Dato for udgivelse
19 dec 2003 14:12
SKM-nummer
SKM2003.590.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4761-00043/00044
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Goodwill, opsplitning af interessentskab, revisionsfirma
Resumé
Revisorerne A og B driver i fællesskab virksomheden, Revision I/S i ligeligt ejerforhold. Når interessentskabet opløses må den fordeling af virksomhedens aktiver, herunder goodwill, der skal finde sted behandles som et salg/køb af en ideel andel af virksomheden. Interessenterne skulle derfor beskattes af fortjenesten ved afståelse af halvdelen af vedkommendes ideelle andel af interessentskabets goodwill, samtidig med at hver af interessenterne ansås for at have erhvervet 50 % af den anden interessents ideelle andel. Der var ikke mulighed for modregning mellem købet og salget således at goodwillavancen skattemæssigt kunne ansættes til kr. 0, idet køb og salg behandles forskelligt i skattemæssig henseende.
Reference(r)

Afskrivningsloven § 40, stk. 1 og 6

Henvisning
 Ligningsvejledningen 2003-2 E.I.4.1.1
Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 E.I.6

Spørgsmål

  1. Vil en opsplitning af Revision I/S kunne foretages uden nogen skattemæssige konsekvenser for de enkelte indehavere i form af goodwillbeskatning?
  2. Såfremt det ikke vil være muligt at foretage opsplitningen, uden rent skattemæssigt at blive betragtet som om der foregik såvel et salg som et køb af halvdelen af de ideelle andele med udløsning af beskatning for den enkelte, vil købet/salget så alternativt kunne modregnes, således at den “fiktive'" goodwillavance ved opsplitning, rent skattemæssigt kan ansættes til 0?

Svar

  1. Nej, se styrelsens indstilling og begrundelse.
  2. Nej, se styrelsens indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A og  B påbegyndte den 31. juli 1983 i fællesskab virksomheden Revision I/S, som siden da har været som et interessentskab i ligeligt ejerforhold.

Uddrag af interessentskabskontrakten mellem A ogB, underskrevet den 13. november 1989:

“ ...

AD 3. KLIENTER

Såfremt en af parterne, efter eget ønske, på grund af sygdom, dødsfald eller lign. udtræder  af den fælles revisionsvirksomhed, skal den anden part have fortrinsret til at overtage modpartens klienter mod betaling af en goodwill på 30% af det totale årshonorar. (Udfaktureret under firmanavnet REVISION - med reduktion af honorar udfaktureret til fraflyttede større klienter - årshonorar 0/25.000).

For eventuelle klienter, som den udtrædende part vælger at tage med ud af fællesskabet, reduceres goodwill beløbet, på disse klienter, med 80% af årsomsætningen.

Såfremt den ene af parterne efter en eventuel opdeling/ afhændelse af fællesskabet  udfører arbejde for klienter som efter opdelingen (jvf. ovenstående) er udtaget/beholdt af den anden part, betales en goodwill med 80% af årsomsætningen på disse klienter.

Denne bestemmelse gælder i 5 år fra opdelingstidspunktet.

AD 4. INVENTAR/ DRIFTSMIDLER

Såfremt en af parterne, efter eget ønske, på grund af sygdom, dødsfald eller lign. ophører/ udtræder af fællesskabet, skal den anden part have ret til at overtage inventar og driftsmidler (over 4.800 kr.) mod betaling af den afskrevne saldoværdi. (Der regnes i denne forbindelse med en afskrivning på 20% p.a. af anskaffelsesprisen). Alle driftsmidler over 5 år, der stadigvæk anvendes i virksomheden, kan overtages mod betaling af 10 % af indkøbsprisen såfremt dette ønskes.

AD 5. ØKONOMI

Beslutninger vedr. den fælles virksomhed, ud over den daglige drift, afgøres i fællesskab.

AD 6. PERSONALE

Ansættelser og afskedigelser af personalet afgøres i fællesskab.

AD 7. FORDELING AF OVERSKUD

Ved fordeling af årets overskud opgøres i flg. fælles beslutning fordelingstimer på grundlag af timeregnskabet.

Såfremt den ene part har flere fordelingstimer end den anden, afregnes disse med 1/3 af den til enhver tid gældende honorarsats.

Det resterende overskud fordeles med 50% til hver."

Af regnskaberne for 2000, 2001 og 2002 fremgår, at interessentskabets overskud er fordelt således:

 

 

2000

2001

2002

Nettooverskud

974.246

1.202.066

1.283.378

A

476.811

593.283

***645.589

B

*497.435

**608.783

637.789

                     

*     Forlods 20.625 + 50% af resten

**   Forlods 15.500 + 50% af resten

*** Forlods 7.800 + 50% af resten

Fra 1996 - 2001 indgik virksomheden i kontorfællesskab med revisionsfirmaet ApS.

I følge forespørgerne har der i de seneste år udviklet sig et større og større ønske om at indgå i samarbejde også med flere registrerede revisorer, idet det er forespørgernes opfattelse, at de alene på denne måde kan leve op til de stadigt stigende krav, såvel med hensyn til virksomhedens kvalitetssikringssystemer, udvikling og anvendelse af tidssvarende og effektive IT-værktøjer som med hensyn til den faglige sparring større og tættere samarbejder giver mulighed for.

Pr. 1. september 2001 indgik forespørgerne derfor i et tættere partnerskab med tre registrerede revisorer.

Dette partnerskab kan i følge det oplyste betragtes som en form for udvidet kontorfællesskab, idet man har et fælles I/S, som afholder og fordeler alle omkostninger til lokaler, edb-programmer og - vedligeholdelse, marketing, personaleomkostninger, fællesadministration o.s.v.

I følge forespørgerne fremstår partnerskabet ud ad til som én revisorvirksomhed med de fordele, det medfører i form af omverdenens større tillid til virksomhedens professionalisme og ressourcer.

Under fællesskabet I/S er konstruktionen fire individuelle virksomheder med egen omsætning og eget personale, idet  A og  B fortsat har virksomheden Revision i fællesskab, mens de tre andre registrerede revisorer driver hver deres virksomhed, som således indgår i fællesskabets I/S.

I forbindelse med indgåelse af denne organisatoriske konstruktion har det i følge forespørgernes opfattelse vist sig mere og mere uhensigtsmæssigt, at drive (under) virksomheden i fælles regi modsat de tre øvrige deltagere i fællesskabets I/S, som driver hver sin (under)virksomhed.

Ligeledes har det sidste stykke tid vist en stadig større divergens i de to indehaveres ønsker og planer for virksomhedens fremtidige udvikling.

Med baggrund i disse fakta er der et udpræget ønske hos forespørgerne om, at drive hver sin virksomhed med egne kunderelationer og eget personale under det større fællesadministrationens I/S.

Det pointeres af forespørgerne, at kundetilknytningen altid har været helt specifik på den enkelte registrerede revisor, ligesom de har den helt klare opfattelse, at en eventuel goodwillværdi er stærkt knyttet til den enkelte indehaver og ikke til virksomheden generelt.

Forespørgerne ønsker i den anledning at få afklaret de skattemæssige konsekvenser af følgende disposition:

Virksomheden Revision deles mellem de to indehavere,   A og B. Hver udtager egne kunder, som omsætningsmæssigt for hver udgør ca. halvdelen af virksomhedens samlede omsætning. Der afregnes ikke noget parterne imellem i den anledning. Der foregår således i følge det oplyste, ingen overdragelse af værdier mellem parterne, idet begge i forvejen ejer 50 % af den fælles virksomhed (og dermed tilknyttede goodwill).

Forespørgerne gør i den forbindelse opmærksom på, at den ønskede deling af interessentskabet under alle omstændigheder ville kunne foretages skattefrit ved en anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse og efterfølgende ophørsspaltning af selskabet. Forespørgerne bemærker hertil, at de imidlertid ikke har noget ønske om at drive virksomhederne i selskabsregi, men foretrækker at fortsætte virksomheden i personligt regi.

De skatteansættende myndigheders udtalelse

Hverken A's kommune eller B's kommune er i besiddelse af yderligere faktiske oplysninger til belysning af sagen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Indledningsvis skal det bemærkes, at Revision I/S efter styrelsens opfattelse må anses for at være et reelt interessentskab, således som det angives i revisionsfirmaets navn. Dette indebærer, at hver af interessenterne anses for at eje en ideel andel af alle interessentskabets aktiver - herunder goodwill.

Forespørgerne har i denne forbindelse anført, at kundetilknytningen efter deres opfattelse altid har været helt specifik på den enkelte revisor, hvorfor en eventuel goodwillværdi efter forespørgernes vurdering er stærkt knyttet til den enkelte indehaver og ikke til virksomheden generelt.

Styrelsen skal i denne forbindelse bemærke, at det alene er goodwill, som er knyttet til virksomheden som sådan, som er omfattet af det skattemæssige goodwillbegreb, jf. Ligningsvejledningen for Erhvervsdrivende 2003-1, afsnit E.I.4.1.1. Den goodwill som er knyttet til hver af forespørgerne personligt er således ikke omfattet af det skattemæssige goodwillbegreb.

Det kan dog ikke udelukkes, at en potentiel uafhængig køber af virksomheden Revision I/S vil være villig til at betale for den goodwill, der formodes at være i selve virksomheden, Revision, da der er tale om en veletableret virksomhed, jf. at virksomheden har eksisteret siden 1983. Hertil skal det anføres, at det faktum, at virksomheden baserer sig på indehaverens viden, kvalifikationer og kontakter vil have betydning for værdiansættelsen af virksomhedens goodwill, jf. den bindende forhåndsbesked offentliggjort i TfS 1999, 827.

Styrelsen har ikke vurderet størrelsen af den goodwill, der formodes at være knyttet til virksomheden, Revision I/S, idet der ikke spørges hertil.

Så længe interessentskabet Revision består, ejer hver af de to interessenter en ideel andel af virksomhedens aktiver, herunder goodwill.

Når interessentskabet opløses må den fordeling af virksomhedens aktiver, der skal finde sted efter styrelsens opfattelse skattemæssigt behandles som et salg af en ideel andel af virksomheden, jf. Ligningsvejledningen for Erhvervsdrivende 2003-1, afsnit E.I.6.

Der kan yderligere henvises til Højesteretsdommen, offentliggjort i UfR 1983, 318 H (Kähler-dommen).

Interessentskabet Revision kan herefter ikke opsplittes uden skattemæssige konsekvenser. Interessenterne vil således skulle beskattes af fortjenesten ved afståelse af halvdelen af vedkommendes ideelle andel af interessentskabets goodwill, samtidig med at hver af interessenterne anses for at have erhvervet 50% af den anden interessents ideelle andel.

Styrelsen skal herefter indstille, at der svares “Nej" til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2:

Ved opløsningen af interessentskabet Revision fordeles den goodwill, som p.t. er knyttet til revisionsvirksomheden mellem de to interessenter. Hver af forespørgerne køber således halvdelen af den andens ideelle andel af goodwill. For denne dels vedkommende vil der således være tale om erhvervet goodwill, som der vil kunne afskrives på efter afskrivningslovens § 40, stk. 1.

Derudover sælger hver af forespørgerne halvdelen af deres ideelle andel af virksomhedens goodwill til den anden. Ved dette salg skal der foretages en opgørelse af den eventuelle skattemæssige fortjeneste, som vil skulle medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 6.

Da henholdsvis køb og salg af goodwill behandles skattemæssigt forskelligt vil der efter styrelsens opfattelse ikke kunne ske nogen modregning, som kan neutralisere goodwillavancen. Styrelsen skal herefter indstille, at der svares “Nej" til spørgsmål 2.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.