Dato for udgivelse
04 jan 2008 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2007 10:15
SKM-nummer
SKM2008.3.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 416/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Indkomstarter
Emneord
Personalegoder, fri, bil, flere, biler, leje, private, udgifter, tilvalg, ydelser
Resumé

Et biludlejningsfirma havde anmodet om bindende forhåndsbesked. Biludlejningsfirmaet ønskede at iværksætte et nyt markedsmæssigt tiltag. Biludlejningsfirmaet lagde til grund, at arbejdsgiveren og den ansatte havde afsat beløb til personalegoder, herunder fri bil. Udover en fast fri bil til privat anvendelse ønskede biludlejningsvirksomheden, at der inden for den givne ramme også blev stillet et beløb til rådighed, hvor medarbejderen kunne vælge ydelser hos biludlejningsfirmaet. Det kunne eksempelvis være leje af bil i udlandet, leje af større bil eller leje af varevogn.

Ligningsrådet fastslog, at beskatningen af de tilkøbte ydelser ikke ville kunne adskilles fra medarbejderens aftale med arbejdsgiveren om fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4. Ligningsrådet kunne ikke bekræfte, at udnyttelsen af den enkelte ydelse ikke kunne betragtes som rådighed over en yderligere bil efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Landsskatteretten fandt (SKM2006.228.LSR) i modsætning til Ligningsrådet, at medarbejderens tilvalg af ydelser ikke kunne sidestilles med fri bil, men måtte anses for arbejdsgiverens betaling af medarbejderens private udgifter, hvorfor beskatning heraf skulle ske efter ligningslovens § 16, stk. 3 og ikke efter § 16, stk. 4.

Skatteministeriet indbragte kendelsen for domstolene.

Såvel Højesteret som Østre Landsret gav ministeriet medhold. Højesteret anførte, at medarbejderen ved den omhandlede tilvalgsordning vil få mulighed for at få stillet et skattepligtigt personalegode til rådighed, og at en udnyttelse heraf indebærer, at medarbejderen får rådighed over en yderligere -leaset bil til privat brug i weekender, ferier m.v. Højesteret tiltrådte, at værdiansættelsen ved beskatning af et sådant personalegode efter ordlyden af ligningslovens § 16, stk. 4, sammenholdt med stk. 1 og stk. 3, samt bestemmelsens formål og forarbejder skal ske efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, om firmabiler og ikke efter § 16, stk. 3.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 3
Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4  A.B.1.9.2

Parter

H1
(advokat Nikolaj Bjørnholm)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Poul Dahl Jensen og Jens Peter Christensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 31. august 2007.

Påstande

Appellanten, H1, har påstået, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at udnyttelsen af den enkelte tilkøbte ydelse i henhold til den omhandlede tilvalgsordning ikke er at betragte som rådighed over en yderligere bil efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Parterne er enige om, at sagen for Højesteret ikke omfatter første led af Skatteministeriets påstand for landsretten.

Højesterets begrundelse og resultat

Ved den omhandlede tilvalgsordning vil medarbejderen få mulighed for at få stillet et skattepligtigt personalegode til rådighed. En udnyttelse af denne mulighed indebærer, at medarbejderen får rådighed over en - yderligere - leaset bil til privat brug i weekender, ferier mv. Højesteret tiltræder, at værdiansættelsen ved beskatning af et sådant personalegode efter ordlyden af ligningslovens § 16, stk. 4, sammenholdt med stk. 1 og stk. 3, samt bestemmelsens formål og forarbejder skal ske efter reglerne i § 16, stk. 4, om firmabiler og ikke efter § 16, stk. 3.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.