Dato for udgivelse
09 jan 2004 14:21
SKM-nummer
SKM2004.14.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-301-01128
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, husbåd, fast ejendom, skib, bådeplads
Resumé

Husbåde anses momsmæssigt for at skulle sidestilles med lystfartøjer. Udlejning af havneplads/liggeplads til en husbåd er momspligtig.

Reference(r)

Momsloven § 4, § 34, stk. 1, nr. 8 og 9

Henvisning

Momsvejledningen 2003-2 I.1.4

Redaktionelle noter

Denne meddelelse er ændret på baggrund af SKM2013.208.SKAT

På baggrund af en konkret henvendelse vedrørende husbåde, er Told- og Skattestyrelsen blevet bedt om at tage stilling til den momsmæssige behandling af salg og udlejning af husbåde, samt af udlejning af liggeplads i havn til husbåde.

Husbåde - flydende boliger - anden lovgivning

Husbåde, eller flydende boliger, kan beskrives som: flydende indretninger, der anvendes til beboelse på samme sted, som ikke er af rent forbigående karakter. De kan opdeles i :

1)

Flydende boliger, som er forsynet med eget fremdriftsmiddel, men som anvendes til beboelse, som ikke er af rent forbigående karakter.

2)

Flydende boliger, som tidligere har været anvendt som skibe.

3)

Flydende boliger, som er bygget med henblik på at blive anvendt som stationære flydende boliger.

Flydende boliger er omfattet af både byggelovgivningen og lov om sikkerhed til søs. Flydende boliger, der ikke anvendes til at sejle som skibe, men i stedet ligger fast i havn og anvendes som boliger, betragtes først og fremmest som boliger, der er reguleret af byggeloven og skal opfylde de relevante bestemmelser i bygningsreglementet. Byggelovgivningen suppleres af søfartslovgivningens krav til skibet opdrift og stabilitet. Når den flydende bolig anvendes som skib enten ved egen fremdrift eller ved forsejling er den omfattet af søfartslovgivningen.

Flydende boliger kan registeres i skibsregisteret. En flydende bolig, der ikke kan bevæge sig ved egen drift registreres som en "pram". En flydende bolig, der er udstyret med motor og kan bevæge sig ved egen drift registreres som et "lystfartøj".

Ved salg af fyldende boliger udarbejdes der et skibsskøde og eventuelt skibspantebrev.

Flydende boliger, er ikke omfattet af tinglysningslovens § 19 og betragtes således ikke som fast ejendom i tinglysningslovens forstand.

Flydende boliger er ikke omfattet af ejendomsværdiskatteloven. De vurderes ikke, og der er derfor ikke noget grundlag at beregne ejendomsværdiskatten på.

En flydende bolig, der ikke kan sejle ved egen kraft, er ikke omfattet af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, idet den, i den henseende, anses for at være en pram.

Ligningsrådet har udtalt i SKM2003.418.LR, at 4 nærmere beskrevet husbåde anses for skibe i afskrivningslovens forstand, når de anvendes erhvervsmæssigt.

Husbåde - flydende boliger - momsloven

Fast ejendom

Det er styrelsens opfattelse, at flydende boliger, der ligger fortøjet i en havn, ikke har den nødvendige faste forankring på en fast grund til at de momsmæssigt kan anses for at være fast ejendom. Levering, udlejning, administration mv. af flydende boliger er således ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 og 9.

Skib / lystfartøj

Momsloven § 34, stk. 1, fritager:

8)

Salg og udlejning af fly og af skibe med en bruttotonnage på 5 eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover bortset fra sportsfly og lystfartøjer.

9)

Reparartion, vedligeholdelse og ombygning på de af nr. 8 omfattede fly og skibe samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr.

Den danske momslov sondrer imellem "skibe" og "lystfartøjer". Fritagelsen for salg, udlejning, reparation og vedligeholdelse af skibe blev indsat i lov om almindelig omsætningsafgift, nr. 102 af 31. marts 1967. Det fremgår af bemærkningerne til lov om ændring af lov om almindelig omsætningsafgift, fremsat den 30. november 1967, at fritagelsen for salg, udlejning, reparation og vedligeholdelse mv. blev indsat i loven om almindelig omsætningsafgift for at imødekomme et ønske fra rederierne og skibsværftsindustrien.

Momsvejledningens afsnit I.1.4. definerer ikke begrebet "skib". Om lystfartøjer fremgår det, at:

"Afgrænsningen må i hvert tilfælde bero på en konkret afgørelse af, om fartøjet fremstår som et lystfartøj eller ej.

Der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering....

Der vil også kunne lægges vægt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse. I tvivlstilfælde vil anvendelsen vægte mere end de andre parametre."

6. momsdirektiv art. 15, nr. 4 og 5 fritager efter ordlyden skibe, der anvendes til erhvervsmæssig sejlads. Når dette sammenholdes med hensigten med momslovens § 34, stk.1, nr. 8 og 9, er det styrelsens opfattelse, at fritagelsen for skibe i momslovens § 34 som udgangspunkt fritager skibe, der anvendes erhvervsmæssigt som skibe.

Flydende boliger, der kan flyde og bevæges igennem vand, må anses for at være fartøjer der ikke anvendes erhvervsmæssigt som skibe, og den momsmæssige behandling må således skulle sidestilles med den momsmæssige behandling af lystfartøjer.

Salg, udlejning, reparation og vedligeholdelse mv. af flydende boliger er således momspligtigt efter lovens almindelige regler.

Liggeplads i havn

Efter fast praksis er udlejning af bådeplads, liggeplads på land, havne- og beddingspladser momspligtig. Der skal derfor betales moms af pladsleje, herunder evt. indskud eller deposita, der opkræves.

Det er styrelsens opfattelse, at den havneplads, som en husbåd ligger på, skal anses for at være en bådeplads. Der skal således betales moms af pladslejen.

Det skal bemærkes, at spørgsmålet om momspligten af en bådeplads er indbragt for Vestre Landsret i en konkret sag. Der er i sagen sket præjudiciel forelæggelse til EF-domstolen omkring spørgsmålet om, hvorvidt udlejning af bådepladser er omfattet af fritagelsen i art. 13B, punkt b.