Dato for udgivelse
14 Jan 2008 14:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2007 12:55
SKM-nummer
SKM2008.19.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-174560
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Udlejningsindtægter, HOA, værdiansættelse
Resumé

Skatterådet bekræftede, at indtægter fra tøjkoncern, som hovedaktionær A er aktiv deltager i  som indgås på markedsvilkår i lighed med salg til 3. mand kunne indregnes i samlet vurdering af den nye aktivitets rentabilitet og afviste, at det har nogen betydning hvor stor en andel disse indtægter måtte udgøre af de samlede indtægter i de enkelte år så længe disse ikke udgør majoriteten af indtægterne. Skatterådet bekræftede, at det havde betydning om disse indtægter måtte udgøre de samlede indtægter.

Reference(r)
Statsskatteloven
Ligningsloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.F.2.1
Redaktionelle noter
Sidste sætning i resumeet er ændret 28. januar 2008.
Spørgsmål
  1. Vil indtægter fra tøjkoncern, som A er aktiv deltager i (ejer ca. 75 pct. , anden aktiv deltager ejer resten), som indgås på markedsvilkår i lighed med salg til 3. mand kunne indregnes i samlet vurdering af den nye aktivitets rentabilitet ?
  2. Såfremt svaret på spørgsmål 1 er ja, har det da nogen betydning hvor stor en andel disse indtægter måtte udgøre af de samlede indtægter i de enkelte år så længe disse ikke udgør majoriteten af indtægterne ?
  3. Såfremt svaret på spørgsmål 2 er nej, har det da nogen betydning om disse indtægter måtte udgøre de samlede indtægter ?

Svar

  1. Ja, jf. nedenfor.
  2. Nej, jf. nedenfor.
  3. Ja, jf. nedenfor.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Der er tale om bådudlejningsindtægter i forbindelse med gennemførelse af påtænkt opstart af nyt aktivitetsområde omfattende køb af 1 stk. båd, model katamaran samt udlejning af denne som event- samt reklamebåd.

Events vil for eksempel omfatte udlejning af båd til aktiv sejlads ved firmature, messer, team building samt kundearrangementer. Reklame vil omfatte reklamer direkte på båd og sejl samt udstillinger m.m.   

Selskabet påtænker at opstarte ny aktivitet med bådudlejning af 1 stk. båd, model katamaran til event- og reklameformål. Båden er bygget som en udelukkende højhastighedsbåd, der kan transporteres direkte verden over via en normal 40 fods container og er alene bygget i et fåtal, hvilket gør båden relevant for event- og reklameformål. Billede af båd er vedlagt som bilag 1.

Selskabet har allerede på nuværende tidspunkt tilkendegivelser fra eksterne parter som sikre at selskabet i givet fald vil opnår et positivt afkast, som vil stå i rimeligt forhold til den investerede kapital.

Selskabets anpartshaver, A, er ligeledes medejer af en større tøjkoncern som vil have en væsentlig interesse i at være en aktiv bruger af selskabets nye aktivitet på både event- og reklameområdet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er vor vurdering at når aftaler indgås på markedsvilkår og den erhvervsmæssige relevans er tilstede er det uden betydning om indtægten måtte komme fra 3. mand eller parter hvori selskabets hovedanpartshaver har en aktiv deltagelse i.

SKATs indstilling og begrundelse

1

Værdiansættelse af transaktioner mellem interesseforbundne parter, der gennemføres på markedsmæssige vilkår, anerkendes på linie med transaktioner foretaget mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2. Det er således afgørende for besvarelsen af spørgsmålet, at indtægter fra tøjkoncernen kan anses for værende  afholdt for at sikre og vedligeholde koncernens indkomstgrundlag, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

2

Under forudsætning af ensartet værdiansættelse, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, er det uden skattemæssig betydning om sammensætningen af selskabets omsætning er som beskrevet i spørgsmål 2, jf. ligningslovens § 2.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

3

Manglende transaktioner med uafhængige parter kan vanskeliggøre værdiansættelsen af transaktioner mellem de forbundne parter, jf. ligningslovens § 2.

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år.