005 og for hver Optionsperiode, der følger derefter, udgør Optionskursen for en option et beløb svarende til 85% af Aktiernes Beregnede Markedskurs på tidspunktet for optionens udnyttelse.

3.4 Antal Aktier omfattet af Optionen. Med forbehold for pkt. 3.5 svarer antallet af aktier, der er omfattet af Deltagerens option i en Optionsperiode, til kvotienten af (i) de samlede tilbageholdelser ved lønudbetaling foretaget på vegne af Deltageren i Optionsperioden, divideret med (ii) Aktiens Optionskurs i en sådan Optionsperiode nedrundet til nærmeste hele aktie. Uanset foranstående kan det højeste antal aktier, der kan være omfattet af en Deltagers option i en Optionsperiode, ikke overstige 5.000 (med forbehold for regulering i henhold til pkt. 6.1).

3.5 $25.000-grænse. En medarbejder kan ikke tildeles en option i henhold til Ordningen, såfremt han dermed opnår ret i henhold til Ordningen eller i henhold til andre medarbejderaktieordninger i Selskabet, dets Moderselskab eller Datterselskaber til at købe Aktier til en Beregnet Markedskurs, der overstiger $25.000 (fastsat på tidspunktet for tildelingen af optionen) i det kalenderår, hvor en sådan option udestår (som defineret i § 423(b)(8) i den amerikanske skattelov, US Tax Code). Eventuelle tilbageholdelser ved lønudbetaling, der overstiger det i foregående sætning anførte beløb, skal returneres til Modtageren, så hurtigt som det er administrativt muligt efter næste Udnyttelsestidspunkt.

3.6 Ingen overdragelse af Optioner. En i henhold til Ordningen tildelt Option kan kun overdrages ved testamentarisk disposition eller ved arvefald. En option kan kun udnyttes af den medarbejder, som har fået den tildelt, så længe vedkommende lever. Selskabet anerkender ikke og er ikke forpligtet til at anerkende en medarbejders overdragelse eller forsøg på overdragelse af sin option eller af nogen rettighed i henhold til optionen eller i henhold til Ordningen.

[...]

    Udnyttelse af Optioner

 

4.1 Udnyttelse af Optioner.

(a) Med forbehold af de i pkt. 3.5 anførte begrænsninger skal hver enkelt Deltager i en Optionsperiode automatisk, og uden at foretage sig noget, udnytte sin option på Optionsperiodens Udnyttelsestidspunkt, i det omfang Deltagerens samlede fradrag i lønudbetalinger i Optionsperioden er tilstrækkelige til at købe hele Aktier til Optionskursen, og i det omfang udstedelse af Aktier til Deltageren efter udnyttelsen er lovlig. Optionen skal udnyttes for det fulde antal Aktier, se dog pkt. 3.4.

(b) Et eventuelt overskydende beløb fra tilbageholdte lønudbetalinger, der står på Deltagerens konto efter udnyttelse af en option, men som ikke er tilstrækkeligt til at købe en hel Aktie, skal anvendes til at køb af Aktier i næste Optionsperiode, som om den pågældende Deltager havde indbetalt beløbet til Ordningen gennem tilbageholdte lønudbetalinger i denne næste Optionsperiode. Hvis der er tale om en Deltager som beskrevet i pkt. 2.4 [ophør af ansættelse (indsat)], skal et sådant overskydende beløb uanset foranstående tilbagebetales til Deltageren, så hurtigt som det er administrativt muligt efter Udnyttelsestidspunktet.

(c) Såfremt en Deltager har ramt den i pkt. 3.5 anførte grænse, skal et eventuelt overskydende beløb fra tilbageholdte lønudbetalinger fra en tidligere købsperiode, der står på Deltagerens konto efter købet og den efterfølgende tilbagebetaling uanset pkt. 4.1(b) tilbagebetales, så hurtigt som det er administrativt muligt efter Udnyttelsestidspunktet.

[...]

6.1 Regulering for Aktieændringer. Såfremt der sker ændringer i Aktierne som følge af udbetaling af udbytte i form af aktier eller som følge af underopdeling, aktiesplit, omvendt aktiesplit, rekapitalisering, omstrukturering, sammenslutning, omklassificering af aktier eller andre lignende ændringer, tager Komitéen passende skridt med henblik på tilsvarende at regulere ... antallet af og Optionskursen for aktier, der er omfattet af udestående optioner under Ordningen.

6.2 Fusion eller sammenslutning. Såfremt A efter en fusion eller sammenslutning ikke bliver det fortsættende selskab (eller alene fortsætter som et datterselskab af en anden enhed), eller såfremt A skal opløses eller afvikles, og såfremt et fortsættende selskab ikke overtager eller erstatter alle udestående optioner med nye optioner (som defineret i § 424(a) i US Tax Code), (i) skal Udnyttelsestidspunktet for alle udestående optioner fremrykkes til et af Komitéen fastsat tidspunkt før ikrafttrædelsesdatoen for en sådan fusion, sammenslutning, opløsning eller afvikling, og (ii) eventuelle uudnyttede optioner skal udløbe på ikrafttrædelsesdatoen, og Selskabet skal, så hurtigt som det er praktisk muligt, tilbagebetale hver enkelt Deltager et beløb svarende til den løn, der er tilbageholdt under Ordningen, og som endnu ikke er returneret til den pågældende på anden vis eller anvendt i forbindelse med udnyttelse af optioner.

A Corporation

Medarbejderaktieordning

[...]

A CORPORATION har indført A CORPORATION'S MEDARBEJDERAKTIEORDNING ("Ordningen") til fordel for vore medarbejdere. Dette sammendrag og prospekt ("SP" eller "Prospekt") beskriver Ordningens vigtigste bestemmelser samt de ordinære aktier i A, som du har ret til at købe under Ordningen. Formålet med Ordningen er at gøre det muligt for vore medarbejdere på en enkel, praktisk og økonomisk måde at akkumulere og øge deres investering i Selskabet ved køb af aktier til underkurs gennem tilbageholdelser i lønnen.

[...]

Når du tilmelder dig, skal du vælge, hvilket beløb der skal tilbageholdes i din lønudbetaling i Købsperioden, dog maks. 15% af den Løn, der giver ret til deltagelse. Tilbageholdelserne sker i multipla af 1%. Mindstebeløbet, som du skal tilbageholde ved hver lønudbetaling, er derfor 1% af din løn. Selskabet foretager ingen indbetalinger på dine vegne til Ordningen.

[...]

Din deltagelse i Ordningen ophører på fratrædelsestidspunktet.

[...]

Ordningen gør det muligt for dig at købe aktier i Selskabet til en kurs, der er 15% lavere end aktiernes Beregnede Markedskurs ved Købsperiodens Begyndelsesdato eller Købsperiodens Udløbsdato, afhængig af, hvornår den er lavest. I henhold til Ordningen købes alle Aktier uden administrationsgebyr og mæglerprovision.

[...]

Ved at deltage i Ordningen får du ret til at købe aktier til den laveste kurs af enten (i) 85% af gennemsnittet af de højeste og de laveste kurser for ordinære aktier på Købsperiodens Begyndelsesdato, eller (ii) 85% af gennemsnittet af de højeste og laveste kurser for ordinære aktier på Købsperiodens Udløbsdato. (Hvis NASDAQ er lukket på en Købsperiodes Begyndelsesdato eller Ophørsdato, anvender Selskabet de kurser, der blev handlet til på den umiddelbart foregående dag, hvor NASDAQ var åben.)

[...]

Antallet af aktier, som du kan købe i en Købsperiode, afhænger af de ordinære aktiers købskurs på Købsperiodens Udløbsdato samt størrelsen af tilbageholdte lønudbetalinger. Da købskursen fastsættes på Købsperiodens Udløbsdato, afhænger antallet af aktier, som du kan købe, af denne købskurs og af størrelsen af den akkumulerede, tilbageholdte løn på denne dato. På Købsperiodens Udløbsdato vil dine akkumulerede, tilbageholdte lønudbetalinger blive anvendt til at købe ordinære aktier til aktiernes købskurs for Købsperioden. Der kan kun købes hele aktier. Et eventuelt tilbageværende, overskydende beløb, som er for lille til at købe en ordinær aktie, akkumuleres og vil blive anvendt til køb af aktier i efterfølgende Købsperioder.

[...]

Du kan ikke købe aktier i henhold til Ordningen til en markedskurs, der overstiger $25.000 (fastsat på en Købsperiodes Begyndelsesdato) i et kalenderår. Grænsen på $25.000 er baseret på værdien af Selskabets aktier på Købsperiodens Begyndelsesdato. For at overholde dette krav beregner Selskabet det højeste antal aktier, du kan erhverve i en Købsperiode pr. en Købsperiodes Begyndelsesdato. Hvis værdien af Selskabets aktier på en Købsperiodes Udløbsdato er lavere end værdien af Selskabets aktier på Købsperiodens Begyndelsesdato, vil værdien af det samlede antal aktier, der kan erhverves af deltagere i en Købsperiode være lavere end $25.000. Derudover reduceres antallet af disponible aktier for Købsperioden juli-december med værdien af aktier købt i Købsperiodens januar-juni.

[...]

Medmindre du inden Købsperiodens Udløbsdato meddeler Selskabet, at du ønsker at udtræde af Ordningen, vil du automatisk købe ordinære aktier i Selskabet med den løn, der tilbageholdes i en Købsperiode, på den sidste dag i Købsperioden. Selskabet overfører - så hurtigt som det er administrativt muligt - de i henhold til Ordningen købte Aktier til hver enkelt Deltagers konto.

[...]

Hvis dit ansættelsesforhold ophører, vil fradragene i din løn krediteret din konto vedrørende den pågældende Købsperiode blive returneret til dig, uanset årsagen til ophøret, herunder opsigelse eller pension. Som konsekvens heraf vil der ikke blive købt aktier til dig vedrørende den pågældende Købsperiode.

[...]

Hvis du tager orlov, og Selskabet godkender denne orlov, anses dit ansættelsesforhold for at fortsætte under orloven.

[...]

Hvis Selskabet på noget tidspunkt deltager i en fusion, sammenslutning, likvidation eller anden form for omstrukturering, hvor Selskabet ikke er det fortsættende selskab, eller hvor alle Selskabets ordinære aktier ombyttes for aktiver eller andre værdipapirer, skal hver udestående option overtages af den nye enhed eller erstattes af en tilsvarende option. Såfremt optionen ikke overtages eller erstattes af en tilsvarende option, forkortes en allerede igangværende Købsperiode ved fastsættelse af en ny Udløbsdato for Købsperioden, og den igangværende Købsperiode udløber på dette tidspunkt, som skal ligge før tidspunktet for det planlagte salg eller den planlagte fusion. Bestyrelsen skal skriftligt underrette de enkelte medarbejdere herom mindst ti (10) hverdage før den nye Købsperiodes Udløbsdato.

[...]

Beregnet Markedskurs defineres som gennemsnittet af de højeste og laveste kurser for ordinære aktier på en Købsperiodes Begyndelsesdato eller Udløbsdato.

[...]

Købsperiodens Begyndelsesdato defineres som den første dag i en Købsperiode.

Deltager defineres som en Medarbejder, der opfylder kravene for at være berettiget til deltagelse i Ordningen, og som tilmeldes denne.

[...]

Købsperiode defineres som den 6-måneders periode, hvori du kan foretage lønindbetalinger i henhold til Ordningen med henblik på erhvervelse af ordinære aktier i selskabet.

Købsperiodens Udløbsdato defineres som den sidste dag i en Købsperiode.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning.

Ad spørgsmål 1, 1a og 1 b - A Performance Based Stock Unit Agreement

Medarbejderne

Det følger af programmet, at medarbejderen alene erhverver endelig ret til modtagelse af aktier, såfremt medarbejderen er i live på de relevante vesting-tidspunkter. Opfyldelsen af denne betingelse er i sagens natur uden for medarbejderens og/eller selskabets kontrol, hvorfor der først sker skatteretlig retserhvervelse i takt med, at medarbejderen overlever hvert af de relevante tidspunkter ("vesting schedule"), jf. TfS 1995.118LR samt TfS 2002.17LR (SKM2001.556.LR) hvor tilsvarende betingelser blev tillagt suspensiv virkning. Det bemærkes i den forbindelse, at der i relation til aktielønsinstrumenter omfattet af aktieoptionsloven er aftalefrihed omkring medarbejderens retsstilling ved død, jf. "Aktieoptionsloven med kommentarer", 1. udgave, s. 125ff.

Endvidere bemærkes, at A har mulighed for på basis af et skøn at udskyde vesting-tidspunkterne som fastsat i "vesting schedule", ligesom vesting er betinget af tilfredsstillende arbejdsindsats, hvorfor den skatteretlige retserhvervelse udskydes indtil det tidspunkt, medarbejderen erhverver endelig ret til modtagelse af aktier.

Medarbejderne beskattes derfor på de enkelte vesting-tidspunkter, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16.

Arbejdsgiverselskabet

Medarbejderne erhverver endelig ret til at modtage aktier på de relevante vesting-tidspunkter, jf. ovenfor. Arbejdsgiverselskabet kan derfor først på de relevante vesting-tidspunkter fradrage godtgørelse af moderselskabets udgifter forbundet med vestede Units, herunder beløb svarende til værdien af aktierne på de relevante vesting-tidspunkter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Såfremt arbejdsgiverselskabet ikke godtgør moderselskabets udgifter forbundet med vestede Units, vil moderselskabets afholdelse af udgiften kunne anses for et skattepligtigt tilskud til arbejdsgiverselskabet, som imidlertid vil blive indrømmet et modsvarende fradrag, således at arbejdsgiverselskabet stilles skattemæssigt neutralt. Arbejdsgiverselskabet vil således ikke blive beskattet som følge heraf.

Repræsentanten har efterfølgende oplyst, at det kan lægges til grund for besvarelsen af spørgsmål 1b, at udgifterne, jf. "1a)-spørgsmålet", ikke kan fradrages i USA.

Ad spørgsmål 2, 2a, 2b og 2c - A Stock Purchase Plan

Medarbejderne

Medarbejderen må anses for at erhverve ret til køberetten ved tildeling og blive beskattet af forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og 85 % af nævnte markedskurs, jf. Ligningslovens § 28, idet bemærkes, at køberetten er udstedt og ydet af koncernforbundet selskab.

For så vidt angår ligningslovens § 7H bemærkes, at vurderingen af, om betingelserne i § 7H, stk. 2, nr. 2, er opfyldt, kan udskydes til udnyttelsestidspunktet, hvor udnyttelseskursen foreligger, jf. § 7H, stk. 1, 4. pkt. Da udnyttelseskursen udgør 85 % af markedsværdien af de bagvedliggende børsnoterede aktier på udnyttelsestidspunktet, kan betingelsen i § 7H, stk. 2 b) således opfyldes. Det forudsættes, at de øvrige betingelser i § 7H, stk. 2, nr. 1 og 3 - 7, og stk. 7, bliver opfyldt, herunder indgåelse af aftale mellem den ansatte og det danske datterselskab, jf. nr. 1. 

Køberetter i henhold til A Stock Purchase Plan vil således kunne omfattes af § 7H.

Arbejdsgiverselskabet

Da medarbejderne anses for at erhverve endelig ret til de tildelte køberetter på tildelingstidspunktet, jf. ovenfor, kan arbejdsgiverselskabet på tildelingstidspunktet fradrage godtgørelse af moderselskabets udgifter forbundet med de tildelte køberetter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, dog således at beløb svarende til forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og 85 % af nævnte markedskurs først kan fradrages på udnyttelsestidspunktet, jf. ligningslovens § 28, stk. 3.

Såfremt arbejdsgiverselskabet ikke godtgør moderselskabets udgifter forbundet med udnyttede Options, vil moderselskabets afholdelse af udgiften kunne anses for et skattepligtigt tilskud til arbejdsgiverselskabet, som imidlertid vil blive indrømmet et modsvarende fradrag, således at arbejdsgiverselskabet stilles skattemæssigt neutralt. Arbejdsgiverselskabet vil således ikke blive beskattet som følge heraf.

Repræsentanten har efterfølgende oplyst, at det kan lægges til grund for besvarelsen af spørgsmål 2b, at udgifterne, jf. "2a)-spørgsmålet", ikke kan fradrages i USA.

Ad spørgsmål 3, 3a, 3b og 3c - A Corporation Employee Stock Purchase Plan

Medarbejderne - ligningslovens § 28

Medarbejderen må anses for at erhverve ret til køberetten ved tildeling og blive beskattet på de relevante exercise-tidspunkter af forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og den anvendte udnyttelseskurs, jf. § 28, idet bemærkes, at køberetten er udstedt og ydet af koncernforbundet selskab.

Medarbejdere - ligningslovens § 7H

Medarbejderen har ret til at købe aktier til 85% af en beregnet gennemsnitskurs ved henholdsvis købsperiodens begyndelsesdato eller udløbsdato.

Hvis den ansatte vælger gennemsnitskursen på begyndelsesdatoen, følger det af § 7H, stk. 1, 5, pkt. og forarbejderne til bestemmelsen (L 56 2005/2006), at det er 85% af denne kurs, der skal anvendes ved vurderingen af,  om betingelserne i stk. 2, nr. 2 er opfyldt. Hvis den ansatte vælger 85% af udnyttelseskursen på udløbsdatoen, skal vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, nr. 2 er opfyldt, ske på udløbsdatoen.

Det forudsættes, at de øvrige betingelser i § 7H, stk. 2, nr. 1 og 3 - 7, og stk. 7, bliver opfyldt, herunder indgåelse af aftale mellem den ansatte og det danske datterselskab, jf. nr. 1.

Køberetter i henhold til A Corporation Employee Stock Purchase Plan vil således kunne omfattes af § 7H.

Arbejdsgiverselskabet

Da medarbejderne anses for at erhverve endelig ret til de tildelte køberetter på tildelingstidspunktet, jf. ovenfor, kan arbejdsgiverselskabet på tildelingstidspunktet fradrage godtgørelse af moderselskabets udgifter forbundet med de tildelte køberetter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, dog således at beløb svarende til forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og 85 % af nævnte markedskurs først kan fradrages i indkomstår, hvor medarbejdere udnytter køberetter, jf. ligningslovens § 28, stk. 3.

Såfremt arbejdsgiverselskabet ikke godtgør moderselskabets udgifter forbundet med de tildelte køberetter, vil moderselskabets afholdelse af udgiften kunne anses for et skattepligtigt tilskud til arbejdsgiverselskabet, som imidlertid vil blive indrømmet et modsvarende fradrag, således at arbejdsgiverselskabet stilles skattemæssigt neutralt. Arbejdsgiverselskabet vil således ikke blive beskattet som følge heraf.

Repræsentanten har efterfølgende oplyst, at det kan lægges til grund for besvarelsen af spørgsmål 3b, at udgifterne, jf. "3a)-spørgsmålet", ikke kan fradrages i USA.

SKATs indstilling og begrundelse

Indledende bemærkninger.

Aktieprogrammet A 2002 Long-Term Incentive Plan kan betragtes som en hovedaftale, der angiver de overordnede principper for koncernens incitaments-program. Således består incitamentsprogrammet af tre underliggende incitamentsprogrammer, nemlig:

  1. A Performance Based Stock Unit Agreement,
  2. A Stock Purchase Plan, og
  3. A Corporation Employee Stock Purchase Plan.

A Performance Based Stock Unit Agreement er et program, hvorefter det kan aftales, at den enkelte medarbejder af selskabet kan tildeles et antal aktier i selskabet som led i sit samlede vederlag. Tildelingen forudsætter opfyldelsen af helt konkrete betingelser om medarbejderens indsats og resultater i en given periode. Spørgsmål 1 retter sig mod dette program.

A Stock Purchase Plan er et program, hvorefter enhver, efter nærmere sædvanlige retningslinier, berettiget medarbejder kan vælge at modtage et antal optioneraktier i selskabet henholdsvis efterfølgende at udnytte disse. Købesummen er på forhånd aftalt til 85 % af en såkaldt fair market value, der groft betegnet er et gennemsnit af aktiekursen i en periode forud for udnyttelsen. Spørgsmål(ene) 2 retter sig mod dette program.

A Corporation Employee Stock Purchase Plan er et program, hvorefter enhver medarbejder har ret til direkte at købe et givent antal aktier i selskabet til 85 % af en såkaldt fair market value. Spørgsmål(ene) 3 retter sig mod dette program.

Aktieprogrammet A 2002 Long-Term Incentive Plan indeholder således tre former for incitamentsaflønning. Altså, egentlig aktieaflønning, tildeling af aktieoptioner og direkte køb af aktier til favørkurs.

1.

Beskatningshjemmel
A ønsker at tildele Performance Based Stock Units ("units") til medarbejdere ansat i selskabets danske datterselskab, A.

"Units" er en ret for medarbejderen til på visse betingelser at modtage aktier i A på nærmere angivne tidspunkter efter tildelingen af "units", når retten til at modtage aktierne er modnet ("vested").

Det er SKAT's opfattelse, at denne type aktielønsordning er omfattet af reglerne i aktieoptionsloven, jf. dennes § 1.

Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget om aktieoptionsloven, punkt "5. Lovforslagets indhold":

"Lovforslaget omfatter anvendelsen af finansielle instrumenter i ansættelsesforhold. De finansielle instrumenter der omfattes af lovforslaget, er herefter aktieoptioner, warrants (tegningsrettigheder) og betingede aktier (restricted stocks), hvor der er tale om rettigheder med henblik på en senere erhvervelse eller tildeling af aktier eller anparter. Lovforslaget omfatter derimod ikke de ordninger, hvor lønmodtageren umiddelbart tildeles eller erhverver aktier eller anparter uden at skulle afvente en modningsperiode, og således opnår ejerskab til aktierne eller anparterne, uanset om disse måtte være båndlagte eller ej. Denne type ordninger er ikke i samme grad udtryk for en virksomhedsfastholdelsespolitik, men snarere at medarbejderne opnår en form for medejerskab." 

Det fremgår af ansættelsesretlig litteratur om aktieoptionsloven, at sådanne "units" omfattet af aktieoptionsloven. Der henvises herved eksempelvis til "Aktieoptionsloven med kommentarer", 1. udgave af Claus Juel Hansen, hvor det af side 66ff. fremgår, at "Denne form for betingede aktier er omfattet af aktieoptionsloven. Her er nemlig tale om rettigheder med henblik på senere erhvervelse eller tildeling."

Efter SKATs opfattelse skal medarbejderne lønbeskattes af værdien af "units" efter de almindelige regler i statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16.

Beskatningstidspunktet

Det følger af retserhvervelsesprincippet, at beskatningstidspunktet ved tildeling af "units" til medarbejdere indtræder på tidspunktet for indgåelse af aftale om tildeling af "units", medmindre der er fastsat betingelser, som udskyder beskatningstidspunktet.

Tildelingen af de bagvedliggende aktier er betinget af, at medarbejderen har været ansat i uopsagt stilling i A i modningsperioden. Opsiger medarbejderen selv stillingen, eller bliver medarbejderen opsagt af arbejdsgiverselskabet på grund af misligholdelse, fortaber medarbejderen retten til "units", der ikke er modnet. Såfremt Medarbejderen bliver opsagt af andre årsager end en alvorlig tjenesteforteelse, fortsætter "units" med at modne.

Det er endvidere en betingelse for erhvervelse af aktierne, at medarbejderen er i live på de relevante vesting-tidspunkter.

Medarbejderen kan alene overdrage "units" ved testamentarisk disposition eller ved arvefald.

Aktier modnes ikke på modningstidspunktet, såfremt medarbejderens arbejde anses for utilfredsstillende. 

Efter en samlet konkret vurdering finder SKAT, at beskatningstidspunktet for tildeling af "units" udskydes til det tidspunkt, hvor det kan konstateres, at de fastsatte betingelser for erhvervelse af aktier er opfyldt, således at værdien opgøres og beskattes efter statsskattelovens 4 og ligningslovens § 16 på vesting-tidspunkterne.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

1a.

Hvis A refunderer A's udgifter forbundet med tildeling af "units", har A fradragsret for omkostningerne, som anses for at være fradragsberettigede lønomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra 1.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

1b.

Hvis det danske arbejdsgiverselskab undlader at godtgøre moderselskabets udgifter til medarbejderaktier, er der ikke disponeret i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Beskatning af en sådan koncerndisposition foretages, som om der var disponeret på armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2, stk. 1.

Når det lægges til grund, at moderselskabet ikke kan fratrække udgiften ved beskatningen i USA, vil arbejdsgiverselskabet have fradrag for et beløb, svarende til driftsomkostningen, jf. ligningslovens § 2, stk. 1 og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

I overensstemmelse med statsskattelovens § 4 skal arbejdsgiverselskabet tilskudsbeskattes, idet datterselskabet ikke har godtgjort moderselskabet udgifter til medarbejderaktier. Tilskuddet vil imidlertid være skattefrit, hvis betingelserne i selskabsskattelovens § 31D er opfyldt.

Spørgsmålet bør derfor besvares benægtende.

2.

Medarbejderen vil blive beskattet af forskellen mellem aktiernes markedskurs på det relevante exercise-tidspunkt og 85 % af nævnte markedskurs, jf. ligningslovens § 28.  

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

2a.

Af de af repræsentanten anførte årsager bør spørgsmålet besvares bekræftende.

2b.

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1b og til ligningslovens § 28, stk. 3, sidste punktum.

Spørgsmålet bør derfor besvares benægtende.

2c.

Vurderingen af hvorvidt betingelserne i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, er opfyldt, kan rigtigt nok udskydes til udnyttelsestidspunktet, hvor udnyttelseskursen foreligger. Udnyttelseskursen udgør 85 % af markedsværdien af de bagvedliggende børsnoterede aktier på udnyttelsestidspunktet, hvorfor betingelsen i § 7 H, stk. 2 b) således kan opfyldes. Det er forudsat, at de øvrige betingelser i § 7 H, stk. 2, nr. 1 og 3 - 7, og stk. 7, bliver opfyldte, herunder indgåelse af aftale mellem den ansatte og det danske datterselskab, jf. nr. 1. 

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

3.

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 2.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

3a.

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 2a.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

3b.

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 2b.

Spørgsmålet bør derfor besvares benægtende.

3c.

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 2c.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra dato.