Dato for udgivelse
25 jan 2008 08:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 13:27
SKM-nummer
SKM2008.70.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-099102
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg
Emneord
Ejendomsavance, bolig, salg
Resumé
Skatterådet finder, at der ikke skal betales skat af en eventuel avance ved salg af ejerlejligheden beliggende ... i E-by, da lejligheden af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger fra 2004 til 2007, og salget dermed er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.1.1
Spørgsmål

Vil en eventuel fortjeneste ved salg af spørgers ejerlejlighed ... i  E-by være skattepligtig?

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Siden september 2000 har spørger sammen med sin familie været tilmeldt folkeregistret på adressen ... i A-by, hvor de har haft bolig i et en-familieshus.

Indtil januar 2004 arbejdede spørger i B-by. Spørgers arbejdsgiver gik konkurs, hvorefter spørger fandt ny beskæftigelse hos D-firma i C-by.

Efter en kort introduktionsperiode var det hensigten at spørger sammen med sin familie ville flytte til en adresse tættere på spørgers nye arbejdsplads, men dette blev umuliggjort af familiemæssige årsager.

De første 6 måneder af ansættelsesperioden boede spørger til leje i en lejlighed i F-by, hvorfra han passede sit arbejde i C-by.

Pr. 1. august 2004 købte spørger ejerlejligheden ... i E-by.

Spørger har nu fået nyt arbejde i B-by og ønsker derfor at sælge nævnte lejlighed.

Spørger har ifølge det oplyste boet i lejligheden i E-by 4-5 dage om ugen bortset fra de perioder, hvor han har været bortrejst i kraft af sit arbejde samt i ferier.

I de forløbne år har spørger tilbragt weekends og ferier hos familien i A-by, samt lejlighedsvis kørt til A-by og overnattet en aften midt på ugen, når det har været muligt.

Der er således tale om ca. 150 dage/nætter pr. år, hvor spørger har opholdt sig i lejligheden i E-by.

Der er fremlagt materiale for det oplyste i form af diverse oplysninger fra D-firma, samt dokumentation fra TELIA, E-bys vandværk samt Energi Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1 skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Ifølge praksis, jf. SKM2007.217.DEP, er der dog intet til hinder for, at en supplerende helårsejendom vil kunne sælges skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (parcelhusreglen), hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot den supplerende ejendom faktisk har tjent til bolig for ejeren af arbejdsmæssige årsager.

Ud fra en samlet vurdering af den fremlagte dokumentation, er det SKATs opfattelse, at det må lægges til grund, at spørger af arbejdsmæssige årsager har benyttet lejligheden som bolig 4-5 dage om ugen i perioden 15. januar 2004 til 31. januar 2007.

SKAT vurderer således, at boligen af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger i ovennævnte periode.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.