Dato for udgivelse
15 Jan 2008 14:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2007 10:13
SKM-nummer
SKM2008.24.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-174552
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst
Land
Monaco + Frankrig
Emneord
Fraflytning, henstand, afvisning
Resumé

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål om henholdsvis opretholdelse af henstand med fraflytningsskatten på sine aktier i B ved fraflytning til Monaco, uden at blive mødt med krav om sikkerhedsstillelse og hvorvidt det har nogen betydning for besvarelsen af heraf om flytningen fra Frankrig til  Monaco sker før eller efter 1. juli 2007, idet supplerende oplysninger ikke blev fremsendt rettidigt til SKAT

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 1, 3. pkt.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.G.19
Spørgsmål
  1. Kan det bekræftes, at A fortsat vil kunne opretholde henstand med fraflytningsskatten på sine aktier i B ved fraflytning til Monaco, uden at blive mødt med krav om sikkerhedsstillelse?
  2. Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, om flytningen fra Frankrig til  Monaco sker før eller efter 1. juli 2007? 

Svar

  1. Afvises, jf. nedenfor.
  2. Afvises, jf. nedenfor.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A fraflyttede Danmark pr. 27. december 2006. A har efter fraflytningen og indtil videre haft bopæl i Frankrig.

I forbindelse med indgivelsen af selvangivelse for 2006 påtænker A at søge henstand med fraflytningsskatten på sin portefølje af aktier i B.

A har nu overvejelser om at flytte fra Frankrig, og ønsker i denne forbindelse bindende svar på muligheden for at oprette henstanden med fraflytningsskatten uden sikkerhedsstillelse.

A har som sit væsentligste økonomiske aktiv en større beholdning af aktier i det danske børsnoterede selskab B. Der skal i forbindelse med fraflytningen opgøres en fraflytningsskat på disse aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 38.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

1.

Det anføres at spørgsmål 1 skal besvares med et Ja.

Det er hensigten, at revisor i forbindelse med indgivelsen af selvangivelse for 2006 (1.1.2006 til 27.12.2006) anmoder om henstand med fraflytningsskatten i henhold til kildeskattelovens § 73E, jf. aktieavancebeskatningslovens 38, stk. 6.

Selvangivelsen for 2006 vil blive indgivet rettidigt, altså inden 1/7 2007, og anmodningen om henstand vil blive indgivet samtidigt med selvangivelsen.

Det fremgår af kildeskattelovens § 73 E, stk. 2, at henstand med fraflytningsskatten alene er betinget af rettidig selvangivelse.

Såfremt fraflytning sker til lande uden for Norden/EU er henstand dog videre betinget af betryggende sikkerhedsstillelse for fraflytningsskatten.

Da A som nævnt flyttede fra Danmark til Frankrig, kan der efter revisors opfattelse ikke stilles krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med fraflytningen.

A påtænker senere i 2007 at flytte fra Frankrig til Monaco.

Det er revisors opfattelse, at der ikke i denne forbindelse kan opstilles betingelser om sikkerhedsstillelse for bevaring af henstanden med fraflytningsskatten.

2.

Det anføres at spørgsmål 2 skal besvares med et nej.

Revisor ønsker i forlængelse af spørgsmål 1 at få bekræftet, at det er uden betydningen om flytningen videre fra Frankrig til Monaco sker før eller efter 1. juli 2007, altså før eller efter at der er indgivet anmodning om henstand med fraflytningsskatten.

A ønsket at få bindende svar på de stillede to spørgsmål, inden A endeligt træffer beslutning om at flytte fra Frankrig til Monaco.   

SKATs indstilling og begrundelse

En bekræftende besvarelse af spørgsmålet forudsætter, at det kan lægges til grund, at fraflytningen er reel således forstået, at skattepligten til Danmark er ophørt i 2006 og at Frankrig herefter i hvert fald en periode således har været centrum for spørgers livsinteresser.

Spørgers repræsentant er gentagne gange anmodet om at fremsende dokumentation herfor. Senest er det ved mail fra repræsentanten oplyst, at man ikke kan komme i kontakt med spørger, idet dennes opholdssted er ukendt, men man ville vende tilbage til sagen når man fandt frem til spørger.

Således meddelte Skat ved mail af 12. september 2007, at førnævnte dokumentation måtte være Skat i hænde senest den 1. oktober 2007, idet anmodningen om bindende svar ellers måtte forventes afvist efter reglerne herom i skatteforvaltningsloven.

Det pågældende materiale er ikke modtaget den 1. oktober 2007 eller senere.

På den baggrund skønner Skat, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst. Idet der trods opfordring ikke er modtaget supplerende dokumentation bør besvarelsen således afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, 3. pkt.

2.

Der henvises i det hele til det under spørgsmål 1 anførte.

Spørgsmålets besvarelse bør således afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, 3. pkt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.