Dato for udgivelse
29 jan 2008 15:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 jan 2008 15:07
SKM-nummer
SKM2008.93.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-011121
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet
Land
Thailand
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, udland
Resumé
Skatterådet har fundet, at reglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A om genanbringelse af en avance, opnået ved afståelse af en udlejningslejlighed, ikke kan anvendes i relation til spørgerens lejlighed, idet lejligheden hverken har forbindelse til landbrug, gartneri m.m.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.2.6
Spørgsmål

Kan ejendomsavance, opnået ved salg af udlejningslejlighed, beliggende A, genanbringes i køb af lejlighed i Thailand?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren ejer en udlejningslejlighed, beliggende A. Ejerlejligheden blev købt i 1991 til en pris på 135.200 kr.

Spørgeren har i de sidste år oppebaret følgende lejeindtægter: året 2002 - 30.996 kr., året 2003 - 33.064 kr., året 2004 - 71.300 kr., året 2006 - 74.400 kr. Udlejningsvirksomhedens resultater var i de sidste følgende 5 år: året 2002 - 7.416 kr., året 2003 - underskud på 75.340 kr. som følge renovering, året 2004 - 42.065 kr., året 2005 - 32.319 kr., året 2006 - 40.007 kr.

Spørgeren har planer om at erhverve en lejlighed i B, beliggende i C, Thailand.

Det er oplyst, at B vil bestå af 90 bungalower og 196 lejligheder. Pr. d.d. er der bygget og solgt 60 bungalower og det forventes, at de første lejligheder vil stå færdige i begyndelsen af 2008.

Helsecentret vil blive tilpasset behandling af reumatiske lidelser, psoriasis m.m.

Det er oplyst, at det på nuværende tidspunkt er svært at vurdere størrelsen af lejeindtægter.

Det er oplyst, at lejligheden delvis vil blive benyttet under spørgerens ferieophold i Thailand og delvis til udlejning, som bliver administreret af B.

Det er oplyst, at spørgeren ikke agter at flytte permanent til Thailand. Det er hensigten, at spørgeren vil opholder sig i Thailand i kortere perioder.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgeren er af den opfattelse, at avancen opnået ved salg af udlejningslejligheden kan genanbringes i køb af lejlighed i Thailand.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Det fremgår imidlertid af § 6 A, stk. 1, 3 pkt., at udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.

Ifølge det oplyste, at sagen imidlertid vedrører en udlejningslejelighed, beliggende A, samt at denne lejlighed hverken har forbindelse til landbrug, gartneri m.m.

SKAT vurderer derfor, at reglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A om genanbringelse af en avance, opnået ved afståelse af ejendom, slet ikke kan anvendes i relation til spørgerens udlejningslejlighed.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares benægtede.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Nærværende bindende svar er gældende i 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.