Dato for udgivelse
18 Dec 2007 15:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2007 15:50
SKM-nummer
SKM2007.913.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-188547
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom
Resumé
Skatterådet fandt, at kravet om, at lejligheden har tjent til bolig, ikke kan vurderes, før lejligheden er taget i brug.
Hjemmel

07-171140

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk.1
Henvisning
Ligningsvejledning 2007-4 E.J.1.1
Spørgsmål

Vil en fremtidig afståelse af en ejerlejlighed, beliggende A være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og dermed skattefri?

Svar

Se svaret og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

B, boende C overvejer at købe en ejerlejlighed, beliggende A og som ejes af Bs moder.

Årsagen til erhvervelsen er, at spørgerens ægtefælle E, ønsker at overnatte i lejligheden i perioder hvor han arbejder i F.

Det er planen, at E vil opholde sig/overnatte i lejligheden i gennemsnit minimum 3 dage om ugen. Ægtefællerne opretholder dog sin folkeregisteradresse på den hidtidige adresse.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten er af den opfattelse, at en eventuel avance ved et senere salg af lejligheden ikke er skattepligtig. Det er i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 8 alene et krav, at lejligheden har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand en del af den periode, hvor denne har ejet ejendommen. Idet lejligheden vil tjene som bolig for E, og dermed også for Bs husstand mellem en tredjedel og halvdelen af året, er det repræsentantens opfattelse, at betingelsen for skattefrihed af en eventuel avance er opfyldt.

I fortsættelse heraf har repræsentanten bemærket, at det er den faktiske og reelle anvendelse af lejligheden, som er afgørende for, om lejligheden tjener til bolig for husstanden, og at folkeregisteradressen i den forbindelse er uden betydning.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Den administrative praksis har imidlertid slået fast, at en supplerende ejendom vil kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren eller dennes husstand af arbejds- eller studiemæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om en skatteyder anskaffede ejendommen af arbejds- eller studiemæssige årsager eller ej. Det er dog en betingelse, at varigheden af den arbejdsmæssige anvendelse af ejendommen har haft en sådan karakter, at det kan siges, at den supplerende ejendom har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand.

Det er oplyst, at spørgeren på nuværende tidspunkt har planer om at erhverve ejendommen, beliggende A, og at spørgerens ægtefælle efterfølgende agter at anvende lejligheden til gennemsnitlig tre overnatninger pr. uge i forbindelse med arbejde i F.

Lovens formulering taget i betragtning, dvs. at en eventuel fortjeneste er skattefri, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, er det imidlertid ikke muligt at vurdere om kravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 er opfyldt, før boligen af erhververen eller dennes husstand er taget denne i brug.

SKAT bemærker dog samtidig, at såfremt spørgeren følger de skitserede planer forbundet med lejligheden, er det SKATs vurdering, at det ikke er udelukket, at en eventuel fortjeneste opnået ved efterfølgende afståelse af lejligheden kan være skattefri. Der kan ikke på forhånd gives bindende svar om bopælskravet er opfyldt. Imidlertid har spørgeren en mulighed for at anmode om et nyt bindende svar, når spørgeren selv anser bopælskravet for opfyldt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "se svaret og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.