Dato for udgivelse
22 jan 2008 09:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 16:25
SKM-nummer
SKM2008.38.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-099255
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Ejendomsavance, flere boliger, salg
Resumé
Skatterådet finder, at ejendommen beliggende ... i A-by af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger i hvert fald i 2005 og 2006 og salget dermed er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8
Henvisning
Ligningsvejledingen 2008-1 E.J.1.1

Spørgsmål

Vil en eventuel avance ved salg af ejerlejligheden beliggende ... i A-by være skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har siden 1992 været ejer af et enfamilieshus i B-by, hvor han også har haft og fortsat har folkeregisteradresse.

På grund af arbejdsløshed og manglende udsigt til arbejde inden for sit fag, accepterede spørger i 1993 et tilbud om ansættelse som vikar i C-firma i A-by.

Spørger beholdt sin folkeregisteradresse i B-by af praktiske grunde, da familien ikke ønskede at flytte til A-by.

Efter godt et års vikartjeneste fik spørger fastansættelse med arbejdssted på firmaets hovedkontor i A-by.

Som følge af at der ikke fandtes og ikke p.t. findes et tilsvarende job i B-by, købte spørger d. 1. april 1997 en lejlighed i A-by

Lejligheden i A-by har udover af arbejdsmæssige årsager at tjente som bolig for spørger i næsten 10 år (4 til 5 dage om ugen bortset fra i ferier), hvert år i nogle weekends været benyttet af spørger og hans familie.

Spørger har fremlagt dokumentation i form af kopi af ansættelsesaftale med C-firma, rejsespecifikation for 2005 og 2006 inkl. billetter, oversigt over elforbrug for perioden 1997/98 til 2005/06 inkl. afregninger, oversigt over varmeudgifter for perioden 2001/01 til 2005/06 inkl. afregninger, oversigt over antal rejser for årene 1997 til og med 2006 samt lønseddel for maj måned 1997 og april måned 2007.

Spørger har ifølge det oplyste i 2005 og 2006 overnattet i lejligheden i A-by ca. 145 gange om året i forbindelse med arbejde.

Inden for den kommende 5-års periode er det spørgers hensigt at sælge lejligheden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at en eventuel avance ved salget af lejligheden i A-by vil være skattefri.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Ifølge praksis, jf. SKM2007.217.DEP, er der dog intet til hinder for, at en supplerende helårsejendom vil kunne sælges skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (parcelhusreglen), hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot den supplerende ejendom faktisk har tjent til bolig for ejeren af arbejdsmæssige årsager.

På baggrund af det fremlagte materiale må det lægges til grund, at spørger af arbejdsmæssige årsager har benyttet lejligheden i A-by som bolig til mellem 1 og 5 overnatninger ugentligt i den dokumenterede perioden.

SKAT vurderer som følge heraf, at lejligheden i A-by af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger i hvert fald i 2005 og 2006.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.