Dato for udgivelse
22 jan 2008 09:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 16:31
SKM-nummer
SKM2008.39.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-189958
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Ejendomsavance, bolig, salg
Resumé

Skatterådet finder, at ejendommen ... i E-by af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger fra januar 2005 til september 2006 og salget dermed er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.1.1.
Spørgsmål

Vil salget af ejendommen ... i E-by, være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1?

Svar 

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I januar 2005 tiltrådte spørger et job som ... i A-Amt.

På pågældende tidspunkt havde spørger og hans familie bopæl i deres enfamilieshus i B-by, og familien var ikke indstillet på at flytte.

For at varetage jobbet i A-by var spørger nødt til at arbejde ca. fire dage om ugen i E-by. Resten kunne ske fra hjemmet i B-by.

Spørger købte derfor d. 1. januar 2005 en et-værelses ejerlejlighed i E-by, som han overnattede i, i forbindelse med sit arbejde. I henhold til reglerne i Folkeregisterloven bibeholdt spørger sin adresse i B-by.

Spørger tog på arbejde i E-by mandag morgen og rejste hjem til B-by igen torsdag aften.

Af familiemæssige årsager valgte spørger at opsige sin stilling med udgangen af august 2006.

Ifølge det oplyste har spørger overnattet i lejligheden i E-by ca. tre gang om ugen i perioden 1/1 2005 til 31/8 2006.

Der er fremlagt dokumentation for det oplyste ved ansættelsesbrev samt bekræftelse på opsigelse. Der er ligeledes fremlagt diverse rejsedokumentation og forbrug af el i perioden.

Lejligheden i E-by er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2007.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Ifølge praksis, jf. SKM2007.217.DEP, er der dog intet til hinder for, at en supplerende helårsejendom vil kunne sælges skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (parcelhusreglen), hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot den supplerende ejendom faktisk har tjent til bolig for ejeren af arbejdsmæssige årsager.

SKAT vurderer ud fra det fremlagte materiale, at boligen af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger i perioden 1/1 2005 til 31/8 2006.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 1 år fra afgørelsens dato.