Dato for udgivelse
28 jan 2008 13:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jan 2008 12:56
SKM-nummer
SKM2008.85.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 445/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Udeholdt, omsætning, varekøb, personlig, indkomst, selskabsindkomst, maskeret, udlodning, udbytte, nyt, regnskab
Resumé

Et af appellanten stiftet selskabet havde ubestridt udeholdt indtægter hidrørende fra salg af biler i sit første regnskab. Senere indgav selskabet et nyt regnskab indeholdende indtægter fra salg af bilerne. Appellanten blev beskattet af de udeholdte indtægter som maskeret udlodning.

Højesteret fandt, som landsretten, at det påhvilede appellanten at godtgøre, at de udeholdte indtægter ikke var tilgået ham, og at købesummerne for bilerne ikke har belastet selskabet. Dette fandtes ikke godtgjort. Landsrettens dom, hvorved Skatteministeriet blev frifundet, blev derfor stadfæstet.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 S.F.2.1.11

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 S.F.2.2.2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.F.2.3.6

Parter

A
(advokat Michael Juul Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Walsøe, Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 15. september 2006.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.