Det fremgår af § 2, stk. 1, nr. 7, i LBKG 2007-10-03 nr. 1156 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, at en lønmodtager, for hvem der er indbetalt beløb i medfør af lov om midlertidig indbetaling fra staten til arbejdsmarkedets tillægspension af visse dyrtidsportioner, kan forlange udbetaling af beløbet, når der er indtrådt en livstruende sygdom i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 2, som finder tilsvarende anvendelse. Den pågældende bestemmelse henviser til bekendtgørelse 2005-10-24 nr. 1031, hvori der er foretaget en opregning af sygdomme, der anses for livstruende.

De omstændigheder, der kan begrunde udbetaling af indefrosne dyrtidsportioner ved livstruende sygdom, er af en sådan karakter, at der ikke skal foretages inddrivelse heri.

Dette er begrundet med de samme hensyn, der er været afgørende for, at udbetalinger af eksempelvis forsikringssummer ved kritisk sygdom er undtaget for retsforfølgning fra kreditorer, jf. forsikringsaftalelovens § 123, samt de hensyn der ligger til grund for beskyttelsen i retsplejelovens § 513.