Dato for udgivelse
20 Dec 2007 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jul 2007 12:33
SKM-nummer
SKM2007.939.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-124521
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, flere boliger, salg
Resumé

Skatterådet finder, at der ikke skal betales skat af en eventuel avance ved salg af en ejerlejlighed, da lejligheden reelt har tjent til bolig for spørger, og salget dermed er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Hjemmel

07-124521     (SR 07-034400)  

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8
Henvisning
Ligningsvejledingen 2007-4 E.J.1.1
Spørgsmål

Vil avance ved salg af ejerlejligheden beliggende B-gade, A-by være skattefri, såfremt lejligheden sælges med en overtagelsesdato, der ligger efter d. 1. august 2007, og ejerlejligheden bebos af spørger og dennes hustru fra d. 6. februar 2007 til d. 1. juli 2007?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i foråret 2003 erhvervet ejerlejligheden B-gade, A-by.

Lejligheden har været lejet ud til spørgers datter fra 1. maj 2003 til d. 15. januar 2007.

I henhold til lejekontrakten mellem spørger som udlejer og datteren som lejer var lejemålet tidsbegrænset og løb indtil 1. maj 2008, hvor det ville ophøre uden varsel. I denne periode kunne lejemålet opsiges af udlejer med 12 måneders varsel til den 1. i en måned, dog tidligst pr. 1. maj 2004 med fraflytning 1. maj 2005.

I et brev dateret d. 30. marts 2006 adresseret til datteren, opsiges lejemålet til fraflytning senest d. 1. april 2007. Datteren er fraflyttet lejligheden d. 15. januar 2007.

Frem til d. 6. februar 2007 har spørger og hans hustru boet i en lejlighed på adressen C-gade i A-by.

Denne lejlighed var stillet til rådighed af spørgers arbejdsgiver D-firma som et led i spørgers ansættelsesforhold.

Det fremgår af fratrædelsesaftale mellem spørger og D-firma, dateret d. 21. september 2006, at spørger i brev af 13. juni 2006 har opsagt sit ansættelsesforhold hos D-firma med fratrædelse senest d. 30. juni 2007.

Ifølge samme fratrædelsesaftale er ansættelsesforholdet suspenderet fra d. 15. februar 2007.

Det fremgår ligeledes, at det er aftalt, at spørger kan blive boende i lejligheden i C-gade til og med d. 31. marts 2007.

Som følge heraf fraflyttede spørger og hans hustru lejligheden i C-gade d. 6. februar 2007 og flyttede efterfølgende ind i lejligheden i B-gade.

Spørger har fra d. 15. februar 2007 og frem til d. 10. april 2007 været uden beskæftigelse. Herefter har han fået ansættelse hos F-firma for perioden d. 10. april 2007 til d. 30. juni 2007. Spørgers hustru er ansat som ... ved ...G-by.

Spørger og hans hustru ejer tillige et fritidshus (helårsbolig med fritidshustilladelse) beliggende ... i  H-by. Denne ejendom er erhvervet d. 1. juli 2006.

I brev af 29. marts 2006 har I- Kommune til en ejendomsmægler i H-by bekræftet fritidshustilladelsen.

Ejendommen i H-by har ifølge det oplyste kun været brugt som fritidsbolig.

Det er spørges ønske at flytte til H-by i sommeren 2007 og søge beskæftigelse ... og i den forbindelse tage ejendommen i H-by i anvendelse som helårsbolig.

Lejligheden i B-gade i A-by ønskes solgt, men pga. det negative boligmarked i A-by lige nu ønsker spørger at vente til markedet er mere fordelagtigt. Lejligheden i B-gade er derfor blevet lejet ud fra 1. juli 2007.

Der er fremlagt dokumentation for beboelse af lejligheden i B-gade i A-by i form af lejekontrakt for datteren, opsigelse af samme, fratrædelsesaftale med D-firma, opsigelse af DSL-forbindelse i C-gade med virkning fra 17. marts 2007, ordrebekræftelse fra TDC Kabel TV med opsigelse af aftale i C-gade d. 5. februar 2007 og tilmelding i B-gade d. 6. marts 2007. der er ligeledes fremlagt ordrebekræftelse fra TDC Kabel TV om installering af Webspeed i B-gade d. 8. februar 2007 samt aflæsningskort til El med forbrugsadresse i B-gade d. 22. februar 2007 med sidste aflæsning d. 17. januar 2007. Endvidere er der fremlagt lønspecifikation for spørgers ægtefælle.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1 skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Det er således en betingelse for skattefritagelsen, at den pågældende ejendom har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele ejerperioden. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt det er sandsynliggjort, at beboelse har fundet sted.

I den konkrete sag hvor ejendommen ikke sælges umiddelbart efter fraflytning, men udlejes, er det ligeledes en betingelse for senere skattefrit salg, at ejendommen ikke ændre karakter til en erhvervsejendom f.eks. ved at blive lejet ud til erhverv.

Ved en vurdering af om en ejendom har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand undersøger SKAT den faktiske beboelse af ejendommen. Det følger af praksis, at faktisk beboelse af en ejendom, kan sandsynliggøres (dokumenteres) eksempelvis ved folkeregistertilmelding, avisabonnement, el-, gas- og varmeforbrug mv. Der ses endvidere på, om ejeren har anden bolig til rådighed.

Det er således en samlet vurdering af ejerens faktiske beboelse, der er afgørende for, hvorvidt en ejendom kan anses for at have tjent som bolig for ejerne eller dennes husstand.

I den konkrete sag finder SKAT, at det ved det fremsendte materiale er dokumenteret, at spørger reelt er flyttet ind i lejligheden i B-gade med vilje til at bo der frem til fraflytning til ..., samt at han ikke samtidig har haft anden bolig til rådighed. SKAT finder således, at ejendommen reelt kan anses for at have tjent som bolig for spørger i den omhandlede periode.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.