Dato for udgivelse
16 jan 2008 15:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2007 16:11
SKM-nummer
SKM2008.33.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-191792
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Ejendom
Resumé

Skatterådet svarer ja til at en eventuel avance ved salg af ejerlejlighed ikke skal beskattes, selvom skatteyder har to helårsboliger.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.1
Spørgsmål

Kan lejligheden Park 5, 1 mf. sælges uden beskatning, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 ?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ægteparret A og B har købt lejligheden Park 5, 1 m, den 1.april 2006 med det formål, at A skulle have boligmulighed i forbindelse med sit arbejde som overlæge på hospital.

A tiltrådte stillingen 1/7 2005 og har i den forbindelse tilkaldevagt hver femte uge fra mandag til mandag i alle døgnets timer. I den periode skal han kunne møde inden for 30 minutter. Lejligheden har derfor været anvendt i disse uger og endvidere enkelte andre dage i forbindelse med møder fra anskaffelsen den 1. april 2006 og indtil nu.

Som følge af, at trafikken er tiltaget i tæthed, er det blevet vanskeligt at nå frem inden for tidsfristen. Lejligheden ønskes derfor solgt.

Der er fremlagt dokumentation for varme og elforbrug samt kabeltv og internetforbindelse i ejerperioden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens  opfattelse, at lejligheden har tjent til bolig for A i et sådant omfang, at betingelserne for skattefritagelse er opfyldt. Det henviser til Højesterets dom af 24. januar 2007 i SKM2007.147.HR, samt ministeriets kommentar hertil i SKM2007.217.DEP. Der fremgår heraf, at en supplerende ejendom kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Skatteministeriet anfører, at kravet om beboelse er opfyldt, når det har været tale om regelmæssig tilbagevendende ophold, der udgør en samlet periode på ca. 2 måneder. Dette krav er opfyldt i nærværende sag.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Ifølge praksis, jf. SKM2007.217.DEP, er der dog intet til hinder for, at en supplerende helårsejendom vil kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen af arbejdsmæssige årsager har været anvendt til beboelse af ejeren. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyderne anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot han i en væsentlig periode af arbejdsmæssige årsager har anvendt ejendommen til beboelse.

Ud fra en samlet vurdering af den fremlagte dokumentation, er det SKATs opfattelse, at det må lægges til grund, at spørger af arbejdsmæssige årsager har benyttet lejligheden som bolig hver femte uge fra mandag til mandag samt enkelte andre dage i perioden fra 1.april 2006 indtil nu.

SKAT vurderer således, at boligen af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger i en væsentlig periode.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.