Bek § 1

►For afgiftspligtige køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, indbetales afgiften til SKAT ved registreringen. Bevis for betalt afgift udstedes samtidig med udleveringen af nummerplader. Tilsvarende gælder ved ændring, som medfører anden afgiftsmæssig status.◄

►For efterfølgende afgiftsperioder opkræves afgiften af SKAT sammen med vægtafgiften. Afgiften betales senest den 8. i måneden før den måned, hvori den ny afgiftsperiode begynder, medmindre anden dato er anført på indbetalingskortet.◄

Bek § 2

►Afgiften opkræves på grundlag af oplysninger om køretøjets og eventuelle tilkoblede køretøjers art, totalvægt, indretning og anvendelse.◄

►Hvis der efter registreringen sker ændringer med køretøjet, som medfører anden afgiftsmæssig status efter lov om afgift af vejbenyttelse eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. § 2, stk. 2, i lov om afgift af vejbenyttelse, påhviler det den eller de, der er afgiftspligtige på tidspunktet for ændringen, straks at gøre anmeldelse herom til SKAT. Ændringerne har afgiftsmæssig virkning fra og med anmeldelsesdatoen.◄

Tilbagebetaling af afgift som følge af ændringer af køretøjets data eller anmeldelse af ny ejer (bruger) sker til den, i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstidspunkt er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning.

►Afgiften for afgiftsperioden afkræves den, der er registreret som køretøjets ejer ved udsendelsen af opkrævningen. Er der tillige registreret en bruger, opkræves afgiften dog hos denne. De udsendte opkrævninger skal indeholde oplysninger om afgiftens størrelse, sidste rettidige betalingsdag og afgiftsperioden.◄