Dato for udgivelse
14 jan 2008 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 dec 2007 11:53
SKM-nummer
SKM2008.14.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, B-806-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Maskeret, udbytte, udlodning, hovedaktionær, ægtefælle, mellemregningskonto, pengeoverførsel, hævninger, driftsomkostninger, investering, Nigeria
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en hovedaktionær korrekt var blevet beskattet af maskeret udlodning i medfør af ligningslovens § 16 a som følge af en overførsel til en bankkonto i Nigeria samt en række hævninger på en mellemregningskonto. Sagsøgeren - en nigeriansk kvinde - var hovedaktionær i et selskab, der i det væsentlige var kontrolleret af hendes ægtefælle. Sagsøgeren var derfor ikke vidende om de handler og aktiviteter, som ægtefællen gennemførte.

I forbindelse med et projekt i Nigeria overførte selskabet et beløb på ca. kr. 130.000,- til en nigeriansk bankkonto. Beløbet blev overført af sagsøgerens ægtefælle i håbet om en betydelig økonomisk gevinst, idet sagsøgerens ægtefælle var af den opfattelse, at man ved indbetaling af beløbet på den nigerianske bankkonto ville få frigivet en kontant betaling på adskillige millioner amerikanske dollars. Derudover foretog sagsøgerens ægtefælle en række hævninger på en mellemregningskonto tilhørende selskabet. Sagsøgeren selv havde ikke nogen skattepligtig indkomst, og der var ikke fremlagt dokumentation for, hvad hævningerne på mellemregningskontoen var anvendt til.

Under sagen gjorde sagsøgeren gældende, at bankoverførslen til Nigeria var blevet tilbageført til den danske bankkonto, hvilket landsretten ikke fandt dokumenteret. For så vidt angår hævningerne på mellemregningskontoen, fandt landsretten det ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at de foretagne hævninger var anvendt til betaling af selskabets udgifter. På denne baggrund, under henvisning til Landsskatterettens begrundelse, og idet landsretten ikke fandt, at sagsøgerens bevisførelse kunne føre til et andet resultat, blev Skatteministeriet frifundet og tilkendt kr. 30.000,- i sagsomkostninger.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.F.2.1.11

Parter

A
(advokat Jan Schneider)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke v/advfm. Peter Hedegaard Madsen)

Afsagt af landsdommerne

Østerborg, Jan Uffe Rasmussen og Nikolaj Frederik Linneballe (kst.)

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, A, skal beskattes for maskeret udlodning jf. ligningslovens § 16 a for indkomståret 1999 i forbindelse med en overførsel fra dennes selskab, H1 Products A/S, til Afrika på i alt 130.571 kr. samt kontante hævninger på sagsøgerens mellemregningskonto med selskabet på i alt 169.000 kr.

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 18. marts 2007 har, sagsøgeren, A, nedlagt endelig påstand principalt om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens indkomst for indkomståret 1999 nedsættes med 299.615 kr., og subsidiært om hjemvisning.

Sagsøgte, skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Den 18. december 2003 afsagde Landsskatteretten sålydende kendelse i anledning af As klage over indkomstfastsættelsen for 1999.

"...

Klagen skyldes, at klageren er beskattet af en række beløb, der er hævet over hendes mellemregning med selskabet H1 Products A/S.

Landsskatterettens afgørelse

Aktieindkomst

Hævninger på mellemregning med selskab anset for maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A med i alt 27.933 kr.

Landsskatteretten forhøjer ansættelsen med 71.682 kr.

Sagens oplysninger

Klageren købte i august 1995 alle aktier i H1 Products A/S, der fik binavnet H2 Handel A/S, idet hun indskød samtlige selskabets aktiver. Selskabet beskæftigede sig med import af punkteringsbeskyttelse, der blev solgt gennem ansatte sælgere. Binavnet blev slettet pr. 28.12.1998. H1 Products A/S er efterfølgende opløst efter konkurs.

I oktober 1998 købte klagerens daværende ægtefælle BA et selskab indregistreret i U.S.A., som fik navnet H2 Trading Ltd., og han fik samtidig fuldmagt til at disponere på dette selskabs vegne. Den 1.12.1998 blev H1 Products A/S registreret som herboende repræsentant for H2 Trading Ltd., idet det samtidig blev registreret, at den herboende repræsentants hovedaktivitet var import af punkteringsbeskyttelse. H1 Products A/S havde fortsat ansatte til at tage sig af salgsarbejdet, og af disses lønsedler fremgår navnene henholdsvis H1 Products A/S (H2 Handel A/S), H2 Handel A/S - en division af H2 Trading, H2 Handel A/S og H2 Handel. Kontoudtog for bankkonti vedrørende virksomheden blev både før og efter købet af H2 Trading Ltd., udskrevet til H2 Handel A/S.

Ifølge regnskabet pr. 29.2.1996 for H1 Products A/S havde selskabet en gæld til klageren på 752.0016 kr. Ved en afgørelse af 12.3.1999 forhøjede Skatteforvaltningen skønsmæssigt selskabets indkomst for dette år med 633.848 kr., idet klagerens privatforbrug ikke levnede plads til, at hun kunne have indskudt alle disse penge i selskabet. Beløbet blev derfor anset at være udeholdt omsætning i selskabet ikke indskud fra klageren og mellemregningskontoen blev nedsat med dette beløb. Afgørelsen er ikke påklaget.

Ifølge en udskrift over konteringerne på klagernes mellemregning med dette selskab for perioden for perioden 1.9.1998 - 8.4.1999 er der i indkomståret foretaget kontante hævninger på i alt 169.000 kr., og i samme periode er der på mellemregningskontoen indsat i alt 180.571,75 kr.

Der er fremlagt kontoudtog fra F1 Bank vedrørende konto nr. ... tilhørende H2 Handel A/S, hvoraf fremgår, at dette selskab den 26. maj 1999 overførte et beløb på 18.500 UDS eller 130.615,61 kr. til F2, Afrika med følgende tekst: "Transf on behalf of G1 Trade & Commerce/contr.nnpc/ped/...covers economic recovery tax as described in your letter of 19.5.1999" Der er videre fremlagt diverse breve dateret i maj 1999 fra henholdsvis F2, Afrika, og F3 Bank stilet til " The President, G1 Trade & Commerce Ltd.", hvor der gøres krav på et beløb på 18.500 UDS til betaling af skat, samt en kvittering fra F3 Bank stilet til SM, G1 Trade & Commerce, Danmark dateret den 24.5.1999 for betaling af beløbet.

Regionens afgørelse

Regionen har lagt til grund, at klageren i 1999 fortsat ejede aktierne i H1 Products A/S, idet der er henvist til, at der ikke er sket anmeldelse af overdragelsen eller på anden måde er indsendt dokumentation for overdragelsen. Det er videre lagt til grund, at H1 Products A/S ikke har overdraget sin erhvervsmæssige virksomhed, der er fortsat uændret. Der er henvist til, at der i realiteten ikke er sket ændringer i driften af virksomheden, ligesom der ikke er sket regulære formuemæssige dispositioner, overdragelse eller pengestrømme. Det udenlandske selskab anses ikke for et i skattemæssigt henseende eksisterende selskab, idet der ikke er nogen reel erhvervsmæssige aktivitet i U.S.A. Aktiviteten foregår alene i Danmark på samme adresse som hidtil.

Regionen har videre henvist til, at hævninger, som en hovedaktionær løbende foretager over mellemregningen med sit selskab, kan anses som maskeret udlodning, hvis det efter en bedømmelse af hovedaktionærens forhold må antages, at hun ikke er i stand til at tilbagebetale lånet.

Klageren har ikke indsendt selvangivelsen for 1999 og heller ikke udarbejdet en kapitalforklaring. Ud fra de foreliggende oplysninger om, at hendes indkomst i 1996, 1997 og 1998 var henholdsvis 9.057 kr., 0 kr. og 0 kr., samt det forhold, at hun ikke har nogen indestående i banker, således at hun ikke kan anses at have dokumenteret, at hun har en formue, har regionen vurderet, at hun ikke kan anses at være solvent. Der er derefter sket beskatning af de beløb, som klageren har hævet fra selskabet.

Regionen har opgjort beløbet til beskatning således

Mellemregning d. 29.2.1996 ifølge regnskab

752.016 kr.

Udlignet ved kendelse fra kommunen

633.848 kr.

Saldo pr. 29.2.1996 herefter

118.168 kr.

Hævet ifølge regnskab 1.3 - 30.6.1996

- 19.598 kr.

Hævet ifølge regnskab 1.7. 1996 - 30.6.1997

- 53.105 kr.

Indskud mellemregning 1.7.1997 - 30.6.1998

118.720 kr.

Hævet mellemregning juli 1998

-160.019 kr.

Hævet på mellemregning til stiftelse af udenlandsk selskab, 28.10.1998

-18.835 kr.

Hævet på mellemregning i henhold til udskrift

Af konteringer i perioden 1.9.1998 - 8.4.1999

-82.693 kr.

Hævet i forbindelse med deltagelse i projekt i Afrika, 1.6.1999

-130.571 kr.

Mellemregning pr. 60.6.1999 i selskabets favør

-227.933 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at der ikke er grundlag for at beskatte hende af maskeret udlodning i 1999.

Det er til støtte herfor blandt andet anført, at klageren etablerede H1 Products A/S efter ønske fra sin daværende ægtefælle, BA, der i 1995 var gået konkurs som selvstændig erhvervsdrivende. BA foretog alle dispositioner i selskabet.

I forbindelse med etableringen af selskabet opstod der en større mellemregning med en gæld til klageren. Denne mellemregning besluttede kommunen uretsmæssigt at annullere. Da klagerens ægtefælle vurderede, at denne uretmæssige handling havde noget med ham at gøre, besluttede han at afvikle virksomheden. Han blev dog gennem en udenlandsk samarbejdspartner forespurgt, om han ville etablere H2 Handel Ltd. som et repræsentationskontor for H2 Trading Ltd. Ved et møde i Sverige i september 1998 modtog han 25.000 kr. fra VP til at igangsætte dette. Da tiden kom til at etablere H2 Handel, indsatte han anskaffelsesbeløbet på girokonto ... tilhørende H1 Products A/S, hvilket skete med 19.000 kr. den 28.10.1998. Dette skete fordi ægtefællen ikke havde nogen bankkonto, og fordi beløbet skulle indsættes på en konto i F4 Bank, der ikke har nogen filial på .... Beløbet kunne herefter overføres via PC. Samme dato blev der hævet 18.835 kr. til køb af selskabet. Det kan derfor ikke gøres gældende af regionen, at H1 Products A/S er indehaver af H2 Handel uagtet, at beløbet til selskabet er hævet på firmaets driftskonto, idet man samtidig har modtaget betaling på 19.000 kr.

Det bestrides videre, at der ikke er sket ændringer i driften af virksomheden i forbindelse med H2 Handel. I forbindelse med, at H2 Handel overtog en del aktiver fra H1 Products A/S, blev der indgået en aftale om benyttelse af visse af H2's aktiver i en overgangsperiode, herunder om benyttelse af girokonto, indtil egen bankkonto kunne etableres, betaling for diverse aktiver m.v..

De enkelte træk på mellemregningskontoen ifølge regionens opgørelse er herefter gennemgået, idet det vedrørende de 130.571 kr., som blev hævet til Afrika projektet, blandt andet er forklaret, at transaktionen er foretaget den 26.5.1999. Beløbet er trukket på konto ... i F1 Bank. Denne konto tilhører H2 Handel, som er hjemmehørende i USA. Den omhandlede transaktion til Afrika kommer i stand i forbindelse med samarbejdet med SM, hvor H2 Handel kontinuerligt havde et større mellemværende. Dette mellemværende var altid en gæld til SM. Selskabet indvilligede i at forudbetale en del af dette ikke forfaldne mellemværende. Forudbetalingen skulle bruges til at færdiggøre betalingen på et projekt, som SM havde arbejdet på i 6-7 år. Når afregning kom fra Afrika, skulle en del af beløbet tilbagebetales med behørig rente, og H2s restgæld skulle eftergives.

Vedrørende opgørelsen af mellemregning er det videre blandt andet anført, at det er nødvendigt foretage en generel gennemgang af transaktionerne. Som følge af, at BA ikke kunne opnå check til firmaets driftskonti, var det nødvendigt hele tiden at have en vis kontant beholdning. Derfor blev der foretaget en del hævninger, som så hovedsagligt blev benyttet til at betale firmaets driftsudgift med. Eventuelle differencer blev af praktiske hensyn ført på mellemregning for at undgå besværet med daglige kasseafstemninger. Differencerne var herefter hans problem. Disse blev betragtet som forskud for det arbejde, han havde udført og endnu ikke modtaget betaling for. At disse transaktioner blev ført på mellemregning (i nogen tilfælde klagerens mellemregning) er en rent praktisk fejl fra BAs side. Denne mellemregning med mange kontante hævninger eksploderede i 1998/1999 i forbindelse med, at han påbegyndte en klargøring af kontorer til virksomheden på .... Disse mange hævninger mangler at blive modregnet i mange byggeudgifter, som er betalt af hævningerne. Tillige er BAs kapitalpension på ca. 115.000 kr. brugt til byggeudgifter. Da ejendommen tilhører selskabet, kan alene denne tilgang af hans kapitalpension udligne de hævninger, han har foretaget i perioden. Tilbage står kun hans løntilgodehavende. Dette har imidlertid ingen indflydelse på klagerens mellemregning. Det er derfor gjort gældende, at den opgjorte mellemregning ikke kan betragtes som maskeret udlodning, men derimod skal lønudbetales til BA i de år, det vedrører. Såfremt den fejlagtige kontering skulle kunne retfærdiggøre anderledes, da må alternativet blive, at beløbene lønudbetales til klageren i de år, det vedrører, idet mellemregningen på udbetalingstidspunktet var et tilgodehavende hos hende. Da tidsfristen for nogle af årene er udløbet, må disse år bortfalde.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det målægges til grund, at de konti, som er oprettet under navnet H2 Handel A/S, også i 1999 tilhørte selskabet H1 Products A/S. Der henvises til, at dette selskab tidligere har haft binavnet H2 Handel A/S, og at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at selskabets virksomhed reelt blev overdraget til H2 Handel Ltd. eller noget andet selskab. Det må derimod lægges til grunde, at selskabets virksomhed fortsatte uændret. Det følger heraf, at de bankkonti, som er angivet som tilhørende H2 Handel A/S har tilhørt H1 Products A/S.

For så vidt angår de 130.615,61 kr., som den 26.5.1999 blev overført fra selskabets konto til F2, Afrika, er det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at dette beløb havde nogen forbindelse til selskabets erhvervsmæssige virksomhed, og det kan derfor kun være i kraft af klagerens dominerede indflydelse som hovedaktionær og hendes interessefællesskab med BA, at beløbet er hævet fra selskabets konto. Det er derfor med rette, at dette beløb er anset som skattepligtigt for klageren som maskeret udlodning i medfør af ligningslovens § 16 A.

Efter det oplyste om klagerens økonomiske forhold er det med rette, at hun er blevet beskattet af hævningerne på mellemregningskontoen med selskabet, da hun åbenbart ikke var eller kunne forventes at blive i stand til at betale sin gæld til selskabet. Det bemærkes videre, at hendes indkomstansættelse for indkomståret 1999 skal forhøjes med samtlige de hævninger, der rent faktisk er sket i 1999. Efter udskriften over hendes mellemregningskonto drejer det sig om i alt 169.000 kr. Det bemærkes videre, at det ikke kan anses for dokumenteret eller sandsynliggjort, at pengene er anvendt til betaling af byggeudgifter, der vedrøre selskabet.

Det er endvidere med rette, at beløbene er anset for maskeret udlodning til klageren omfattet af ligningslovens 16 A, idet der ikke foreligger oplysninger om, at klageren har udført arbejde for selskabet, således at hun ikke kan anses at have modtaget løn fra selskabet.

Ansættelsen forhøjes derfor med 71.682 kr., svarende til forskellen mellem summen af 169.000 kr. og 130.615 kr. eller 299.615 kr. og den forhøjelse på 227.933 kr., som blev foretaget af regionen.

..."

BA og VP underskrev den 6. januar 1999 en aftale om overdragelse af det amerikanske selskab, benævnt H2 Handel Ltd. selskabsnummer ... til VP.

Den 1. juni 1999 overførte SM via F5 Bank kontante beløb på i alt 141.409 kr. til tre forskellige modtagere i Afrika.

Den 3. december 1999 skrev SM følgende til H2 Handel LtD, att: BA:

"...

In January 1999 I met with Mr. BA in Holland. We started a cooperation, that continued until now.

I'm a specialist in investigating new project. For that I agreed with Mr. BA and the Company H2 Handel LtD that we should invest market possibilities in Middel East/ Africa for ... Sealent products and others.

In connection hereby I asked for a prepayment for the amount of USD 17.500 that I needed for releasing my contractfunds regarding a delivery of equipment to G2 Corporation owned by the Government.

The payment was made on my behalf through F5 Bank in connection with a visit- and evaluationmeeting we had in Denmark.

I shall hereby confirm that the following payments through F5 Bank.

DKK 26.785 from 1/6/99, money transfer control number ...
DKK 38.208 from 1/6/99, money transfer control number ...
DKK 38.208 from 1/6/99, money transfer control number ... and
DKK 38.208 from 1/6/99, money transfer control number ...

Was a prepayment made from H2 Handel LtD on a not yet due balance. The prepayment was afterwards paid by deducting the amount from due invoices.

In connection with the above prepayment there has been made no agreements about transferring any right for my project in Afrika to either H2 Handel Ltd, BA or anyone else.

The project belong to me, SM and my company G1 Trade & Commerce.

I would like to take the opportunity the thank you for helping me at he time needed.

..."

Af en udateret aftale om samarbejdsophør mellem BA og SM fremgår blandt andet:

"...

Er der dags dato i gensidig forening aftalt, at alt samarbejde skal ophøre. Der er i den forbindelse truffet følgende aftaler.

§ 1

BA og de af ham involverede selskaber og/eller ham selv personligt, bekræfter at man ikke kan kræve erlagte á conto beløb tilbage, selv om arbejdet ikke er fuldført.

Dette gælder også fsv. angår overførsel af USD 18.500 til Afrika.

§ 2

SM erklærer at han ikke indenfor de næste 10 år vil beskæftige sig med punkteringsbeskyttelse. Denne erklæring gælder både for SM selv, samt de af ham involverede selskaber, samt enhver form for indirekte involvering i punkteringsbeskyttelse, hvad enten alle ske i form af "stråmand", udenlandske selskaber eller andet. Ved opstået tvivl hviler bevisbyrden på SM.

...

§ 4

Ved misligholdelse af § 2 er det aftalt, at samtlige rettigheder til kontrakt nr. NNPC/PED/.../F3 Bank i Afrika, øjeblikkeligt overgår til BA.

..."

Der har for landsretten været fremlagt en af BA udarbejdet opgørelse med bilag over driftsomkostninger.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A, BA og SM.

A har forklaret blandt andet, at hun mødte sin daværende ægtefælle BA på Filippinerne, og at de blev gift i 1992. BA gik konkurs i 1995 og kunne derfor ikke eje firmaet H1 Products A/S, hvorfor hun skulle stå som ejer. Det var BA, der stod for det hele. Hun underskrev blot de dokumenter, han bad om. De talte ikke om selskabet. Hun blev også bedt om at underskrive papirerne på Ejendomsselskabet H3 ApS. Hun kendte ikke noget til overdragelserne mellem selskaberne. Hun kendte heller ikke til overførslen til Afrika. Hun vidste ikke, hvad mellemregningskontoen i H1 Products A/S gik ud på. Hun har ikke set de kontanter, der er blevet hævet fra H1 Products A/S. De boede i ejendommen i Høng, hvor hun passede deres tre børn. Hun havde ingen indtægter i 1999 og arbejdede ikke for selskabet. BA gav hende penge til mad og andre indkøb. Hun ved ikke hvor de penge kom fra. Hun begyndte først at arbejde i 2001, hvor hun samtidigt blev skilt fra BA.

BA har forklaret blandt andet, at han blev gift med A i 1992. Han havde allerede på det tidspunkt gang i sin virksomhed. Han gik konkurs i 1995, og der var sket en overdragelse til A samme år. Han fungerede som direktør og daglig leder i selskabet. Det var alene ham, der styrede den daglige drift. Efter råd fra advokat etablerede man Ejendomsselskabet H3 ApS, der skulle eje ejendommen og aktiverne. Overdragelsen til Ejendomsselskabet H3 ApS skete i 1998. Det amerikanske selskab, der blev anskaffet på vegne af VP, overtog Ejendomsselskabet H3 ApS pr. 6. november 1998. Det er således korrekt, hvad der står i anpartshaverfortegnelsen mens datoen i overdragelsesaftalen er anført forkert. Han har skrevet under på vegne af det amerikanske selskab, hvilket han havde fuldmagt til. Grunden til, at der skulle ske en overdragelse var, at det var meget vanskeligt at drive selskabet under hans navn. Han mødte VP i England i forbindelse med sit tidligere arbejde. Politiet foretog ransagning i september 1999. Han ved ikke, om overdragelsesdokumenterne var med i det beslaglagte. Pengene, der blev overført til Afrika, var forskudsbetaling til SM for arbejde, denne skulle udføre for selskabet vedrørende markedsundersøgelser. Det var VP, der pressede på for, at det skulle ske på denne måde. Bankkontoen i F1 Bank tilhørte det amerikanske selskab. Overførslen til Afrika mislykkedes, og pengene kom retur til banken. Herefter overførte de pengene via F5 Bank. Han fik ikke nærmere oplysninger fra SM om projektet. Aftalen om ophør med samarbejdet med SM er lavet i 2000 eller 2001. Selve opgørelsen af mellemregningskontoen er lavet af SKAT. Bogføringen i H1 Products A/S foregik i flere tempi, og han har meget bagud tidsmæssigt. Der var en stor kontantbeholdning som han betalte regninger med. Der er betalt for hjælpen på lagret kontant. Alle de fremlagte bilag er fundet i H1 Products A/S bilagsmappe der blev modtaget retur fra SKAT. VP modtog betalingen på 49.000 kr. og det var VP, der underskrev kvitteringen. Det amerikanske selskab kunne efter overdragelsen anvende H1 Products A/S konti, indtil det blev momsregistreret. Det var ikke muligt at holde omsætning ude af H1 Products A/S, da alle kunderne var erhvervsdrivende og ville have en regning. Han modtog ingen løn for arbejdet i selskabet. Det var der ikke plads til. Der blev ikke udbetalt udbytte. De levede i 1999 af en gave fra hans mor, hævede kapitalpensioner og børnechecken.

SM har forklaret blandt andet, at han har kendt VP i mange år, og at VP drev import og eksport i Mellemøsten og Afrika. Han kom i kontakt med H1 Products A/S efter en telefonsamtale med VP, hvor han af denne blev bedt om at se nærmere på selskabet. Det var BA, der var direktør i selskabet, og VP ejede det. Vidnet skulle lave en række markedsundersøgelser. Han skulle lave arbejde for H2 Handel, og han fik pengene fra H2 Handel på vegne af VP. De prøvede at overføre via almindelig bank, men det mislykkedes. Derefter tog han og BA til F5 Bank og overførte pengene. Det blev opdelt, da det ellers ville ramme et loft for overførsler. Han har endnu ikke modtaget kontraktpengene på 18,5 millioner USD fra Afrika. Det var en leveringskontrakt til en række raffinaderier. Han så, at VP ved et møde modtog kontanter fra BA, men kan ikke huske, om der blev skrevet en kvittering.

Anbringender

A har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 24. september 2007, hvoraf fremgår følgende:

"...

Nærværende sag drejer sig reelt om, hvorvidt der i relation til to konkrete poster består et beskatningsgrundlag. Herefter behandlet som sagens punkt 1, overførelse på kr. 130.615 til Afrika samt punkt 2, hævning af kr. 169.000 på mellemregningskonto. De to anførte beløb fører tilsammen til påstanden om nedsættelse af indkomsten med kr. 299.615.

Ad. Punkt 1- overførsel af kr. 130.615 til bankkonto i Afrika

Det bestrides ikke, at der er foretaget en overførelse til Afrika. Det gøres imidlertid gældende,

at

A ikke havde nogen reel indflydelse på eller kendskab til overførelsen,

 

at

beløbet ikke er tilfaldet A, samt

 

at

beløbet er anvendt til dækning af en erhvervsmæssig driftsomkostning.

Ad. Punkt 2 - hævninger på kr. 169.000 på mellemregningskontoen

Det bestrides ikke, at der foreligger en mellemregningskonto, ligesom det ikke bestrides, at der er foretaget hævninger som opgjort af SKAT. Det gøres imidlertid gældende,

at

alle hævninger enten er tilbagebetalt eller anvendt til dækning af driftsomkostninger ...

   

at

hævningerne under alle omstændigheder ikke kan anses for udlodninger, idet en mellemregningskonto pr. definition er udtryk for et mellemværende mellem selskabet og aktionæren. Hvis mellemregningskontoen udviser et tilgodehavende hos aktionæren, er der reelt tale om et lån og ikke en udlodning. Det gøres gældende, at et sådant lån ikke under de foreliggende omstændigheder kan beskattes som en udlodning.

Såfremt Landsretten finder, at der foreligger en udlodning gøres det gældende,

at

der ikke er hjemmel til at beskatte samtlige hævninger uden at tage hensyn til indsætninger. Det maksimale beløb, der i givet fald kan komme til beskatning, må være det hævede nettobeløb for den omhandlede periode.

Såfremt Landsretten ikke finder at kunne foretage en ansættelse af den skattepligtige indkomst på det foreliggende grundlag, gøres det gældende, at afgørelsen er foretaget på et åbenbart urigtigt grundlag - dette blandt andet i opgørelsen af mellemregningskontoen - og konsekvensen må derfor være hjemvisning til fornyet behandling.

..."

Skatteministeriet har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sammenfattende processkrift af 19. september 2007, hvoraf fremgår blandt andet:

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at landsskatteretten korrekt har fundet, at beløbene ... var maskeret udlosning til sagsøgeren omfattet af ligningslovens § 16 A.

"...

Det gøres i den forbindelse gældende, at bevisbyrden for de faktiske uklarheder i sagen, herunder navnlig hvilke selskaber, der overdrog hvad hvornår, påhviler sagsøger, jf. UfR 1998, 1538 H. Jo større uklarhed der er om de faktiske forhold, jo større krav må der stilles til sagsøgerens bevisbyrde.

Særligt vedrørende spørgsmålet om fradrag for driftsomkostninger gøres det gældende, at bevisbyrden herfor udelukkende påhviler sagsøger, jf. SKM2004.162.HR. Endvidere må de usædvanlige forhold vedrørende sagsøgerens manglende indkomst, konstruktionen vedrørende ægtefællens råden over bankkonti mv., de adskillige handler mellem internt forbundne selskaber osv., i sig selv skærpe bevisbyrden for sagsøgeren, idet skattemyndighederne således har været berettigede til at så tvivl om rigtigheden af sagsøgerens oplysninger om blandt andet bankoverførslen til Afrika og de foretagne hævninger på mellemregningskontoen, jf. eks. UfR 1998, 898 H.

...

Ad bankoverførslen til Afrika

Det gøres gældende, at der foreligger en maskeret udlodning til sagsøgeren i forbindelse med overførslen af kr. 130.615,61 til en bankkonto i Afrika, jf. ligningslovens § 16 A.

...

Til imødegåelse af sagsøgerens anbringende om ejerskabet til bankkontoen i F1 Bank gøres det gældende, at bankkontoen på tidspunktet for bankoverførslen tilhørte sagsøgerens selskab H1 Products A/S (H2 Handel A/S), hvilket også fremgår af meddelelsen fra banken (bilag A).

Det bestrides i den forbindelse, at bankkontoen på tidspunktet for bankoverførslen tilhørte H2 Trading Ltd. Det bestrides navnlig, at købsaftalen mellem H1 Handel A/S og Ejendomsselskabet H3 ApS skulle udgøre grundlaget for en overdragelse af bankkontoen.

...

Det gøres gældende, at det påhviler sagsøgeren at dokumentere eller godtgøre, at bankoverførslen skulle være foretaget af et andet selskab end sagsøgerens, eller at bankoverførslen skulle være en fradragsberettiget driftsomkostning, jf. SKM2004.162.HR. Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

...

Ad hævninger på mellemregningskonto

Det gøres gældende, at de kontante hævninger på i alt kr. 169.000,- foretaget på mellemregningskontoen udgør maskeret udlodning til sagsøgeren, jf. ligningslovens § 16 A.

...

Det gøres gældende, at der påhviler sagsøgeren en skærpet bevisbyrde for, at der foreligger fejlagtig bogføring, dvs. at hævningerne ikke er anvendt i sagsøgerens personlige interesse eller anvendt af BA som følge af dennes interessefællesskab med sagsøgeren.

...

Det bestrides som udokumenteret, at de foretagne kontante hævninger skulle være medgået til afholdelse af driftsomkostninger.

Det påhviler sagsøgeren at dokumentere, at de pågældende hævninger er anvendt til betaling af driftsomkostninger, jf. SKM2004.162.HR.

Sagsøgeren har ikke løftet denne bevisbyrde - heller ikke ved fremlæggelsen af [opgørelsen over driftsomkostninger], der ikke har nogen som helst bevismæssig sammenhæng med de foretagne kontanthævninger og således ikke kan tillægges nogen nævneværdig vægt.

...

Det gøres gældende, at sagsøgeren skal beskattes af samtlige de foretagne hævninger, idet sagsøgeren ikke har fremlagt dokumentation for, at hævningerne blev anvendt til driftsomkostninger eller andre udgifter forbundet med den erhvervsmæssige drift af selskabet.

Den omstændighed, at der tillige er indsat beløb på mellemregningskontoen i indkomståret 1999 kan ikke medføre, at sagsøgeren alene skal beskattes af forskellen af hævninger og indsætninger, da sagsøgeren ikke har haft en skattepligtig indkomst. Følgelig må indsætningerne vedrøre udeholdt omsætning eller andre ikke-beskattede indtægter.

Det gøres gældende, at det på et skærpet grundlag påhviler sagsøgeren at godtgøre, at hævningerne på mellemregningskontoen er medgået til afholdelse af driftsomkostninger eller lønudbetalinger. Sagsøgeren skal således for at løfte denne bevisbyrde påvise, at hævningerne ikke er foretaget i sagsøgerens personlige interesse, og at der foreligger forkert bogføring, herunder at pengene har været anvendt til afholdelse af selskabets driftsomkostninger. Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

Det må i den forbindelse tillægges betydning, at sagsøgeren er fremkommet med flere indbyrdes modstridende forklaringer på de foretagne hævninger, og at der ikke foreligger dokumentation for nogen af de fremførte forklaringer på hævningerne. Der henvises i den forbindelse til UfR 1998, 898 H og UfR 2000, 2478 H.

..."

Rettens begrundelse og resultat

Der er ikke for landsretten fremlagt dokumentation for, at overførslen fra F1 Bank til Afrika den 26. maj 1999 blev returneret til kontoen som mislykket. Ydermere er der ikke for landsretten fremlagt dokumentation, der med den fornødne sikkerhed godtgør, at de angivne hævninger på mellemregningskontoen blev anvendt til betaling af selskabets udgifter.

Når henses hertil, og af de af Landsskatteretten anførte grunde, idet bevisførelsen for landsretten ikke kan føre til andet resultat, tages Skatteministeriets frifindelses påstand til følge.

Sagsøgeren skal betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. Landsretten har lagt vægt på sagens omfang, udgiften til materialesamling og delvis dækning af omkostningerne til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger skal A inden 14 dage betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.