Dato for udgivelse
15 jan 2008 09:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2007 16:21
SKM-nummer
SKM2008.22.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-190311
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation
Emneord
Ekspropriationssituation, afståelse, frivillig aftale
Resumé

Skatterådet finder, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. i ejendomsavancebeskatningslovens var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af et areal selskab A.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.
Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.8.

Spørgsmål

Vil en udbetalt erstatning til spørger blive betragtet som omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11. 2. pkt. og dermed være skattefri?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I forbindelse med en akut dæmningsforstærkning på grund af manglende stabilitet, har selskab A behov for en udvidelse af baneskråningen.

Selskabet ønsker, for at spare tid, at indgå en frivillig aftale med spørger om afståelse af ca. ... af spørgers ejendom matr. ... til selskabet.   Det fremgår af anmodningen, at såfremt det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale, er selskabet indstillet på at på at gennemføre en ekspropriation hurtigst muligt.     

Af medsendt forslag til frivillig aftale mellem spørger og selskabet fremgår, at selskabet vil udbetale en erstatning på kr. ... for de ca. ... m2 som spørger skal afstå.

Derudover udbetaler selskabet en erstatningssum til spørger på i alt kr. ... for de øvrige ulemper, som udvidelsen af baneskråningen vil medføre.

De forhold, som selskabet vil betale erstatning for, udover selve arealafståelsen, er følgende:

  • For rådighed over arealer, i alt ca. ... m2, hvor der skal ske udskiftning af jordbunden med sand pålagt ca. 20 cm. muld.
  • For den risiko, der fremover vil være for øget stormfald, samt skader på grund af tunge transporter.
  • For forringelse af arealernes skønshedsværdi ved at blive helt ryddet og med risiko for at man på arealer, hvor der skal ske udskiftning  af bunden, ikke kan få større træer til at gro.
  • For øget slitage på skovvej under anlægsarbejde.
  • For ret til udførelse af ny adgangsvej ind i området. 

Den samlede erstatning udgør således kr. ... 

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11,1. pkt. i ovennævnte lov.

Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.pkt. også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at eksproprier ejendommen.

Det er ved TFS 1995,575 HRD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1.pkt. må være en betingelse for anvendelse af § 11. 2.pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf.

SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007 E.J.2.8.

Følgende betingelser skal således være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelse af fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation.

1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.   

2) På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af en frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal således foreligge ekspropriationsrealitet.

Ekspropriationshjemlen i nærværende sager forefindes i lov nr. 96 af 31. marts 1965 om ekspropriationer under Trafikministeriet, senest ændret ved lov nr. 155 af 12. marts 2003. Ved supplerende brev af  ... 2007 har spørgers repræsentant meddelt, at ovennævnte lov også giver Trafikministeriet, som selskabet er en del af, hjemmel til at foretage ændring eller sikring af bestående anlæg. Dette sker i henhold til ekspropriationsprocesloven (om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom) med selskabet som anlægsmyndighed.  

Til bekræftelse af selskabets kompetencebeføjelser i forbindelse med erhvervelse af arealer til sikring af jernbanedrift er der nu yderligere medsendt:

a) Udskrift fra Transport- og Energiministeriets hjemmeside hvoraf fremgår, at selskabet er statens jernbaneinfrastrukturforvalter og bl.a. har til opgave at drive, vedligeholde og forny statens jernbanenet, samt at selskabet er en statsvirksomhed, som hører under Transport- og Energiministeriet.

b) Pjece fra Trafikstyrelsen, maj 2005 - Jernbanen og ekspropriationer, hvor der på side 2 er anført, at infrastrukturforvalterens opgave bl.a. er at erhverve de eksproprierede arealer og via kommissariatet udbetale erstatninger. Den største infrastrukturforvalter er selskabet, som ejer statens jernbanenet.

c) Uddrag af resultatkontrakten mellem Transport- og Energiministeriet og selskabet, hvoraf fremgår, at selskabet som infrastrukturforvalter skal iværksætte de nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger af jernbanenettet.

d) Kopi af udsnit af taksationskendelse, hvoraf fremgår, at parterne er ejeren af ejendommen og anlægsmyndigheden selskabet.  Det fremgår således, at selskabet er ekspropriationsmyndighed og således kan indstille til ekspropriation.

SKATs opfattelse og indstilling

SKAT finder på ovenanførte baggrund, at det må anses for sandsynliggjort at selskabet har ekspropriationskompetencen i nærværende sag.

Betingelse nr. 1 må således anses for opfyldt.

Endvidere har selskabet i brev af ... 2007 tilkendegivet at selskabet vil skride til ekspropriation, såfremt frivillig aftale ikke bliver indgået.

Betingelse nr. 2 må således ligeledes anses for opfyldt. 

For så vidt angår erstatningsbeløbet på i alt kr. ..., andrager som ovenfor anført, alene de kr. ... en egentlig ekspropriationserstatning, medens de øvrige kr. ... er for forringelse, slitage, risiko og ulemper.

Men da det således drejer sig om erstatninger for varige forringelser af ejendommens værdi, og ikke erstatning for direkte indtægtstab, må også disse beløb anses for skattefri.

SKAT indstiller herefter at spørgsmålet i sin helhed besvares med et Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.