Dato for udgivelse
25 Jan 2008 14:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2007 15:02
SKM-nummer
SKM2008.73.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-005080
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet
Land
Chile
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, udland
Resumé

Skatterådet bekræfter, at avance opstået ved afståelse af skovejendom kan genanbringes i udlandet, under forudsætning af at betingelserne for genanbringelse er opfyldt.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.2.6
Spørgsmål
  1. Kan fortjeneste ved salg af skovejendom i Danmark genanbringes i produktionsskov i Chile i henhold til reglerne i EBL § 6 A?
  2. Kan fortjeneste ved salg af skovejendom i Danmark genanbringes i produktionsskov i et andet EU-land i henhold til reglerne i EBL § 6 A?

Svar

  1. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.
  2. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er ejer af selskabet S A/S. Selskabets formål er skovdrift og dermed forbunden virksomhed. Skovdriften skal tilstræbe, at skoven føres tilbage til en skov, som man havde for flere hundrede år siden, således at kun de i Danmark naturligt forekommende planter skal være til stede i skoven.

Selskabet ejede tre skovejendomme i Danmark på i alt 170 ha, som alle var fredskov. Ejendommene blev erhvervet for ca. 10 år siden. Selskabet har pr. 1. september 2007 solgt en af skovejendommene og påtænker at genanbringe avancen i skovejendomme i Chile eller i Europa.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 1, 2. punktum, at genanbringelsesreglerne alene gælder for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed. Dvs., det er en betingelse, at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Endvidere er det bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1.

Det er ligeledes en betingelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer reglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at spørger i forbindelse med begæring om anvendelse af reglerne afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere, om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter EBL § 6 A er opfyldt. Det er altid et krav, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt, jf. fristen i skattekontrolloven § 4.

Der er ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 indsat regler i EBL § 6 A om, at skatten under visse betingelser kan udskydes ved nedsættelse af anskaffelsessummen for udenlandske ejendomme.

Fast ejendom i ejendomsavancebeskatningslovens forstand skal herefter forstås som ejendom beliggende i såvel Danmark som i udlandet. Udgangspunktet er således, at genanbringelsesreglerne tilsvarende finder anvendelse, når der er tale om fast ejendom i udlandet - forudsat at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

I nærværende bindende svar er det oplyst, at spørger påtænker at genanbringe ejendomsavance i skovejendom i henholdsvis Chile eller i Europa. Der foreligger dog ikke oplysninger om erhvervelse af en specifik skovejendom, hvorfor der således ikke foreligger en konkret genanbringelsessituation. Spørgsmålet besvares derfor generelt.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for genanbringelse er opfyldt, tager SKAT således ikke stilling til på nuværende tidspunkt. Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssige disposition skal selvangives, har SKAT mulighed for at tage stilling til, om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der på ny anmodes om et bindende svar, allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for at være opfyldt.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 1) om fortjeneste ved salg af skovejendom i Danmark kan genanbringes i produktionsskov i Chile i henhold til reglerne i EBL § 6 A, besvares med et ja, såfremt betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

Endvidere indstiller SKAT, at spørgsmål 2) om fortjeneste ved salg af skovejendom i Danmark kan genanbringes i produktionsskov i et andet EU-land i henhold til reglerne i EBL § 6 A, besvares med et ja, såfremt betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.