Dato for udgivelse
07 Dec 2007 14:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jul 2007 12:44
SKM-nummer
SKM2007.873.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-184099
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriationssituation, afståelse, frivillig aftale
Resumé
Skatterådet finder, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af et areal til kommunen.
Hjemmel
07-018377
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.8.

Spørgsmål

Vil en eventuel fortjeneste (ejendomsavance)ved salg af matr. nr. x til  K kommune være skattefri, jf. EBL § 11?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger  ejer landbrugsejendommen matr. nr. x i  K  kommune

K kommune  har i  brev af  ... 2006 meddelt spørgeren, at kommunen har besluttet, at der på ejendommen skal etableres en ny vejstrækning.

Kommunen har med hjemmel i Vejlovens § 49, jf. 43, besluttet at ekspropriere de arealer og rettigheder, der er nødvendige til vejens anlæg .

Da værdiforringelsen skønnes at stå i et åbenbart misforhold til restejendommens værdi, er betingelserne for en afståelse af hele den omtalte ejendom til stede, jf. Vejlovens § 51, stk. 4.

En kommende ekspropriation vil i givet fald komme til at omfatte hele ejendommen.    

Kommunen spørger herefter, om spørger vil være indstillet på at overdrage arealet ved en mindelig handel, eller om han ønsker hele arealet overtaget ved en ekspropriation.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgeren mener, at det stillede spørgsmål bør besvares med et ja.

Der er ikke kommet bemærkninger til sagsfremstillingen fra spørgeren eller dennes repræsentant.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11,1. pkt., i ovennævnte lov.

Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved TfS 1995,575 HRD fastslået, at det efter sammenhængen  med ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af  § 11. 2.pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007, afsnit E.J.2.8.  

Følgende betingelser skal således være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelse af fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.   

2) På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af en frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal således foreligge ekspropriationsrealitet.

K kommune har over for spørgeren oplyst, at hjemmelen til at ekspropriere arealet findes i § 43, jf. § 51, stk. 4, i lov om offentlige veje.

Det fremgår af § 51, stk. 4, at hvis erstatningen for en ejendomsværdiforringelse skønnes at komme til at stå i åbenbart misforhold til restejendommens værdi, kan vejbestyrelsen (dvs. her kommunalbestyrelsen) kræve hele ejendommen afstået.

Af medsendt overenskomst fremgår imidlertid, at kommunen alene skal overtage ... ha, der skal bruges til vejen.  Resten, dvs. ca. ... ha afstås til Z. 

K kommune har i brev af ... 2007 bl.a. oplyst, at Z som delvis betaling for matr.nr. y ..., som Z skal afstå til kommunen, i stedet modtager matr.nr. x, bortset fra vejarealet. 

Det fremgår af vejlovens § 43, at når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg. Ekspropriationen kan bl.a. andet ske til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg.

Den første betingelse om, at der skal være hjemmel til ekspropriation på aftaletidspunktet ses således opfyldt

Miljø- og Teknikudvalget har behandlet spørgsmålet om ekspropriation som et ekstraordinært dagsordenpunkt den ... 2007 og spørgsmålet er endeligt behandlet på et Byrådsmøde den ... 2007.

Det fremgår af indstillingen til Byrådet, at da det er væsentligt for kommunen for gennemførelse af den fremtidige byudvikling i område, ønsker Miljø- og Teknik bemyndigelse til at forhandle med ejerne om overtagelse af arealerne.

Såfremt der ikke kan opnås enighed i forhandlingerne finder Miljø og Teknik det nødvendigt, at gennemtvinge en overtagelse ved ekspropriation.

K kommune har den ... 2007 fremsendt udskrift af beslutningsprotokollen af Byrådsmødet den ... 2007.

Det fremgår af denne, at Byrådet godkendte indstillingen.

Den anden betingelse om, at der skal være udvist ekspropriationsvilje fra den eksproprierende myndigheds side ses således også opfyldt

SKAT finder herefter, at det stillede spørgsmål kan besvares med et Ja, også for så vidt angår de ca. ... ha der afstås til Z, via  K kommune,

Det forudsættes herved, at der ikke er indgået frivillig aftale om overdragelse af arealet til kommunen, før end Byrådets beslutning om evt. ekspropriation forelå.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.