Dato for udgivelse
04 Dec 2007 13:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2007 13:37
SKM-nummer
SKM2007.857.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-181438
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen. Skatterådet fandt samtidig, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven ikke er opfyldt ved afståelse af en ejendom til en privat 3. mand.

Hjemmel

07-124033

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.8
Redaktionelle noter
Resumeet er efterfølgende ændret.
Spørgsmål
  1. Vil A kunne afstå sin landbrugsejendom på ca. 50 ha, beliggende B, skattefrit til C Kommune iflg. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, såfremt der inden aftalens indgåelse kan dokumenteres godkendt lokalplan, hvor hele ejendommens areal overføres til erhvervsområdet, og beslutning fra C Kommunes Byråd om at ekspropriere ejendommen, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om overdragelse af hele ejendommen.
  2. Vil A kunne afstå sin landbrugsejendom på ca. 50 ha, beliggende B, skattefrit til anden investor end C Kommune iflg. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, såfremt der inden endelig aftale med en investor kan dokumenteres godkendt lokalplan, hvor hele ejendommens areal overføres til erhvervsområdet, og beslutning fra C Kommunes Byråd om at ekspropriere ejendommen, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om overdragelse af hele ejendommen.

Svar

  1. Ja.
  2. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren driver sin landbrugsejendom som planteavlsbrug med dyrkning af kornafgrøder. Hele ejendommen er beliggende i landzone. [...] Nord for ejendommen er der påbegyndt udvikling af erhvervsområde.

Det er oplyst, at C Kommune har stor interesse i fortsat udbygning af området beliggende øst for spørgerens arealer.

Den 12. december 2001 har D Byråd vedtaget kommuneplan 2000-2011 for D Kommune.

Det er oplyst, at lokalplan nr. x blev godkendt på Byrådsmøde den 26. september 2007.

Det er fremlagt kopi at byrådets beslutning af 29. august 2007 med følgende indhold:

"Sagsfremstilling:

C Byråd er ved at udarbejde en lokalplan, lokalplan nr. x, for et erhvervsområde vest for motorvej ved D.

Lokalplanen forventes vedtaget endeligt den 26. september 2007.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af virksomheder med transportrelaterede formål samt mulighed for etablering af transportrelaterede service-, speditions- og produktionsvirksomheder.

Følgende ejendomme og arealer er beliggende i det ovenfor nævnte planlagte område: matr.nr. y samt del af matr. nr. z,  i alt ca.88 ha.

Med henblik på en gennemførelse af lokalplanen ønsker C Kommune at erhverve de nævnte arealer af de berørte lodsejere.

Denne erhvervelse kan enten ske ved en frivillig aftale eller ved, at kommunen gennemfører en ekspropriation.

Ekspropriationshjemmel findes i Planlovens § 47, som har følgende ordlyd:

"Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt."

Som udgangspunkt ønsker C Kommune, at der indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Skulle det ikke være muligt at indgå frivillige aftaler, agter C Kommune at ekspropriere de berørte arealer.

[...]

Økonomi og afledt drift

Evt. tillægsbevilling/tillæg til rådighedsbeløb til erhvervelse af de nødvendige midler til erhvervelse af omhandlede ejendomme/arealer vil blive søgt Byrådet i særskilt sag.

Indstilling

Økonomi og Sekretariat indstiller,

At de af lokalplanforslaget nr. 6 berørte ejendomme/arealer eksproprieres, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med ejerne af de berørte ejendomme/arealer.

[...]

Beslutning Økonomiudvalget den 21. august 2007

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 29. august 2007

Godkendt. [...]"

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten har henvist til ejendomsavancebeskatningslovens § 11, samt højesteretsdom TfS 1995.575.

Repræsentanten har dernæst anført, at der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2 pkt.'s formulering taget i betragtning, ikke kan udelukkes skattefrihed i de tilfælde, hvor aftalen indgås med en ikke ekspropriationsberettiget, og at vederlaget betales af denne, medens kompetencen til i givet fald at foretage ekspropriationen tilkommer en anden.

I fortsættelse heraf har repræsentanten fremhævet, at højesteret udtalte, at der efter sammenhængen med ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 1.pkt. imidlertid må være en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., at der på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en Højesteretsdom TfS1995.575.HD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007-3, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

I henhold til planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Den 12. december 2001 har D Byråd vedtaget kommuneplan 2000-2011 for D Kommune. SKAT vurderer derfor, at den første af de angivne betingelser for skattefritagelse er opfyldt.

Under henvisning til, at ekspropriation er et meget alvorligt indgreb kræves det yderligere, for at der kan foreligge en ekspropriationssituation, at kommunalbestyrelsen, efter at ekspropriationshjemlen er blevet skabt, også har truffet en beslutning om at ville gennemføre en ekspropriation af den pågældende ejendom, hvis frivillig aftale ikke opnås. Dette blev fastslået i SKM 2007.26 SR.

Kompetencen kan ikke delegeres fra kommunalbestyrelsen. Folketingets Ombudsmand har tilkendegivet, at et så væsentligt skridt som beslutning om ekspropriation bør træffes af selve kommunalbestyrelsen FOB 72.92 jf. 74.23. Denne henstilling har Indenrigsministeriet gjort til en forskrift SKR nr. 167 af 15. juli 1974, der stadig er gældende.

I sagen er fremlagt beslutning af 29. august 2007 fra Byrådet. Det fremgår af indstillingen, at byrådet har accepteret at ekspropriere arealer, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med ejendommens ejer.

SKAT anser derefter den anden betingelse for opfyldt. I konsekvens heraf indstiller SKAT, at spørgsmål nr. 1 besvares bekræftende.

Spørgsmål 2

Som nævnt ovenfor fremgår det af sagen, at ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 6, der netop er vedtaget med henblik på at give mulighed for etablering af virksomheder med transportrelaterede formål, samt mulighed for etablering af transportrelaterede service-, speditions- og produktionsvirksomheder.

Som ligeledes nævnt ovenfor har Byrådet den 29. august 2007 accepteret at ekspropriere arealer, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med ejendommens ejer. Det fremgår imidlertid ikke af referatet, at Byrådet vil acceptere, at den berørte ejendom kan sælges til andre end C Kommune, der vil påtage sig at opfylde lokalplanen.

SKAT finder derfor ikke, at der i den aktuelle sag er hjemmel til at ekspropriere ejendommen til fordel for andre end C Kommune, selv om der er vedtaget lokalplaner for det pågældende område.

I lyset af ovenstående indstiller SKAT, at spørgsmål nr. 2 besvares benægtede.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.