Dato for udgivelse
24 Jan 2008 11:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Aug 2007 15:31
SKM-nummer
SKM2008.66.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-174548
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Byggerenter, hæftelse, fradragsret
Resumé
Skatterådet afviste, at en skatteyder og dennes ægtefælle kunne fratrække en forholdsmæssig andel af rentefradraget for udgiften til nogle byggelånsrenter der påløb en byggekredit, der var optaget af en byggeforening med skatteyderen og dennes ægtefælle som selvskyldnerkautionister for et forholdsmæssigt beløb.
Reference(r)
Statsskatteloven
Ligningsloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 A.E.1.1
Spørgsmål

Vil det på baggrund af nedenstående være muligt for min mand og jeg at udnytte en forholdsmæssig andel af rentefradraget for udgiften til byggelånsrenterne der påløber byggekreditten, der er optaget af byggeforeningen?

Svar

Nej, jf. nedenfor.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Projektet er udbudt af A A/S. Der er tale om opførelse af 52 rækkehuse. Hæftelsen svarer til købesummen for byggeriet - vores pris for boligen kr. 2.998.000.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

A har udviklet en alternativ løsning, kaldet "upsidemetoden".

Denne metode betyder, at vi som køber erhverver vores parcel ved indgåelse af en særskilt aftale med projektudbyder. Køberne (der har valgt denne metode, iblandt os) stifter en byggeforening, og denne byggeforening indgår entreprisekontrakt med hovedentreprenøren  samt projektudviklings-. og styringskontrakt med projektudbyder (A) (i princippet på samme måde som en andelsboligforening etableres i forbindelse med nyopførelse af boliger).

Denne løsning er vi blevet oplyst indebærer, at vi som købere har mulighed for at udnytte en forholdsmæssig andel af rentefradraget for udgiften til byggelånsrenter svarende til Ca. kr. 50.000 ved at påtage os pro-rata hæfielse (hæftelse for en forholdsmæssig andel for den byggekredit, byggeforeningen optager til finansiering af det samlede byggeri).

SKATs indstilling og begrundelse

Efter praksis kan medlemmer af andelsboligforeninger efter omstændighederne opnå individuelt fradrag for renter påløbet lån optaget af visse andelsboligforeninger, hvilket overordnet betragtet skyldes, at visse andelsboligforeninger ikke er selvstændigt skattepligtige og at medlemmerne hæfter solidarisk for andelsboligforeningens gæld og således ikke pro rata, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag.

I nærværende sag indeholder byggeforeningens vedtægter  således ingen bestemmelser om hæftelse, hvorfor medlemmerne efter almen obligationsretlig forståelse ikke kan hæfte for byggeforeningens gæld, medmindre dette er positivt aftalt mellem långiver og medlemmerne.

Byggeforeningen er indrømmet en samlet byggekredit af B Bank stor kr. 60.426.000. Som låntager er anført byggeforeningen.

Ved påtegning har spørgerne tiltrådt en pro rata hæftelse for kreditten svarende til kr. 2.998.000.

Det fremgår af udbudsmateriale fra A, at medlemmernes hæftelse kun er nødvendig, såfremt der ønskes skattemæssigt fradrag for de påløbne renter.

I henhold til princippet om rette udgiftsbærer, jf. statsskattelovens § 6, må det anses for en betingelse for rentefradragsret, at der konkret er tale om renter af et lån, hvor skatteyderen er debitor, hvilket ikke er tilfældet her, idet låntager efter lånedokumentet er byggeforeningen, jf. ovenfor, og at renterne rent faktisk betales af låntager, jf. ligningslovens § 5.

Medlemmernes pro rata hæftelse kan således alene anses for en kautionsforpligtelse, der ikke kan medføre, at medlemmerne kan anses for låntagere.

Således kan medlemmerne ikke anses for debitorer i låneforholdet og derfor heller ikke for rette udgiftsbærer i forhold til de konkrete renteudgifter, hvorfor medlemmerne ikke kan fratrække renteudgifterne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, statsskattelovens § 6 og ligningslovens § 5.

Spørgsmålet bør derfor besvares benægtende.

Der er ikke ved afgørelsen taget stilling til nogen former for momsretlige aspekter.

Nærværende udkast til afgørelse har været sendt til høring hos spørger. Der er ikke fremsat bemærkninger.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år.