Dato for udgivelse
07 Jan 2004 12:54
SKM-nummer
SKM2004.8.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/98-4332-00636
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Nytegning, aktier, overkurs
Resumé

Ligningsrådet blev spurgt, hvorvidt et selskab D´s nytegning af aktier i et nyt moderselskab M2 til en overkurs, der væsentligt oversteg den regnskabsmæssige værdi i M2, ville udløse beskatning hos D, M2, M2´s nye moderselskab M1 eller aktionærerne i dette. Nytegningen skulle ske ved apportindskud af aktierne og anparterne i D´s datterselskaber og handelsværdien af disse aktier/anparter ville svare til den nominelle værdi af de udstedte aktier i M2 med tillæg af overkurs. Endvidere ønskedes det oplyst, hvorvidt aktietegningen ville udløse beskatning hos eneanpartshaverne i de tre selskaber, der ville blive aktionærer i M1, når det forudsattes, at der ikke ville ske en formueforøgelse for eller formueforskydning mellem anpartshaverne indbyrdes og at der ikke ville ske udlodning til anpartshaverne. Ligningsrådet udtalte, at forskellen mellem handelsværdien af kapitalandelene i datterselskaberne og det modtagne vederlag, kr. 10.000 kr., i skattemæssig henseende ville være at betragte som et ikke-fradragsberettiget tilskud fra D til M2, som M2 ville være skattepligtig af. Den påtænkte disposition ville ikke udløse beskatning hos de tre eneanpartshavere.

Reference(r)

Ligningsloven § 2
Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 S.C.1.2.1

Spørgsmål

1. Vil D A/S´s nytegning af aktier i M2 A/S til en overkurs, der væsentligt overstiger den regnskabsmæssige indre værdi i M2 A/S udløse beskatning hos:

- D A/S,

- M2 A/S,

- M2 A/S´s moderselskab: M1 A/S eller

- Aktionærerne i M1 A/S: A ApS, B ApS og C ApS,

når det forudsættes, at nytegningen sker ved apportindskud af aktierne og anparterne i D A/S´s datterselskaber, og at handelsværdien af disse aktier/anparter svarer til den nominelle værdi af de udstedte aktier i M2 A/S med tillæg af overkurs?

2. Vil aktietegningen som beskrevet ovenfor udløse beskatning hos A, B og C, der hver især vil blive eneanpartshaver i de tre selskaber, der bliver aktionærer i M1 A/S, når det forudsættes, at der ikke sker nogen formueforøgelse for eller formueforskydning mellem anpartshaverne indbyrdes, og at der ikke sker udlodning til anpartshaverne?

Svar

Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Beskrivelse af den nuværende koncern.

D A/S er moderselskab i en koncern med datterselskaber i Danmark og datter-datterselskaber (salgsselskaber) i Sverige og Tyskland. Hovedaktiviteten er koncentreret i Danmark, og hovedsædet befinder sig i X i XX Kommune. Moderselskabet, der har regnskabsår 1.juli - 30.juni, er sambeskattet med sine fire danske datterselskaber, E ApS, F A/S, G A/S og H A/S.

Koncernens hovedaktivitet består af produktion og salg af produkter til inde- og udemøbler (hynder og stof, have- og rattanmøbler, vandsenge og andre handelsvarer). Produktionen foregår i datterselskabet F A/S og suppleres med produktion fra Sydøstasien efter D´s eget design. F A/S er tillige salgsselskab. Det samme gælder F A/S´s datterselskaber F Sweden AB og F GmbH. Desuden importeres og sælges handelsvarer i datterselskabet G A/S. Lagerbygningerne ejes af datterselskabet H A/S og fabriksbygningerne ejes at datterselskabet E ApS. Koncernens produkter afsættes i Nordeuropa. Det gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere udgør ca. 100. Nettoomsætningen har i de to seneste regnskabsår ligget i størrelsesordenen 120 mio. kr., hvoraf knap halvdelen vedrører hjemmemarkedet.

D A/S ejes med hver en tredjedel af A, B og C. Aktiekapitalen udgør 500.000 kr. efter at være blevet forhøjet med 200.000 kr. i regnskabsåret 1996-97 (i forbindelse med den nedennævnte aktieombytning). Den regnskabsmæssige indre værdi af D A/S udgør ca. 21 mio. kr. - primært i form af kapitalandele i datterselskaberne.

Fabriksbygningerne var oprindeligt ejet af de tre stiftere af virksomheden. Bygningerne blev overdraget til E ApS pr. 1. januar 1995 efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Pr. 1. september 1996 er anparterne i E ApS blevet overdraget til (indskudt i) D A/S ved en skattefri aktieombytning. De tre hovedaktionærers samlede skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i D A/S er i kraft af den tidligere skattefri virksomhedsomdannelse negativ med ca. 4 mio. kr. Tilladelsen til den skattefri aktieombytning blev betinget af, at D A/S bevarede helejerskabet af anparterne i E ApS i 3 år fra ombytningstidspunktet.

Koncernen ser i oversigtsform således ud:

A,

B og

C ejer hver 1/3 af:

 

Nom. kapital

Indre værdi pr.
30. juni 1997

 D A/S,

 500.000 kr.

 21.045.000 kr.

der har følgende 100% ejede
datterselskaber:
 


21.317.000 kr.

   

 

 E ApS,

 200.000 kr.

 
 G A/S,

 600.000 kr.

 
 H A/S,

 6.500.000 kr.

 
 F A/S,

 5.500.000 kr.

 
     
 F A/S har følgende datterselskaber:    
     
 F Sweden AV (99%)

 100.000 SEK

 
 F GmbH (100%)

 50.000 DM

 

Baggrunden for de påtænkte dispositioner:

Koncernen søger en institutionel investor med henblik på styrkelse af kapitalgrundlaget og forbedring af kreditværdigheden. Repræsentanten anfører, at en styrkelse af kapitalgrundlaget og bedre muligheder for at optage fordelagtige lån vil give mulighed for gennemførelse af virksomhedens strategi om vækst og øgede beskæftigelsesmuligheder i lokalsamfundet.

De nuværende ejere har ikke mulighed for at tilføre virksomheden den kapital, der er nødvendig for ekspansionen. Der søges derfor en institutionel investor, der skal blive medejer af koncernen.

Det anføres tillige, at der er tanker om et generationsskifte, der forventes at skulle ske til yngre ledende medarbejdere i virksomheden. Den nuværende ejerstruktur med tre personlige ejere af D A/S gør det vanskeligt at gennemføre et generationsskifte, uden at koncernens kapital delvist skal anvendes til betaling af skat. De tre hovedaktionærer er ikke i stand til med egne midler at betale de skatter, der udløses ved generationsskiftet. Skattebetalingen vil derfor skulle finansieres ved udlodning fra koncernen.

Endelig anføres, at de tre hovedaktionærer ønsker at få hver sit holdingselskab, hvorved der åbnes mulighed for, at de hver for sig kan foretage investeringer m.v. uden involvering af de øvrige hovedaktionærer.

Af hensyn til ovennævnte ønskes derfor etableret en fleksibel koncernstruktur, som letter optagelsen af en medinvestor og generationsskiftemulighederne.

De påtænkte dispositioner:

Hver af de tre hovedaktionærer etablerer hver sit 100 % ejede holdingselskab. Selskaberne benævnes i anmodningen om bindende forhåndsbesked "A ApS", "B ApS" og "C ApS". Det påtænkes, at kapitalen i hvert af disse tre anpartsselskaber skal udgøre 200.000 kr. Kapitalen tegnes ved kontant indskud til kurs 100.

Disse tre selskaber etablerer et nyt holdingselskab, der benævnes "M1 A/S". M1 A/S tænkes ejet med en tredjedel af aktierne til hvert af de tre selskaber. Det påtænkes, at aktiekapitalen i M1 A/S skal udgøre 600.000 kr. Kapitalen tegnes ved kontant indskud til kurs 100.

M1 A/S etablerer et holdingselskab, der her benævnes "M2 A/S". Dette selskab ejes i første omgang 100% af M1 A/S. Det påtænkes, at aktiekapitalen i M2 A/S skal udgøre 600.000 kr. Kapitalen tegnes ved kontant indskud til kurs 100.

Det er tanken, at D A/S herefter - inden udgangen af 1998 - overdrager samtlige aktier og anparter i sine datterselskaber til M2 A/S.

Overdragelsen af datterselskaberne fra D A/S til M2 A/S påtænkes gennemført ved, at M2 A/S udsteder nom. 10.000 kr. aktier som vederlag for aktierne/anparterne i de overdragne datterselskaber.

Udstedelsen af aktier påtænkes gennemført til en kurs på ca. 200.000, hvorved overkursen vil udgøre 19.990.000 kr. Tegningskursen overstiger således i væsentlig omfang den regnskabsmæssige indre værdi i M2 A/S. D A/S vil efter aktietegningen besidde en minioritetsaktiepost i M2 A/S på nom. 10.000 kr. ud af den samlede aktiekapital på. 610.000 kr.

Som nævnt under beskrivelsen af koncernen er der i forbindelse med en skattefri aktieombytning af anparterne i E ApS stillet som vilkår, at D A/S skal bibeholde helejerskabet i tre år efter aktieombytningen. D A/S´ anparter i E ApS påtænkes derfor kun overdraget til M2 A/S i det omfang, der kan opnås dispensation fra vilkåret om helejerskabet i tre år. Såfremt sådan dispensation ikke kan opnås, er det hensigten at udskyde overdragelsen af anparterne i E ApS til efter udløbet af treårsperioden.

Selskabets dispensationsansøgning er behandlet af Ligningsrådet på møde den 18. august 1998. Ligningsrådet tillod det ansøgte på betingelse af, at M2 A/S overtager det stillede vilkår om 3 års helejerskab.

Det er hensigten, at en institutionel investor senere tegner ny aktiekapital og dermed foretager kapitalindskud i M2 A/S. Det er ligeledes tanken, at det er i M2 A/S, at nogle ledende medarbejdere vil få mulighed for at tegne aktier.

Der er ikke planer om, at der skal være forskellige aktieklasser i de nye selskaber.

Efter en treårsperiode er det hensigten at lade D A/S overdrage minoritetsaktieposter i M2 A/S til M1 A/S. Derved opnås en ren ejerstruktur i den nye koncern.

Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen planer om, hvad der skal ske med D A/S, efter at selskabet efter 3 års ejertid sælger sine aktier i M2 A/S.

Ejerforhold, kapital og indre værdi efter første del af strukturændringen vil se således ud:

Navn

Nom. kapital

Indre værdi efter
strukturændring

A ApS

 200.000 kr.

 7.139.000 kr.

B ApS

 200.000 kr.

 7.139.000 kr.

C ApS,

 200.000 kr.

 7.139.000 kr.

     
der hver ejer 1/3 af:    
M1 A/S,

 600.000 kr.

 21.417.000 kr.

der ejer 98,36% af:    
M2 A/S,

 610.000 kr.

 21.917.000 kr.

der har følgende 100%
ejede datterselskaber:
 


21.317.000 kr.

     
E APS

200.000 kr.

 
H A/S

6.500.000 kr.

 
G A/S

600.000 kr.

 
F A/S

5.000.000 kr.

 
     
F A/S har følgende
datterselskaber:
   
F Sweden AB (99%)

100.000 SEK

 
F GmbH (100%)

50.000 DM

 
     

Desuden ejer D A/S efter strukturændringen 1,64% af M2 A/S (sælges efter 3 år til M1 A/S).

A, B og C ejer hver især et af de førstnævnte selskaber, og de ejer hver 1/3 af D A/S.

Repræsentantens opfattelse af den skattemæssige behandling af de påtænkte dispositioner:

D A/S´s nytegning af aktier i M2 A/S sker til overkurs. Overkurs, som et selskab opnår ved udvidelse af sin aktiekapital er skattefri i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Nytegningen af aktier i M2 A/S til overkurs medfører en forøgelse af formuen i M1 A/S, A ApS, B ApS og C ApS, idet disse selskabers aktier i de respektive underliggende selskaber stiger i værdi. Disse selskaber realiserer imidlertid ikke nogen avancer, hvorfor der ikke udløses nogen beskatning. Selskaberne vil alene realisere avancer, i det omfang selskaberne helt eller delvist realiserer aktierne i de respektive underliggende selskaber. I så fald vil disse avancer skulle behandles i overensstemmelse med aktieavancebeskatningsloven.

Nytegningen af aktier i M2 A/S til overkurs medfører ingen formueforøgelse for eller formueforskydning mellem de tre nuværende hovedaktionærer A, B eller C, idet de i samme indbyrdes forhold besidder aktierne i D A/S og - via hver deres helejede anpartsselskab - i M2 A/S. Der sker ikke ved transaktionen nogen udlodning af midler til ejerkredsen.

Det er på denne baggrund repræsentantens opfattelse, at nytegningen af aktier i M2 A/S til overkurs ikke vil medføre nogen beskatning af de tre hovedaktionærer A, B eller C.

Repræsentanten henviser i den forbindelse til TfS 1995.803, hvori Landsskatteretten i en påklaget bindende forhåndsbesked fastslog, at der ikke er hjemmel til beskatning af en urealiseret stigning i værdien af en række aktionærers, herunder en hovedaktionærs, aktieposter i et selskab, hvortil der blev tilført aktiekapital til en kurs, der væsentligt oversteg den indre værdi i selskabet.

Repræsentanten anfører afslutningsvis, at nytegningen af aktier i M2 A/S til en overkurs påfører D A/S et ikke fradragsberettiget formuetab.

Sammenfattende er det repræsentantens opfattelse, at de påtænkte dispositioner i sin helhed kan gennemføres uden skattemæssige konsekvenser for de implicerede personer og selskaber.

Kommunale skattemyndigheders udtalelser:

Anmodningen om bindende forhåndsbesked har været sendt til udtalelse i XX Kommune, hvor D A/S er hjemmehørende, samt i hver af de tre hovedaktionærers bopælskommuner: YY, ZZ og ÆÆ. Skattemyndighederne i XX, YY og ZZ kommuner er enige i repræsentantens vurdering af de skattemæssige konsekvenser.

Skattemyndigheden i ÆÆ Kommune har anført, at der ved overdragelsen ikke er tale om en "normal" aktieombytning, idet D A/S ikke får ejerskab og dermed værdier, der svarer til den indskudte kapital i M2 A/S.

Det er på denne baggrund ÆÆ Kommunes opfattelse, at D A/S skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven ved indskuddet af sine datterselskaber i M2 A/S. ÆÆ Kommune påpeger, at overdragelse efter 3 års ejertid ikke udløser beskatning.

Samtidig er det ÆÆ Kommunes opfattelse, at M2 A/S i forbindelse med erhvervelsen af D A/S´s datterselskaber til underpris skal beskattes af forskellen mellem betalingen (værdien at de nyudstedte aktier) og handelsværdien af D A/S´s indskudte datterselskaber.

Ligningsrådet bemærker:

Ved den påtænkte transaktion indskyder D A/S selskabets kapitalandele (aktier/anparter) i datterselskaberne til en indre værdi af ca. 21 mio. kr. i M2 A/S. Som betaling herfor påtænkes D A/S vederlagt ved nom. 10.000 kr. nytegnede aktier til overkurs udstedt af M2 A/S. Hvis det forudsættes, at der efter indskuddet af D A/S´s datterselskaber regnskabsmæssigt er værdier for - afrundet - 21.917.000 kr. i M2 A/S og en aktiekapital på nominelt 610.000 kr., svarer dette isoleret set til en indreværdiaktiekurs på knap 3.600. Værdien af nominelt 10.000 kr. aktier svarer således beregnet til ca. 360.000 kr.

Efter ligningslovens § 2 (lov nr. 432 af 26. juni 1998) skal interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter (armslængde princippet).

Ligningsrådet er af den opfattelse, at den påtænkte transaktion er omfattet af bestemmelsen, idet D A/S efter principperne i kursgevinstlovens § 4 er koncernforbundet med M2 A/S, jf. LL § 2, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2.

Der er herved henset til, at de tre aktionærer, A, B og C, direkte ejer den fulde aktiekapital i D A/S, såvel forud for transaktionen som efterfølgende, ligesom de ved etableringen af den påtænkte nye koncernstruktur indirekte vil komme til at eje mere end 50% af aktiekapitalen i M2 A/S.

Det indebærer, at selskaberne har pligt til ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst at fastsætte pris og vilkår for overtagelsen af kapitalandelene i datterselskaberne i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis handlen var foregået mellem to uafhængige parter.

Henset til forskellen mellem den regnskabsmæssige indre værdi af kapitalandelene i datterselskaberne sammenholdt med vederlaget for afståelsen, er Ligningsrådet af den opfattelse, at den påtænkte disposition/transaktion ikke opfylder armslængdeprincippet.

Ligningsrådet har ikke herved taget stilling til, hvorvidt indre værdi er udtryk for værdien af D A/S´ kapitalandele i datterselskaberne.

På den baggrund er det Ligningsrådets opfattelse, at en gennemførelse af den påtænkte disposition vil have følgende skattemæssige konsekvenser:

Ad spørgsmål 1:

Vedr. D A/S:

Selskabets overdragelse af kapitalandele til M2 A/S mod vederlag i form af nom. 10.000 kr. nytegnede aktier i selskabet til overkurs vil ikke kunne anerkendes i skattemæssig henseende.

Efter Ligningsrådets opfattelse vil D A/S i skattemæssig henseende anses at være vederlagt i form af nom. 10.000 kr. aktier i M2 A/S til kurs pari.

Forskellen mellem handelsværdien af kapitalandelene i datterselskaberne og det modtagne vederlag, kr. 10.000 vil i skattemæssig henseende være at betragte som et ikke fradragsberettiget tilskud til M2 A/S.

Selskabets skattemæssige anskaffelsessum for de nytegnede aktier nom. 10.000 kr. i M2 A/S anses således for anskaffet til kurs 100.

Ved vurderingen heraf har Ligningsrådet lagt vægt på, at en uafhængig sælger/kapitalindskyder ikke ville acceptere sig vederlagt i nom. 10.000 kr. nytegnede aktier i M2 A/S, henset til størrelsen af de værdier, der indskydes i selskabet.

Vedr. M2 A/S:

Selskabet vil i medfør af statsskattelovens § 4 være skattepligtig af et tilskud fra D A/S, der kan beregnes således:

Handelsværdi af kapitalandele i datterselskaberne

x

- vederlag, nom. 10.000 kr. aktier kurs 100

- 10.000

Skattepligtigt tilskud

x

Ligningsrådet kan således ikke tilslutte sig selskabets repræsentants opfattelse af, at overkursen vil være skattefri for det udstedende selskab i medfør af SEL § 13, stk. 1, nr. 1.

Ligningsrådet er derimod af den opfattelse, at der er tale om en maskeret disposition. En transaktion der - iklædt en ydre form - formelt fremstår som en overkurs ved kapitaludvidelse, mens der reelt er tale om en vederlagsfri overførsel af midler fra en formuesfære til en anden og dermed om et skattepligtigt tilskud til M2 A/S, jf. SL § 4.

Ligningsrådet har herved henset til det betydelige misforhold mellem D A/S´ indskud af datterselskabsaktier/-anparter (regnskabsmæssig indre værdi ca. 21 mio. kr.) og vederlaget herfor nom. 10.000 kr. nytegnede aktier i M2 A/S, svarende til en værdi af ca. 360.000 kr.

Overdragelsen afviger dermed så meget fra almindelige forretningsmæssige vilkår, at dispositionen alene kan anses begrundet i aktionærernes interesse og ønske om at undgå beskatning i forbindelse med den påtænkte omstrukturering af koncernen.

Ligningsrådet har herved lagt vægt på, at en uafhængig kapitalindskyder ikke ville acceptere sig vederlagt med nom. 10.000 kr. aktier i Nyt Moderselskab henset til størrelsen af de værdier, der indskydes i selskabet.

Vedr. M1 A/S, A ApS, B ApS & C ApS:

Som repræsentanten anfører, indebærer transaktionen, at der overføres værdier fra D A/S via Nyt

Moderselskab A/S til M1 A/S og - i sidste ende - A ApS, B ApS og C ApS, idet værdien af disse selskaber vil stige på bekostning af værdien af D A/S. De tre aktionærer, der hver især ejer et af de tre selskaber, ejer hver 1/3 af D A/S.

Ligningsrådet er enig med repræsentanten i, at der ikke er hjemmel til at beskatte den urealiserede værdistigning på aktierne i M1 A/S henholdsvis anparterne i A ApS, B ApS og C ApS.

Ad. spørgsmål 2:

Ligningsrådet er enig med repræsentanten i, at der ikke herved sker nogen formueforskydning mellem eller formueforøgelse for nogen af de tre personaktionærer.

Ligningsrådet er af den opfattelse, at den påtænkte disposition ikke udløser beskatning af aktionærerne A, B og C.

Afslutningsvis bemærkes, at Ligningsrådet ikke har forholdt sig til værdiansættelsen af D A/S´s kapitalandele i datterselskaberne.

Koncernopbygning efter D A/S´s indskud af sine datterselskaber i M2 A/S (inden institutionel investors nytegning af aktier i M2 A/S):