Skridt, der ikke fører til endelig afbrydelse

Afbrydes forældelsen?

Tillægsfrist på 1 år ved foreløbig afbrydelse løber fra

Indgivelse af anmodning om udlæg til fogedretten uden at fogedforretning er afholdt og dette ikke beror på kreditor.

Nej - alene tale om foreløbig afbrydelse

Fra det tidspunkt hvor kreditor får besked om, at sagen er sluttet. Har kreditor ikke fået meddelelsen i rimelig tid regnes fristen fra det tidspunkt da kreditor fik kendskab til eller burde have fået kendskab til forholdet eller søgt oplysning herom.

Pantefogeden indleder udlægsforretning uden af den gennemføres og det ikke beror på RIM

Nej - alene tale om foreløbig afbrydelse

Fra det tidspunkt hvor kreditor får besked om, at sagen er sluttet. Har kreditor ikke fået meddelelsen i rimelig tid regnes fristen fra det tidspunkt da kreditor fik kendskab til eller burde have fået kendskab til forholdet eller søgt oplysning herom.

Indgivelse af anmodning til fogedretten om foretagelse af arrest, uden af arrestforretning gennemføres og dette ikke beror på kreditor

Nej - alene tale om foreløbig afbrydelse

Fra det tidspunkt hvor kreditor får besked om, at sagen er sluttet. Har kreditor ikke fået meddelelsen i rimelig tid regnes fristen fra det tidspunkt da kreditor fik kendskab til eller burde have fået kendskab til forholdet eller søgt oplysning herom.

Fremsættelse af krav for fogedretten om andel i auktionsprovenu uden at auktion er afholdt og dette ikke beror på kreditor

Nej - alene tale om foreløbig afbrydelse

Fra det tidspunkt hvor kreditor får besked om, at sagen er sluttet. Har kreditor ikke fået meddelelsen i rimelig tid regnes fristen fra det tidspunkt da kreditor fik kendskab til eller burde have fået kendskab til forholdet eller søgt oplysning herom.

Pålæg til skyldners arbejdsgiver om lønindeholdelse, uden at lønindeholdelse gennemføres og det ikke beror på RIM.

Nej - alene tale om foreløbig afbrydelse

Fra det tidspunkt hvor kreditor får besked om, at sagen er sluttet. Har kreditor ikke fået meddelelsen i rimelig tid regnes fristen fra det tidspunkt da kreditor fik kendskab til eller burde have fået kendskab til forholdet eller søgt oplysning herom.

 

Det fremgår af § 20, stk. 3, at reglerne i stk. 1 og 2 også gælder, hvis fordringshaveren inden forældelsesfristens udløb har iværksat forfølgning som nævnt i § 18, dvs. udlæg, tvangsauktion, arrest mv., uden at fogedforretning eller auktion er afholdt. Bestemmelsens sidste led vil bl.a. gælde i tilfælde, hvor en fogedforretning afvises, fordi rekvirenten som følge af en forglemmelse udebliver fra forretningen, jf. retsplejelovens § 492, stk. 1.