Dato for udgivelse
19 Dec 2007 15:00
SKM-nummer
SKM2007.926.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-190264
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Kapitaliseringsfaktorer, unoterede aktier, værdiansættelse, dødsboer, interesseforbundne parter, gaveafgift
Resumé
SKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra d. 1. januar 2008.
Reference(r)

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.B.7.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.F.2.3.3

SKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra d. 1. januar 2008.

Indtjeningsevne 8,5

Modificerede regel 4,25

Udbytte 75,0

Indre værdi 80

De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder i følgende situationer:

Ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer.

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, jf. TSS-cirkulære 2009.

Ved gaveafgiftsberegning.

De ændrede faktorer skal anvendes i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af Told- og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i TfS 1997, 599, om mulighederne for anvendelse af skattekursreglerne ved værdiansættelse af unoterede aktier og anparter i visse overdragelsessituationer (arv og gave) efter gennemførelsen af lov nr. 1219 af 27/12 1996 (ændringer som følge af afskaffelse af formueskatten mv.).

Vedrørende den praktiske anvendelse af kapitaliseringsfaktorerne henvises der til selve cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 samt gældende praksis for anvendelse af dette cirkulære.