Dato for udgivelse
14 Jan 2008 11:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2007 10:17
SKM-nummer
SKM2008.18.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-191618
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Emneord
AM-bidrag, lempelse, udenlandsk indkomst
Resumé

Skatterådet bekræfter, at AM-bidraget med virkning fra og med 1. januar 2008 er en skat, der på linje med indkomstskatten kan lempes efter reglen i ligningslovens § 33 A.

Reference(r)

Arbejdsmarkedsbidragsloven § 3
Ligningsloven § 33 A

Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2007-4 C.2.6
Henvisning
Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2008-3 D.C.2.

Spørgsmål:

Kan AM-bidraget fra og med 1. januar 2008 betragtes som en indkomstskat i relation til ligningslovens § 33 A.

Svar

Ja, der henvises til SKATs nedenstående begrundelse for svaret.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er ansat hos B A/S som rejsemontør. Jobbet indebærer en betydelig rejseaktivitet i udlandet. Denne rejseaktivitet giver i en vis udstrækning mulighed for at anvende bestemmelsen i ligningslovens § 33 A. A påtænker også at benytte denne bestemmelse i indkomståret 2008 og han ønsker derfor en afklaring af, hvorvidt AM-bidraget skal anses for en indkomstskat, når der for indkomståret 2008 gives skattelempelse efter bestemmelserne i ligningslovens § 33 A.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det fremgår af lovforslag L 2 (lavere skat på arbejde), som blev vedtaget den 23. oktober 2007, at AM-bidraget med virkning fra indkomståret 2008 skal have karakter af en indkomstskat på linie med andre indkomstskatter, og at AM-bidraget hermed skal behandles som en skat omfattet af Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler.

I bemærkningerne til lovforslaget omtales alene relationen til de danske dobbeltbeskatningsaftaler samt virkningen af, at AM-bidraget fremover skal behandles som en skat i denne sammenhæng. De interne lempelsesbestemmelser i ligningslovens § 33 hhv. § 33 A omtales slet ikke i bemærkningerne til lovforslaget. Det er dog vores klare opfattelse, at vedtagelsen af L 2 indebærer, at AM-bidraget også skal betragtes som en indkomstskat i relation til de interne lempelsesregler. Det vil efter vores opfattelse ikke give nogen mening at differencen mellem indkomstskatter, der omfattes af de danske dobbeltbeskatningsaftaler, og indkomstskatter, der omfattes af de interne lempelsesregler.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovforslag L 2 til Lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 indeholder følgende bemærkninger vedrørende AM-bidraget:

"Det er en konsekvens af afskaffelsen af Arbejdsmarkedsfonden og dermed af øremærkningen af arbejdsmarkedsbidraget til finansieringen af bestemte tiltag på beskæftigelsesområdet, at arbejdsmarkedsbidraget mister sin nuværende karakter af et socialt bidrag. Arbejdsmarkedsbidraget får herefter karakter af en indkomstskat på linie med andre indkomstskatter og vil hermed - i modsætning til nu - være en skat omfattet af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Dette får den konsekvens, at arbejdsmarkedsbidraget fremover kun vil kunne opkræves, når Danmark kan beskatte den pågældende indkomst efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hvis Danmark ikke kan beskatte indkomsten efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil Danmark ikke fremover kunne opkræve arbejdsmarkedsbidrag. Et eksempel kunne være en person, som har bopæl i Danmark, og som arbejder i udlandet for en udenlandsk offentlig arbejdsgiver. Sådan indkomst kan efter de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster kun beskattes i arbejdslandet.

I øjeblikket er pligten til at svare arbejdsmarkedsbidrag betinget af såvel erhvervelse af en bidragspligtig indkomst som af det forhold, at den pågældende er socialt sikret i Danmark. Når arbejdsmarkedsbidraget får karakter af en indkomstskat, kan bidraget ikke længere opkræves udelukkende på grundlag af social sikring i Danmark og uden hensyntagen til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

En anden konsekvens er, at det maksimale nedslag, som Danmark skal give ved lempelse for dobbeltbeskatning, nu vil blive større - nemlig med et beløb svarende til arbejdsmarkedsbidraget. Dette har betydning, når en person med bopæl i Danmark har udenlandsk lønindkomst, og Danmark skal nedsætte sin skat efter den såkaldte credit-metode. I en sådan situation skal Danmark nedsætte sin skat med den skat, der er betalt i udlandet, dog højst den danske skat, der falder på den udenlandske indkomst. Hvis den udenlandske skat er mindre end den danske, er der ikke noget problem. Er den udenlandske skat imidlertid højere end den danske, vil det maksimale danske nedslag fremover være de hidtidige skatter plus arbejdsmarkedsbidraget.

Det forhold, at arbejdsmarkedsbidraget gøres til en skat, vil også kunne få betydning for personer, som har bopæl i udlandet, og som erhverver lønindkomst i Danmark. Hvis en sådan person er socialt sikret i Danmark, skal der efter de gældende regler betales dansk arbejdsmarkedsbidrag. Lovforslaget ændrer ikke dette. Betragtes arbejdsmarkedsbidraget som en skat, vil den danske skat, som den pågældende maksimalt vil kunne få nedslag (credit) for i sit hjemland, være tilsvarende større. Dette vil være af betydning, hvis hjemlandets skat er højere end den danske, men vil i øvrigt også afhænge af hjemlandets lovgivning og praksis."

Lovændringen og bemærkningerne til denne omkvalificerer AM-bidraget fra at være et fradrags-/bortseelsesberettiget socialt bidrag til at være en fradrags-/bortseelsesberettiget skat. Konsekvensen heraf er efter SKATs opfattelse, at AM-bidraget i enhver skattemæssig sammenhæng fremover (fra 1. januar 2008) skal opfattes som en skat og ikke et socialt bidrag.

SKAT er enig med revisionsaktieselskabet i, at bemærkningerne til loven alene fokuserer på omkvalificeringens betydning i forhold til indgåede dobbeltbeskatningsaftaler og dermed lader det stillede spørgsmål stå åbent.

SKAT forstår imidlertid omkvalificeringen sådan, at når AM-bidraget fra 1. januar 2008 er en skat på linje med andre skatter, vil bidraget kunne lempes på linje med indkomstskatten efter interne regler i ligningslovens § 33 henholdsvis § 33 A ligesom dette vil kunne ske uafhængigt af om Danmark de facto har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med arbejdslandet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Det bindende svar er bindende i 5 år fra modtagelsen af dette brev, medmindre andet udtrykkeligt er oplyst, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.

Svaret er ikke bindende, hvis der er sket ændringer i de forudsætninger eller regler, der ligger til grund for svaret, eller hvis svaret er givet på grundlag af ukorrekte oplysninger, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2.