Dato for udgivelse
29 Jan 2008 15:54
SKM-nummer
SKM2008.92.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-010325
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Udenlandsk selskab, spaltning, danske aktionærer, succession
Resumé

I forbindelse med spaltning af det norske selskab Norsk Hydro ASA, hvorved selskabet overdrog samtlige aktiver og passiver vedrørende Norsk Hydros petroleumsvirksomhed til Statoil ASA, ansøgte danske aktionærer i det indskydende selskab om at den skattemæssige behandling skete som anført i fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4.

SKAT imødekom anmodningen, idet det vurderedes, at den i Norge gennemførte omstrukturering havde så væsentlige lighedspunkter med en skattefri spaltning af danske selskaber, jf. fusionsskattelovens § 15 a, at de danske successionsregler kunne finde anvendelse.

Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i det indskydende norske selskab.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 b, stk. 6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.2.12

I forbindelse med, at det norske børsnoterede selskab Norsk Hydro ASA havde overført sine olieaktiviteter til det ligeledes børsnoterede norske selskab Statoil ASA, hvor aktionærerne i Norsk Hydro ASA som vederlag for hver aktie i Norsk Hydro havde modtaget 0,xxxx aktier i Statoil ASA, og hvorefter Statoil ASA samtidig ændrede navn til StatoilHydro ASA, ansøgte to danske aktionærer i Norsk Hydro ASA om, at den skattemæssige behandling skulle ske i overensstemmelse med reglerne om skattefri spaltning, fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4,

SKAT fandt på baggrund af en konkret vurdering af sagens oplysninger, at der var tale om en spaltning, som opfylder kravene efter de danske regler, herunder at de udspaltede aktiver og passiver udgør en gren af en virksomhed, jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 2 og 3, hvorfor fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt. kunne finde anvendelse.

SKAT, Center for Store Selskaber, Koncernbeskatningskontoret, fandt, at anmodningen derfor kunne imødekommes uden fastsættelse af særlige vilkår.

Det bemærkedes, at afgørelsen var bindende for alle danske aktionærer i det indskydende selskab, Norsk Hydro ASA.

Beskrivelse af de faktiske forhold

To danske aktionærer, Selskab 1 A/S og Selskab 2 A/S, var aktionærer i det norske børsnoterede selskab Norsk Hydro ASA. Norsk Hydro ASA havde overført sine olieaktiviteter til det ligeledes børsnoterede norske selskab Statoil ASA. Som vederlag var der for hver aktie i Norsk Hydro modtaget 0,xxxx aktier i Statoil ASA. Statoil ASA havde samtidig ændret navn til StatoilHydro ASA.

I forbindelse med erhvervelse af de nye aktier i StatoilHydro ASA ønskede de to selskaber, Selskab 1 A/S og Selskab 2 A/S, bestemmelserne i fusionsskattelovens § 15 a og § 15 b anvendt (successionsreglerne).

De to selskabers regnskabsår omfattede perioden 1/7 - 30/6. Selskaberne ejede aktier i Norsk Hydro ASA samt aktier i Statoil ASA. Som følge af ovennævnte transaktion havde aktionærerne, Selskab 1 A/S og Selskab 2 A/S, modtaget nye aktier i Statoil ASA. Alle oprindelige aktieposter havde været ejet i mere end 3 år.

Det var videre oplyst, at der var sket en spaltning af Norsk Hydro i olieaktivitet og aluminiumsaktivitet samt herefter en sammenslutning af olieaktiviteten med Statoil pr. 1. januar 2007. Af "Plan for fusjon av Norsk Hydro ASA som led i sammenslåing av Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet med Statoil ASA" indgået mellem Norsk Hydro ASA og Statoil ASA fremgik det, at Hydro og Statoil således indgik en "intergasjonsavtale vedrørende en sammenslåing av Hydros Petroleumsvirksomhed med Statoil til en koncern ("Det sammenslåtte Selskapet"), baseret på princippet om likeverdige parter".

Det fremgik videre af planen, at det sammenlagte selskab ville blive en konkurrencedygtig global aktør i petroleumsindustrien og verdens største operatør for offshoreprojekter. Det sammenlagte selskab ville have større evne, end parterne havde hver for sig, til at sikre videre vækst i en situation med stadig stærkere konkurrence om nye ressourcer og øget teknisk kompleksitet.

I planen var det videre beskrevet, at virksomheden i Hydro med datterselskaber omfattede de to kerneområder, Aluminium og Olie og Energi, samt Hydro Other Businesses og Hydro "captive" skadeforsikringsselskab. Parterne var enige om sammenlægning af Hydro Petroleumsvirksomhed med Statoil til en koncern.

Sammenlægningen indebar en sammenlægning af Hydros Petroleumsvirksomhed med Statoil til en koncern. Hydros Petroleumsvirksomhed omfattede alle ejendele, rettigheder og forpligtelser, som helt eller i det væsentligste knyttede sig til Hydro koncernens virksomheder inden for udvinding, transport, videreforædling og salg, samt forskning og udvikling, knyttet til olie og gas, herunder alle aktier og andele, som Hydro ejede i selskaber med sådan virksomhed.

Sammenlægningen forudsatte en deling af moderselskabet Hydro. Som led i sammenlægningen ville der skulle ske en overførsel af ejerinteresser i en række selskaber, som ville indgå i det sammenlagte selskabs koncernstruktur samt en overførsel af ejerinteresser i enkelte andre selskaber.

Sammenlægningen skulle herefter gennemføres ved at Hydro Petroleumsvirksomhed "fisjoneres ut av" Hydro med Statoil som overtagende selskab. Hydros aktionærer ville få vederlag i form af aktier i det sammenlagte selskab.

Den tilbageværende del af moderselskabet Hydro og ejerinteresserne i de selskaber, som ikke omfattedes af sammenlægningen ("Hydro-selskaberne"), ville blive videreført af Hydro koncernens øvrige virksomhed.

Som led i sammenlægningen skulle der før tidspunktet for sammenlægningen gennemføres følgende transaktioner:

  • Koncerninterne overførsler af ejerandele (herunder aktier), rettigheder og forpligtelser i den udstrækning, det var nødvendigt for at henholdsvis Hydros Petroleumsvirksomhed og Hydros Øvrige virksomhed skulle være organiseret i selskaber, som kun havde ejendele, rettigheder og forpligtelser tilhørende enten Petroleumsvirksomhed eller Hydros Øvrige virksomhed, og som indgik i ubrudte ejerkæder bestående kun af selskaber tilhørende enten Hydros Petroleumsvirksomhed eller Hydros Øvrige virksomhed.
  • Ved gennemførelse af sammenlægningen ville alle ejendele, rettigheder og forpligtelser, som indgik i Hydros Petroleumsvirksomhed, blive overført til Statoil. Denne overførsel ville finde sted gennem en nedsættelse af aktiekapitalen i Hydro ved reduktion af aktiernes pålydende.
  • Samtidig ville der ske en forhøjelse af aktiekapitalen i Statoil ved udstedelse af  nye aktier som vederlag til Hydros aktionærer, sådan at de for hver aktie de ejede i Hydro, ville modtage 0,xxxx aktier i Det sammenlagte selskab. Der skulle ikke udstedes vederlagsaktier for Hydros egne aktier.

Det finansielle virkningstidspunkt for sammenlægningen var 1. januar 2007. ("Virkningstidspunkt"). Dette indebar, at alle ejendele, rettigheder og forpligtelser knyttet til Hydros Petroleumsvirksomhed som eksisterede på virkningstidspunktet, eller som opstod senere og som ikke var ophørt på "gjennemføreingstidspunktet", henhørte under Hydro Petroleumsvirksomhed med virkning fra sammenlægningen.

Sammenlægningen gennemførtes med regnskabsmæssig kontinuitet og med virkning fra 1. januar 2007. Endvidere gennemførtes sammenlægningen med skattemæssig kontinuitet i Norge med virkning fra 1. januar 2007.

Af fremlagte regnskaber for 2006 og tidligere år fremgik det, at Norsk Hydro ASA og Statoil ASA har kalenderår som regnskabsår.

Af redegørelse fra ledelsen i henholdsvis Statoil ASA samt i Norsk Hydro ASA til selskabernes generalforsamlinger fremgik det videre, at vedrørende vederlæggelse af aktionærerne i Norsk Hydro ASA med 0,xxxx aktier i Statoil ASA for hver aktie de ejede i Norsk Hydro ASA, så var fastsættelsen af vederlaget et resultat af forhandlinger mellem parterne, understøttet af værdiberegninger foretaget af Hydros finansielle rådgivere samt af Statoils rådgivere.

På ekstraordinære generalforsamlinger den 5. juli 2007 havde aktionærerne i Norsk Hydro ASA samt aktionærerne i Statoil ASA vedtaget spaltningsplanen. Beslutningen var sket i overensstemmelse med, hvad der var anført i spaltningsplanen. Herved nedsattes kapitalen i Norsk Hydro ASA, og aktiviteterne overførtes til Statoil ASA.

Det var videre oplyst i sagen, at de nye aktier herefter var handlet på den norske børs første gang den 1. oktober 2007, jf. børsmeddelelse af 1. oktober 2007 fra StatoilHydro ASA, hvilket var den dato, transaktionen var gennemført på aktionærniveau, således, at de nye aktier tildeltes den 1. oktober, og fra den dag handledes aktierne i såvel Norsk Hydro ASA som StatoilHydro ASA under de nye forudsætninger.